ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

differently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *differently*, -differently-

differently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
differently (adv.) อย่างแตกต่าง See also: อย่างผิดแปลก Syn. variously, diversely Ops. evenly, invariably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างกัน (adv.) differently Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (adv.) differently Syn. แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone who says differently is selling something.ใครที่กล่าวต่างออกไป ก็เหมือนโกหก
Although I think your father felt differently back thenถึงแม้ผมว่าพ่อคุณจะคิดเป็นอย่างอื่น
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม
It was just thathe thought differently than everyone else.อาจเป็นเพราะเขาคิดไม่เหมือนกับชาวบ้านละมั้ง
And as the corporation reads the market differently it can go back.และเมื่อไรบรรษัทมองตลาดแตกต่างออกไป มันก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิม วันหนึ่งคุณจึงเห็นแบมบี
Well, you're an artist and artists feel things differently than regular people.- ก็เธอเป็นศิลปิน และศิลปินรู้สึกแตกต่างจากคนทั่วไป
When you told me water goes down differently in Franceตอนที่หนูบอกฉัน น้ำ มันไหลลงคนละทิศกับที่ฝรั่งเศส
I've never considered myself claustrophobic... but I started sweating and I couldn't find the right flow rate on the tank... and I was breathing differently than I was when I was testing it on the outside.ฉันเริ่มเหงื่อแตก ปรับอัตราปล่อยออกซิเจนไม่ถูก จังหวะหายใจของฉันต่างจากตอนที่ซ้อมอยู่ข้างนอก
If you pass this, you'll be treated differently by the world.ถ้านายชนะการแข่งครั้งนี้ นายจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น
Lankman is holding the question cards differently every time.แลงค์แมนจับกระดาษคำถาม แตกต่างกันทุกครั้ง
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.เราต้องคิดถึงสงครามที่แตกต่างออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากความเคยชินเก่าๆ
If the common man was doing that to their wives then why should the king treat his wife any differently kind of a thing.ถ้าผู้ชายทั่วไปทำอย่างนั้นกับเมียล่ะก็ กษัตริย์ก็ไม่น่าจะละเว้นเช่นกัน คงต้องทำเหมือนกัน

differently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances

differently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色違い[いろちがい, irochigai] (n) differently colored; differently coloured
言い替えるなら;言替えるなら[いいかえるなら, iikaerunara] (exp) if we put this another way; in other words; put differently

differently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนละแบบ[adv.] (khon la baē) EN: differently ; not the same ; not in the same way FR:
ไม่แตกต่างกัน[adv.] (mai taēktān) EN: differently FR: différemment
ต่างกัน[adv.] (tāng kan) EN: differently FR: différemment
แบบขอไปที[adv.] (baēp khøpai) EN: half-heartedly ; indifferently ; sloppily FR:
แพ้เปรียบ[adj.] (phaēprīep) EN: handicapped ; differently-abled FR: handicapé

differently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andersdenkend {adj}differently minded
verschieden; abweichend; anders (als) {adv}differently (from)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า differently
Back to top