ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leveler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leveler*, -leveler-

leveler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leveler (n.) ผู้วัดระดับ Syn. leveller
English-Thai: HOPE Dictionary
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't wait for you to see him play. Like, I need you there as, like, a leveler, you know what I mean?ฉันไม่สามารถรอสำหรับคุณที่จะได้เห็นเขาเล่น ฉันไปบ้าดังนั้นแม้ว่า

leveler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
灰均し[はいならし, hainarashi] (n) ash leveler
灰押さえ[はいおさえ, haiosae] (n) ash leveler (use in a brazier)
灰押し[はいおし, haioshi] (n) ash leveler (use in a brazier)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leveler
Back to top