ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

justice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *justice*, -justice-

justice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
justice (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย Syn. legitimacy
justice (n.) ความยุติธรรม See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง Syn. fairness, reasonableness, equity Ops. unfairness, injustice
justice (n.) ผู้พิพากษา See also: ตุลาการ Ops. judge, magistrate
justice building (n.) ศาล See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ Syn. courthouse
justice of the peace (n.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ Syn. magistrate
English-Thai: HOPE Dictionary
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
English-Thai: Nontri Dictionary
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบด้วยเหตุผล (n.) justice See also: fairness Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความถูกต้อง Ops. ความอยุติธรรม
ความถูกต้อง (n.) justice See also: correctness Syn. ความยุติธรรม
ความยุติธรรม (n.) justice See also: fairness Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง Ops. ความอยุติธรรม
ความเที่ยงธรรม (n.) justice See also: fairness Syn. ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง Ops. ความอยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม (n.) Ministry of Justice
ความยุติธรรมทางสังคม (n.) social justice
ความอยุติธรรม (n.) injustice See also: iniquity, partiality, unfairness
ธรรมาทิตย์ (n.) sun of justice See also: Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
ธรรมเกษตร (n.) land of justice See also: land of law Syn. แดนธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (n.) Chief Justice
ยธ (n.) Ministry of Justice Syn. กระทรวงยุติธรรม
ศาลยุติธรรม (n.) Court of justice Syn. ศาล
ศาลยุติธรรม (n.) Court of Justice
ศาลสถิตยุติธรรม (n.) court of justice Syn. ศาลยุติธรรม
ศาลแพ่ง (n.) The Civil Court Ministry of Justice
อยุติธรรม (n.) injustice See also: partiality Syn. ความอยุติธรรม Ops. ยุติธรรม
แดนธรรม (n.) land of justice See also: land of law
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I only want to see justice done, Colonel.ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น
If there's Justice that money will go to the undertakers!ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie.ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน
I'm American, but I know their justice system.ผมเป็นอเมริกัน แต่ผมรู้ระบบยุติธรรมของพวกเขา
Your Minister of Justice has agreed.เราตกลงกันแล้วนี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคุณได้ตกลงแล้ว
Let us see how the constitution of American justice fares against the device!มาดูกันหน่อยสิ ว่าสถาบันศาลอเมริกานี่มันยุติธรรมจะเป็นยังไง... ้เมื่อมาเจอกับอาวุธนี้
Oh, that doesn't do them justice by a long road.มันช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลย
And this guy calls up, and he's talking about his senior quote and DJ Justice says, "What was great about your quote?"และมีคนนึงโทรมา เขาพูดเรื่อง สุนทรพจน์ของเขา... แล้วดีเจจัสติสบอกว่า สุนทรพจน์ของคุณมีอะไรดี?

justice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, 律政司] Department of Justice (Hong Kong)
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, 司法部] Justice Department (of the US government)
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, 夏正民] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
捉拿归案[zhuō ná guī àn, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ ㄍㄨㄟ ㄢˋ, 捉拿归案 / 捉拿歸案] bring to justice
首席法官[shǒu xí fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席法官] Chief Justice
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
欧洲法院[Ōu zhōu Fǎ yuàn, ㄡ ㄓㄡ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 欧洲法院 / 歐洲法院] European Court of Justice
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, 仗义 / 仗義] from a sense of justice; for the sake of loyalty
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, 不公正] injustice
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不义 / 不義] injustice
[yuān, ㄩㄢ, 冤] injustice; grievance; wrong
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, 司法] judicial; (administration of) justice
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ, 公道] justice; fairness; public highway
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, 正义 / 正義] justice; righteous; righteousness
[yì, ㄧˋ, 义 / 義] justice; righteousness; meaning
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 法制日报 / 法制日報] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, 冤案] miscarriage of justice
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
礼义[lǐ yì, ㄌㄧˇ ㄧˋ, 礼义 / 禮義] righteousness; justice
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, 冤苦] suffering from injustice
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, 冤气 / 冤氣] unfair treatment; injustice
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up
不白之冤[bù bái zhī yuān, ㄅㄨˋ ㄅㄞˊ ㄓ ㄩㄢ, 不白之冤] unrighted wrong; unredressed injustice
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice

