ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

like

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *like*, -like-

like ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
like (prep.) เช่น See also: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น Syn. such as
like (adj.) เท่ากัน See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน Syn. equal, equivalent, same Ops. unlike, unequal
like (adj.) น่าจะเป็นไปได้ See also: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ Syn. likely
like (adj.) ประเภทเดียวกัน See also: จำพวกเดียวกัน
like (prep.) เป็นลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะพิเศษ
like (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน Syn. similar Ops. unlike, dissimilar, different
like (prep.) เหมือนกับ See also: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ Syn. similar to
like (vt.) ชอบ See also: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ Syn. enjoy Ops. dislike, distaste
like (vi.) ต้องการ See also: ปรารถนา Syn. desire, want, wish
like (suf.) เหมือน
Like hell! (sl.) ไม่น่าเชื่อ
like-minded (adj.) มีความคิดเหมือนกัน See also: มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน
likeable (adj.) น่าพอใจ See also: น่าชื่นชอบ Syn. likable, pleasant
likelihood (n.) ความเป็นไปได้
likely (adj.) ท่าทางดูดี Syn. promising
likely (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าเป็นจริง Syn. plausible
likely (adv.) เป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นไปได้ Syn. probably
likely (adj.) เป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม Syn. probable
likely (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. suitable, appropriate
liken (vt.) เปรียบเทียบ Syn. compare
liken to (phrv.) เหมือนกับ See also: เปรียบเสมือน Syn. compare to, compare with, equate to
likeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness Ops. unlikeness, dissimilitude
likeness (n.) ภาพเหมือน See also: ภาพ Syn. image, portrait
likes of someone (idm.) คนแบบนั้น
likewise (adv.) นอกจากนั้น See also: ยิ่งกว่านั้น, ด้วย Syn. moreover, also, too, in addition
likewise (adv.) ในทำนองเดียวกัน See also: เช่นเดียวกัน, อย่างเดียวกัน Syn. similarly
English-Thai: HOPE Dictionary
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likelihood(ไลคฺ'ลิฮูด) n. ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็นไปได้, Syn. possibility,
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
liken(ไล'เคิน) {likened,likening,likens} vt. เปรียบเทียบ,เปรียบเสมือน
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
likewise(ไลคฺ'ไวซ) adv. นอกจากนั้น,อนึ่ง,ด้วย,ในทำนองเดียวกัน, Syn. moreover,also
English-Thai: Nontri Dictionary
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
likelihood(n) ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็น
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
likelihood functionฟังก์ชันควรจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Likeลิเก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก็ตามใจ (adv.) as you like it Syn. ตามใจ
กะละแม (n.) kind of Thai toffee like caramel
ก็แล้วกัน (adv.) as you like it Syn. ก็ตามใจ, ตามใจ
งอบ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat Syn. หมวกสานไม้ไผ่
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
ตะเม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face
ตามใจชอบ (adv.) as you like it See also: as you please
น้ำหน้า (n.) someone like you Syn. หน้า
ผู้ดี (n.) one who acts like an aristocrat See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood
ผู้ดีแปดสาแหรก (n.) one who acts like an aristocrat See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood Syn. ผู้ดี
พดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical Syn. เงินพดด้วง
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) funnel - like float filled with rice used as offerings
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
สลบไสล (adv.) (sleep) like tops See also: unconsciously Syn. แน่นิ่ง
หมวกสานไม้ไผ่ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat
เงินพดด้วง (n.) ancient Thai round coin shaped like a grub See also: bullet/round tical
เป็นผู้เป็นคน (v.) be like a normal person Ops. ไม่เป็นผู้เป็นคน
เม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face Syn. ตะเม้าเค้า
เสมอเหมือน (v.) be like as See also: be alike, as_as Syn. เหมือน, เทียบเท่า, เท่าเทียม
เหียนราก (v.) feel like vomiting See also: be affected with nausea, be nauseated Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
How did you like it?คุณชอบมันยังไงบ้าง
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
I like a challengeฉันชอบความท้าทาย
Would you ever do anything like that?คุณเคยทำอะไรอย่างนี้ไหม
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
We would like you to join usพวกเราอยากให้คุณมาร่วมวงกับเรา
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
I'd like to help you outฉันอยากช่วยคุณ
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
I would like to work there because…ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
We like to spend time with each otherพวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
I'd like to go thereฉันอยากจะไปที่นั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
Just like a doll's house.เช่นเดียวกับบ้านตุ๊กตาของ
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
Who, who, who, who's buttering' like a spoodledug?ใครใครใคร ผู้ที่ บัทเทอพรืเ เหมือน สปูกล บัก หรือไม่?
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
I'd like to danсe and taр my feetฉันอยากจะเต้นและแตะเท้า ของฉัน
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน

like ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
连系词[lián xì cí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ, 连系词 / 連係詞] copula (grammar, functions like an equals sign)
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
亚父[yà fù, ㄧㄚˋ ㄈㄨˋ, 亚父 / 亞父] (term of respect) second only to father; like a father (to me)
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire
这样吧[zhè yàng ba, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄅㄚ˙, 这样吧 / 這樣吧] Let's do it like this.
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
似笑非笑[sì xiào fēi xiào, ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄠˋ, 似笑非笑] like a smile yet not a smile (成语 saw)
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, 十天干] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, 十干] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
[zhe, ㄓㄜ˙, 着 / 著] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
追风逐电[zhuī fēng zhú diàn, ㄓㄨㄟ ㄈㄥ ㄓㄨˊ ㄉㄧㄢˋ, 追风逐电 / 追風逐電] proceeding at a tremendous pace; getting on like a house on fire
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, 来龙去脉 / 來龍去脈] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, 八字眉] sloping eyebrows, formed like character for "eight"
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
这么[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, 这么 / 這麼] so much; this much; how much?; this way; like this
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 学如逆水行舟,不进则退 / 學如逆水行舟,不進則退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
汗如雨下[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, 汗如雨下] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig
[rèn, ㄖㄣˋ, 恁] that, like this, thus, so, such
乃尔[nǎi ěr, ㄋㄞˇ ㄦˇ, 乃尔 / 乃爾] thus; like this

like ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P)
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit
あのように[, anoyouni] (exp) in that way; like that; that way
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P)
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
グースカ[, gu-suka] (adv) soundly (of sleeping); (sleeping) like a log
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog)
こう言う;斯ういう;斯う言う[こういう(P);こうゆう(こう言う;斯う言う), kouiu (P); kouyuu ( kou iu ; kau iu )] (adj-pn) such; like this; (P)
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
この様;此の様[このよう, konoyou] (adj-na) like this; this sort; this way
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines)
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like
そう言う;然ういう;然う言う;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very
そう言った[そういった, souitta] (exp) (uk) like that; this type
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P)
そんなに[, sonnani] (exp) so much; so; like that; (P)
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that
たい[, tai] (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu
タポタポ[, tapotapo] (n) sound like tapping a soft belly
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
どうしてる[, doushiteru] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
どうだい[, doudai] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
Japanese-English: COMDICT Dictionary
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike

like ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
เอา[v.] (ao) EN: want ; would like FR: vouloir
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthu) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk FR:
แบบนี้[adv.] (baēp nī) EN: like thisd FR: de cette manière ; de cette façon ; de la sorte
บ้าหอบฟาง[v.] (bāhøpfāng) EN: like to carrying around lots of valuable things FR:
ชักชอบ[v. exp.] (chak chøp) EN: take a liking ; begin to like FR:
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of FR: à titre de ; en tant que ; comme
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends FR:
ชรออบ[v.] (chara-øp) EN: like FR:
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as FR: semblable à ; similaire à ; tout comme
เช่นนั้น[adv.] (chennan) EN: such ; like that ; in that way ; thus FR: comme ça ; pareil ; tel ; de même
เช่นนี้[X] (chennī) EN: such ; like this ; in this way FR: comme ça ; pareil ; tel
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
ชมชอบ[v. exp.] (chom chøp) EN: like FR: aimer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like FR: être content ; être satisfait
ชอบกัน[v. exp.] (chøp kan) EN: like FR:
ชอบไหม[v. exp.] (chøp mai) EN: Do you like it? FR: Ça te plaît ? ; Ça vous plaît ?
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดั่ง[adj.] (dang) EN: like ; similar ; analogus ; alike ; just like FR:
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ดังหนึ่ง[X] (dang-neung) EN: as if ; like FR:
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่[v. (loc.)] (dūchānghaid) EN: like mother, like daughter FR:
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดุจ[X] (dut) EN: like ; as if ; as FR: comme ; pareil à
ดุจดัง[X] (dutdang) EN: like ; as if ; as FR:
ดูท่า[v. exp.] (dū thā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like FR: avoir l'air ; sembler
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like FR:
ดุจดัง[X] (dut wā) EN: like ; as if ; as FR:
ฝนตั้งเค้า[v. exp.] (fon tangkha) EN: look like rain FR:
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably FR: sembler
เห็นท่า[v. exp.] (hen thā) EN: seem ; look like ; appear FR:
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียนราก[v.] (hīenrāk) EN: feel like vomiting FR:

like ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way
kalkartig {adj}lime like
spiegelblank {adj}mirror like
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Alkoholiker {m}; Alkoholikerin
Antialkoholiker {m}; Antialkoholikerin
Basilika {f} | Basiliken
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
kindlich {adj} | kindlicher | am kindlichstenchildlike | more childlike | most childlike
Kolik {f} [med.] | Koliken
Enzyklika {f}; päpstlicher Erlass | Enzykliken
fadenhaft {adj}filiform; threadlike; threay
Familienähnlichkeit {f}family likeness
feenhaft {adj} | feenhafter | am feenhaftestenfairylike | more fairylike | most fairylike
geeignet; fähig; begabt {adj}likely
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
gnomenhaft {adj}gnome-like
blitzschnell {adv}; wie der Blitzlike lightning
stutzerhaft {adv}like a dandy
tranig {adj}like train-oil; of train-oil; full of train-oil
wahrscheinlich; voraussichtlich; glaubhaft {adj} | wahrscheinlicher | am wahrscheinlichstenlikely | likelier | likeliest
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest
züchtig {adj}virgin; maidenlike
marmorartig {adj}marble-like
martialisch {adj}martial; warlike
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like
Republik {f} | Republiken
schalenförmig {adj}shell-like
Abneigung {f}dislike
Unwahrscheinlichkeit {f}unlikelihood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า like
Back to top