ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfairly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfairly*, -unfairly-

unfairly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfairly (adv.) โดยมิชอบ See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค Syn. inequitably, unjustly Ops. fairly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Hibima unfairly insisted that Kira was evil and criticized him.คุณฮิบิมะ ค่อนข้างหัวรั้น และคิดว่า คิระคือปีศาจและตัดสินเค้า
Th-though he was unfairly incarcerated, he has chosen...เนื่องจากเขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ เขาจึงเลือก...
You won't be getting anyone unfairly treated, so don't worry.เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะกล่าวหาใครผิดๆ ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับ
I was unfairly tainted as if I was a scumbag traitor too.มันคงถึงช่วงดวงซวย บวกกับว่า ฉันเป็นไอ้คนชั่วที่ทรยศด้วย
That article this morning was unfairly biased.บทความเมื่อเช้านี้ลำเอียงอย่างไม่เป็นธรรม
You know, I know that I've been treating you unfairly these last few weeks, and I just want to say I'm sorry.รู้มั้ย ฉันรู้ว่าฉันทำไม่ดีกับคุณ ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา และฉันก็อยากจะบอกว่าขอโทษ
You think I profited unfairly?นายคิดว่าฉันได้มาโดยไม่ถูกต้องเรอะ
Because I know what it is to be judged unfairly.เพราะข้ารู้ว่าการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม มันเป็นอย่างไร

unfairly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินแรง[v.] (kinraēng) EN: use someone for sth ; unfairly take advantage of others FR:
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités

unfairly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfair {adv}unfairly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfairly
Back to top