ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peerless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peerless*, -peerless-

peerless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peerless (adj.) ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด Syn. unmatch, foremost, exemplary Ops. worst
English-Thai: HOPE Dictionary
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
English-Thai: Nontri Dictionary
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดุล (adj.) peerless See also: incomparable Syn. อดุลย์
อดุลย์ (adj.) peerless See also: incomparable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prized by collectors for its peerless grace among vintage European sports cars, one out of seven in existence.ราคานี้ถือว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ในบรรดารถยุโรปโบราณทั้งหมด เป็นหนึ่งในเจ็ดที่ยังเหลืออยู่เชียวนะ
Known for their peerless sighting.อย่างที่เห็นกันว่า มันยอดเยี่ยมที่สุด
My husband is peerless when it comes to skullduggery.ถ้าเป็นเรื่องการห้ำหั่นกัน สามีฉันก็ช่างเหลือจะกล่าวนัก

peerless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, 绝品 / 絕品] peerless artwork; absolute gem
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)

peerless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
天下無双[てんかむそう, tenkamusou] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無敵,天下無比) peerless; unequaled; unequalled
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無比) peerless; unequalled; unequaled
無二[むに, muni] (n,adj-no) peerless; matchless
無双[むそう, musou] (n,adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless

peerless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable
ไม่มีใครสู้[adj.] (mai mī khra) EN: incomparable ; peerless FR:
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peerless
Back to top