justice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティス[, jasuteisu] (n) justice
主席法官[しゅせきほうかん, shusekihoukan] (n) chief justice of the Court of Final Appeal of Hong Kong
公明党[こうめいとう, koumeitou] (n) New Komeito (Japanese political party); New Clean Government Party; Justice Party; (P)
刑事司法[けいじしほう, keijishihou] (n) criminal justice
刑事司法制度[けいじしほうせいど, keijishihouseido] (n) criminal justice system
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China)
刑部省[ぎょうぶしょう;うたえただすつかさ;うたえのつかさ, gyoubushou ; utaetadasutsukasa ; utaenotsukasa] (n) (1) (ぎょうぶしょう only) Ministry of Justice (1869-1871 CE); (2) (See 律令制) Ministry of Justice (under the ritsuryo system)
則天去私[そくてんきょし, sokutenkyoshi] (n) selfless devotion to justice
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven
掌理[しょうり, shouri] (n,vs) rule of law; administration of justice
正大[せいだい, seidai] (adj-na,n) fairness; justice
詩的正義[してきせいぎ, shitekiseigi] (n) poetic justice; retributive justice
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
不要会社[ふようがいしゃ, fuyougaisha] (n) commutative justice; justitia commutativa
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity)
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P)
公明[こうめい, koumei] (adj-na,n) fairness; justice; (P)
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
公義[こうぎ, kougi] (n) justice; equity
司法[しほう, shihou] (n,adj-no) administration of justice; (P)
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
訟務部[しょうむぶ, shoumubu] (n) Litigation Department (of the Ministry of Justice)
逃亡犯[とうぼうはん, toubouhan] (n) (abbr) (See 逃亡犯罪人・とうぼうはんざいにん) fugitive from justice; fugitive criminal
逃亡犯罪人[とうぼうはんざいにん, toubouhanzainin] (n) fugitive from justice; fugitive criminal
配分的正義[はいぶんてきせいぎ, haibuntekiseigi] (n) distributive justice; justitia distributiva

justice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
แดนธรรม[n. exp.] (daēn tham) EN: land of justice FR:
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām y) EN: administer justice FR:
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēn) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings FR: action en justice [f]
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of justice FR: obstruction à la justice [f]
การศาลทหาร[n. exp.] (kān sān tha) EN: military justice FR:
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]
ค่าขึ้นศาล[n. exp.] (khā kheun s) EN: court fee FR: frais de justice [mpl]
ขอความเป็นธรรม [v. exp.] (khø khwām p) EN: ask for justice FR:
ความชอบด้วยเหตุผล[n. exp.] (khwāmchøp d) EN: justice ; fairness FR:
ความเป็นธรรม[n. exp.] (khwām pen t) EN: justice ; fairness ; equity FR: équité [f]
ความเที่ยงธรรม[n.] (khwām thīen) EN: justice ; equity FR: justice [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: justice ; accuracy ; correctness ; right ; righteousness FR:
ความยุติธรรม[n.] (khwām yutti) EN: justice ; fairness ; equity FR: justice [f]
ความยุติธรรมทางสังคม[n. exp.] (khwām yutti) EN: social justice FR: justice sociale [f]
กระทรวงยุติธรรม[org.] (Krasūang Yu) EN: Ministry of Justice FR: ministère de la Justice [m]
นักโทษหนีคดี[n. exp.] (nakthōt nī ) EN: fugitive from justice FR:
ผดุงความยุติธรรม[v. exp.] (phadung khw) EN: maintain justice ; upholdjustice FR:
พรรคสามัคคีธรรม[org.] (Phak Sāmakk) EN: Justice Unity Party ; Samakkhitham FR:
เพื่อความยุติธรรม[xp] (pheūa khwām) EN: for the sake of justice FR:
ผู้พิพากษา[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge ; magistrate ; jurist ; justice FR: juge [m] ; magistrat [m]
ระบบยุติธรรม[n. exp.] (rabop yutti) EN: justice system FR:
รัฐมนตรียุติธรรม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Justice FR: ministre de la Justice [m]
โรคกลัวความยุติธรรม[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: dikephobia ; fear of justice ; dislike of justice FR:
โรงศาล[n.] (rōngsān) EN: courthouse ; law court FR: tribunal [m] ; palais de justice [m]
ศาล[n.] (sān) EN: court ; tribunal ; law court ; court of justice FR: cour de justice [f] ; cour [f] ; tribunal [m] ; juridiction [f] ; palais de justice [m] ; instance [f] ; instance judiciaire [f]
ศาลอาญา[n.] (sān-āyā) EN: Criminal Court FR: cour de justice criminelle [f]
ศาลฎีกา[org.] (Sāndīkā) EN: Supreme Court of Thailand ; Supreme Court of Justice ; Supreme Court FR: Cour suprême [f]
ศาลโลก[org.] (Sānlōk) EN: International Court of Justice (ICJ) FR: Cour internationale de Justice (CIJ) [f]
ศาลสถิตยุติธรรม[n.] (sānsathityu) EN: court of justice FR:
ศาลสูง[n.] (sānsūng) EN: high court FR: haute cour [f] ; haute cour de Justice [f]
ศาลยุติธรรม[n.] (sānyuttitha) EN: Court of justice ; law court FR: cour de justice [f] ; palais de justice [m]
ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป[org.] (Sānyuttitha) EN: European Court of Justice (ECJ) FR: Cour de justice européenne [f] ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) [f]
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ[org.] (Sānyuttitha) EN: International Court of Justice (ICJ) FR: Cour internationale de justice (CIJ) [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมเกษตร[n.] (thammakasēt) EN: land of justice FR:
ธรรมาทิตย์[n.] (thammāthit) EN: sun of justice FR:
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:

justice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsfindung {f}finding of justice
Rechtsbeugung {f}perversion of justice
Gerechtigkeitssinn {m}sense of justice
Rechtsempfinden {n}sense of justice
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า justice
Back to top