ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parity*, -parity-

parity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parity (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality, eventness
English-Thai: HOPE Dictionary
parityภาวะคู่หรือคี่หมายถึง กรรมวิธีของการทดสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล โดยวิธีการเพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคี่ (1) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคู่ (0) เรียกว่า ภาวะเสริมคู่ (even parity) หรือ เพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคู่ (0) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคี่ (1) เรียกว่า ภาวะเสริมคี่ (odd parity)
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่หมายถึง บิตที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ถ้าเป็น 1 ก็เรียกว่า ภาวะคี่ ถ้าเป็น 0 ก็เป็น ภาวะคู่
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
English-Thai: Nontri Dictionary
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parityภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the disparity between the rich and the poor became even wider.ข้าไม่รู้หรอกนะว่ามันดีหรือมันแย่
He got a recent physical trauma. Could be a stressor. Wide disparity of victims.ร่างกายเขาบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด เหยื่อมีความแตกต่างกัน
Well, a very large disparity in income can often have a detrimental effect on a relationship.รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสัมพันธ์เสมอ
But you were lucky enough to meet someone with whom you have parity.คุณเองก็โชคดีที่ได้เจอ กับใครสักคนหนึ่ง ที่เธอเองก็มีความเท่าเทียมกับคุณ
I've never realized how large the language disparity was.ฉันรู้สึกถึงมันตลอดเวลา แต่ไม่เคยรู้ว่าช่องว่างมันจะมากขนาดนี้
We can't allow any disparity in race or physical type between you and the rest of the line up.เราจะปล่อยให้มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ หรือรูปร่างไม่ได้ ระหว่างคุณกับผู้ต้องสงสัยที่เหลือ
I recognize, Mr. Reese, that there's a disparity between how much I know about you and how much you know about me.ผมยอมรับ คุณรีส ว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ และสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผม
Identity disparity. Parents oppose or nature difference similar.เนเธฅเน‰เธงเธฃเธนเธ›เธฃเนˆเธฒเธ‡เน€เธ˜เธญเธฅเนˆเธฐ 8 7 6 เธซเธฃเธทเธญ 5
I think we age also no disparity.เธˆเธนเธšเธ™เธตเน‰เน€เธžเธตเธขเธ‡เธžเธญเธชเธณเธซเธฃเธฑเธš 10 เธ›เธตเธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ
I know I'm just a surgeon and you're a hotshot upstart administrator, but damn the rules, damn the system, damn our two foot height disparity, I want you.ฉันรู้ฉันเป็นแค่ศัลยแพทย์ และเธอเป็นผู้บริหารไฟแรงสุดสวย แต่ช่างหัวกฏเกณฑ์และระบบ
Well, if they were related or having sex, there would probably be more of a connection and there might not be such a big disparity in their M.O.s.ถ้าเป็นญาติหรือมีเซ็กส์กัน มันอาจมีความเชื่อมโยงมากกว่านี้ และคงไม่มีเรื่อง ความแตกต่างในวิธีลงมือขนาดนี้

parity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, 差别 / 差別] difference; disparity
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ, 两性差距 / 兩性差距] disparity between the sexes
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 差距] disparity; gap
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
奇偶[jī ǒu, ㄐㄧ ㄡˇ, 奇偶] parity; odd and even

parity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリティ;パリティー[, paritei ; paritei-] (n) {comp} parity
パリティーチェック[, paritei-chiekku] (n) parity check
パリティチェック[, pariteichiekku] (n) parity check
パリティビット[, pariteibitto] (n) {comp} parity bit
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics)
パリティ指数[パリティしすう, paritei shisuu] (n) parity index
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] (n) {comp} parity check
パリティ計算[パリティけいさん, paritei keisan] (n) parity account
ビットパリティ[, bittoparitei] (n) {comp} bit parity
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] (n) {comp} even parity
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] (n) {comp} transverse parity check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] (n) {comp} parity check
奇偶検査ビット[きぐうけんさビット, kiguukensa bitto] (n) {comp} parity bit
為替平価[かわせへいか, kawaseheika] (n) par value; exchange parity
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] (n) {comp} longitudinal parity check
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
不釣り合い;不釣合い[ふつりあい, futsuriai] (adj-na,n) unbalance; imbalance; asymmetry; disparity
卵胎生[らんたいせい, rantaisei] (n) ovoviviparity
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P)
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P)
経済格差[けいざいかくさ, keizaikakusa] (n) economic disparity
胎生[たいせい, taisei] (n) (1) viparity; (adj-no) (2) viviparous; zoogonous; live-bearing
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth
購買力平価[こうばいりょくへいか, koubairyokuheika] (n) purchasing power parity; PPP
軒輊[けんち, kenchi] (n,vs) high and low; disparity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パリティ[ぱりてい, paritei] parity
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check
パリティビット[ぱりていびっと, pariteibitto] parity bit
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] parity check
ビットパリティ[びっとぱりてい, bittoparitei] bit parity
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)
垂直パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] parity check
奇偶検査ビット[きぐうけんさびっと, kiguukensabitto] parity bit
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity
奇遇性[きぐうせい, kiguusei] parity
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check

parity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิตพาริตี [n. exp.] (bit phāritī) EN: parity bit FR: bit de parité [m]
บิตภาวะคู่หรือคี่[n. exp.] (bit phāwa k) EN: parity bit FR:
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaot) EN: equality ; parity FR: égalité [f]
พาริตี [n.] (phāritī) EN: parity FR: parité [f]
ภาวะคี่[n. exp.] (phāwa khī) EN: odd parity FR: imparité [f]
ภาวะคู่[n. exp.] (phāwa khū) EN: even parity FR: parité [f]
ภาวะคู่หรือคี่[n. exp.] (phāwa khū r) EN: parity FR: parité [f]
ภาวะต่างกัน[n. exp.] (phāwa tāng ) EN: different parity FR:
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

parity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Längsparität {f}horizontal parity
Querparität {f}lateral parity
Paritätsfehler {m}bad parity
Paritätsprüfung {f}parity check
paritätisch {adj}parity ...
Prüfbit {n}parity bit
Anregung {f}viviparity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parity
Back to top