ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

injustice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *injustice*, -injustice-

injustice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injustice (n.) ความอยุติธรรม Syn. favoritism, prejudice, unfairness Ops. right, fairness, just
English-Thai: HOPE Dictionary
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
English-Thai: Nontri Dictionary
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอยุติธรรม (n.) injustice See also: iniquity, partiality, unfairness
อยุติธรรม (n.) injustice See also: partiality Syn. ความอยุติธรรม Ops. ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.เราไม่สามารถ รับความอยุติธรรม จากฮิตเลอร์หรือใครได้
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน
Don't you know that I can't stand for injustice for the weak?นายไม่รู้รึไงว่าฉันทนดูคนอ่อนแอถูกรังแกไม่ได้
Some great injustice I can't remember now.ความไม่ยุติธรรมอะไรซักอย่าง ตอนนี้ฉันจำไม่ได้แล้ว
♪ I was disgusted by all the injusticeฉันขยะแขยงความไม่ยุติธรรมทั้งหมดเหลือเกิน
(echoing): ♪ All the injustice (Artie screams)ความไม่ยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวง
Tolbert Phamer and Bud having been handled with such manifest injustice and cruelly murdered when they stand before the Lord he will wash away their sins and take them to the promised land.ทอลเบิร์ต เฟเมอร์ และบั้ด
A great injustice has been done to them.ท่านจะดูแลให้พวกเขา มีความเป็นอยู่ที่ดีกินอิ่มหน่ำสำราญ
"He who commits injustice is ever made more wretched than he who suffers it."เขาที่ปราบในสิ่งที่อยุติธรรม ที่มันเคยสร้างความชั่วร้าย เกินกว่าใครจะรับมือได้

injustice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, 不公正] injustice
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不义 / 不義] injustice
[yuān, ㄩㄢ, 冤] injustice; grievance; wrong
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, 冤苦] suffering from injustice
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, 冤气 / 冤氣] unfair treatment; injustice
不白之冤[bù bái zhī yuān, ㄅㄨˋ ㄅㄞˊ ㄓ ㄩㄢ, 不白之冤] unrighted wrong; unredressed injustice
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice

injustice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)

injustice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality FR: injustice [f] ; partialité [f]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayutt) EN: injustice FR:
ความไม่เป็นธรรม[n. exp.] (khwām mai p) EN: FR: injustice [f] ; inégalité [f]
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]

injustice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า injustice
Back to top