ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

same

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *same*, -same-

same ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
same (adj.) เหมือนกัน See also: ไม่แตกต่างกัน Syn. identical, selfsame
same (adj.) เหมือนเดิม See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม Syn. unchanging, unchanged, changeless
same (pron.) สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน
same here (idm.) ขอด้วยคน See also: เหมือนกัน, ขอเหมือนกัน
same here (sl.) ฉันด้วย See also: เหมือนกัน
same old story (idm.) เรื่องเดิมๆ See also: เหมือนเดิม
same old story (sl.) เรื่องซ้ำซาก See also: สิ่งที่เกิดบ่อยๆ
same to you (idm.) ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
same-sex (n.) เกย์ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. homosexual
sameness (n.) ความเหมือนกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
same(เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม), Syn. identical,like
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
same(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
same offenceความผิดอันเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Same-sex marriageการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขณะเดียวกัน (conj.) at the same time See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime
ควบคู่กัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. ด้วยกัน
คอเดียวกัน (adj.) of the same taste
ตรงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought
พร้อม (adv.) at the same time See also: simultaneously, concurrently, together Syn. พร้อมกัน
พร้อมๆ กัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. ด้วยกัน, ควบคู่กัน
พร้อมกัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. พร้อม
พร้อมกันนี้ (adv.) at the same time See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile Syn. ในเวลาเดียวกันนี้
พอๆ กับ (conj.) as same as Syn. เท่าๆ กับ, พอกับ, เท่ากับ
ร่วมท้อง (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมอุทร, ร่วมสายโลหิต
ร่วมสายโลหิต (adj.) of same blood relationship See also: of same blood lineage
ร่วมอุทร (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมท้อง, ร่วมแม่ Ops. ต่างแม่, คนละแม่
ร่วมเพศ (adj.) of same sex
ร่วมแม่ (adj.) of the same mother See also: to be born of the same mother, having the same mother Syn. ร่วมท้อง Ops. ต่างแม่, คนละแม่
สหชาต (n.) persons born on the same day or in the same year
สหชาติ (n.) persons born on the same day or in the same year Syn. สหชาต
สองใจ (adj.) having two lovers at the same time
อย่างเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
อย่างเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
เท่าๆ กับ (conj.) as same as Syn. พอกับ, เท่ากับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
Isn't that the same thing?นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอกหรือ?
I know you'll love my baby the same way I wouldฉันรู้ว่าคุณจะรักลูกฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรัก
We all feel the same wayเราต่างก็รู้สึกอย่างเดียวกัน
I don't feel the same wayฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิม
He is actually in the same year as meจริงๆ แล้วเขาอยู่ปีเดียวกับฉัน
You and I are in the same boatเธอและฉันเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
I never make the same mistake twiceฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
You always say that, the same thing every timeคุณพูดอย่างนี้เสมอแหล่ะ พูดสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง
Everybody has to pay the sameทุกคนต้องจ่ายแบบเดียวกันหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean, he painted the same tree over and over again?คุณหมายถึงว่าท่านวาดภาพต้นไม้ ต้นเดิมซ้ำไปซ้ำมารึครับ
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ
Somebody else had the same idea.อ้า ใจตรงกันกับเราเลย
I know they're all thinking the same thing, that they're all comparing me with her, with Rebecca.ฉันรู้ว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน พวกเขาเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา
No, no, but I feel that we ought to do something to make people feel that Manderley is just the same as it always was.- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน
Even in the same dress, you couldn't compare.เเม้เเต่สวมชุดเดียวกัน คุณก็เทียบไม่ได้
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่
Today, on the same tracks, the sun shines.ในวันนี้ บนทางรถไฟสายเดิม ตะวันก็ส่องแสง
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค
You can talk here for ever. It's still the same thing.คุณสามารถพูดคุยที่นี่ตลอด ก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวกัน

same ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 国际大赦 / 國際大赦] Amnesty International; same as 大赦國際
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
一齐[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, 一齐 / 一齊] at the same time; simultaneously
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 同时 / 同時] at the same time; simultaneously
同时期[tóng shí qī, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄑㄧ, 同时期 / 同時期] at the same time; contemporary
与此同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 与此同时 / 與此同時] at the same time; meanwhile
澳大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 澳大利亚 / 澳大利亞] Australia; Australian; same as 澳洲
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 化子] beggar (old term); same as 花子
丙三醇[bǐng sān chún, ㄅㄧㄥˇ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, 丙三醇] glycerine; same as 甘油
网络日记[wǎng luò rì jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄖˋ ㄐㄧˋ, 网络日记 / 網絡日記] blog; web log; same as 博客
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
耶诞节[Yē dàn jié, ㄧㄝ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 耶诞节 / 耶誕節] Christmas; same as 聖誕節|圣诞节
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 顺行 / 順行] circular motion in the same sense as the sun; clockwise
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, 一类 / 一類] same type; category 1 (i.e. class A)
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, 不大离 / 不大離] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
罗经[luó jīng, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ, 罗经 / 羅經] compass; same as 羅盤|罗盘
涵意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 涵意] content; meaning; connotation; implication; same as 涵義|涵义
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, 前后文 / 前後文] context; the surrounding words; same as 上下文
[cí, ㄘˊ, 鹚 / 鷀] cormorant (Phalacrocorax carbo); same as 鸕鷀|鸬鹚
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)
杜宇[dù yǔ, ㄉㄨˋ ㄩˇ, 杜宇] cuckoo; same as 杜鵑鳥|杜鹃鸟
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 博士学位 / 博士學位] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, 饺饵 / 餃餌] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, 一块儿 / 一塊兒] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, 一模一样 / 一模一樣] exactly the same (成语 saw); carbon copy

same ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
ため年[ためどし, tamedoshi] (n) (sl) same age
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ニケツ[, niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc.
に劣らず[におとらず, niotorazu] (adv) (uk) just like; the same as; no different than
の様に[のように, noyouni] (adv) (1) (uk) like; similar to; (2) as with; in the same way
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P)
一緒に[いっしょに, isshoni] (adv) together (with); at the same time; in a lump; (P)
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P)
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
二の舞[にのまい, ninomai] (n) ... all over again (repeating the same failure)
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
併せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P)
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P)
共のハンカチ[とものハンカチ, tomono hankachi] (n) handkerchief of the same cloth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment
同時間[どうじかん, doujikan] same time (of day)
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain
覚める[さめる, sameru] Thai: ตื่น English: to wake

same ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same FR: n'importe quoi ; peu importe
อายุเท่ากัน[X] (āyu thao ka) EN: be the same age FR: être du même âge
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
แบบเดียวกัน[adj.] (baēp dīokan) EN: of the same kind ; identical FR: identique ; similaire
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī ) EN: after the same method ; in the same way FR: de la même manière
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar FR: même
เดียวกัน[X] (dīokan) EN: same ; alike FR: même ; identique ; le même
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
ใจเดียวกัน[adj.] (jaidīokan) EN: of the same mind FR:
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dī) EN: be of the same kind ; belong to the same category FR: être du même genre ; appartenir à la même catégorie
จำพวกเดียวกัน[adj.] (jamphūak dī) EN: of the same kind FR: du même genre
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขนาดเท่ากัน[n. exp.] (khanāt thao) EN: the same size FR:
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thao) EN: be of the same size FR: avoir les mêmes dimensions
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
คอเดียวกัน[adv.] (khø dīokan) EN: of the same taste ; having similar tastes ; like-minded FR:
คนเดียวกัน[n. exp.] (khon dīokan) EN: the same person FR:
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
คนละแบบ[adv.] (khon la baē) EN: differently ; not the same ; not in the same way FR:
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
ครือกัน[adj.] (khreū kan) EN: just the same ; not different ; about the same as ; about equal with FR:
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
ไล่เลี่ย[X] (lailīa) EN: about the same ; about the same same FR: à peu près ; presque pareil ; presque identique
ลงเรือลำเดียวกัน[v. exp.] (long reūa l) EN: be in the same boat FR: être dans le même bateau
ไม้ป่าเดียวกัน[X] (māi pā dīok) EN: of the same sort FR:
เหมือน[v.] (meūoen) EN: resemble ; be like ; be the same FR: ressembler à
เหมือน[conj., adv.] (meūoen) EN: same ; like ; similar ; alike ; just like ; resembling ; after FR: même ; comme ; pareil ; similaire ; tel que
เหมือนกัน[adj.] (meūoen kan) EN: alike ; same ; identical FR: identique ; pareil ; semblable
เหมือนกันเดี๊ยะ[adv.] (meūoen kan ) EN: exactly the same FR:
เหมือนกันหมด[adv.] (meūoen kan ) EN: all the same ; like peas in a pot FR:
เหมือนกันเปี๊ยบเลย[X] (meūoen kan ) EN: exactly the same FR:
เหมือน ๆ กัน [X] (meūoen meūo) EN: very similar ; much the same FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable
หน้าเดิม[n. exp.] (nā doēm) EN: same person FR:
ในขณะเดียวกัน[adv.] (nai khana d) EN: meanwhile ; at the same time FR: en même temps ; au même moment
ในไส้[adj.] (naisai) EN: of the same parents ; by consanguinity FR:

same ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeitgleich {adv} (mit)at the same time (with)
Artgenosse {m}member of the same species
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive
kleidsam; schicklich {adj} | kleidsamer | am kleidsamstenbecoming | more becoming | most becoming
vorsichtig; achtsam; behutsam {adj} | vorsichtiger; achtsamer; behutsamer | am vorsichtigsten; am achtsamsten; am behutsamstencautious | more cautious | most cautious
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
grausam (gegen) {adj} | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient
fügsam {adj} | fügsamer | am fügsamstendocile | dociler | docilest
Verlängerung {f} | biegsame Verlängerung
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful
Korn {n}; Samenkorn
unaufmerksam {adj} | unaufmerksamer | am unaufmerksamsteninattentive | more inattentive | most inattentive
unenthaltsam {adj} | unenthaltsamer | am unenthaltsamstenincontinent | more incontinent | most incontinent
arbeitsam; fleißig; rührig {adj} | arbeitsamer; fleißiger; rühriger | am arbeitsamsten; am fleißigsten; am rührigstenindustrious | more industrious | most industrious
unwirksam; wirkungslos; erfolglos {adj} | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective
unbiegsam {adj} | unbiegsamer | am unbiegsamsteninflexible | more inflexible | most inflexible
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant
Kern {m}; Samenkern
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth.
einsam {adj} | einsamer | am einsamstenlonely | lonelier | loneliest
scheu; furchtsam {adj} | scheuer; furchtsamer | am scheuesten; am furchtsamstenmousy | mousier | mousiest
folgsam {adj} | folgsamer | am folgsamstenobedient | more obedient | most obedient
geruhsam {adj} | geruhsamer | am geruhsamstenpeaceful | more peaceful | most peaceful
erholsam {adj} | erholsamer | am erholsamstenrelaxing | more relaxing | most relaxing
Saatgut {n}; Samen
Same {m}; Samen
Samen {m}; Samenflüssigkeit
Samenbehälter {m} | Samenbehälter
Samenkapsel {f} | Samenkapseln
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow
Sperma {n}; Samen
Spermatogenese {f}; Reifung der Samenzellen [med.]spermatogenesis
fremd; seltsam; sonderbar; absonderlichsten; komisch; skurril {adj} | fremder; seltsamer; absonderlicher; komischster | am fremdesten; am seltsamsten; am absonderlichsten; am komischstenstrange | stranger | strangest
beweglich; flexibel; biegsam {adj} | beweglicher; flexibler; biegsamer | am beweglichsten; am flexibelsten; am biegsamstensupple | suppler | supplest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า same
Back to top