ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identical*, -identical-

identical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identical (adj.) เหมือนกัน See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน Syn. alike, like, same Ops. different
identically (adv.) อย่างเดียวกัน See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal
English-Thai: Nontri Dictionary
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอกมัย (adj.) identical See also: same
เอกจิต (n.) identical views See also: identical opinions
ตรงกัน (v.) be identical See also: be same Syn. เหมือนกัน, พ้องกัน, สอดคล้องกัน Ops. ต่างกัน
พ้อง (v.) be identical See also: be alike, coincide, be the same Syn. ตรง, เหมือน, ซ้ำ Ops. ต่าง, ตรงข้าม
พ้องต้องกัน (v.) be identical See also: be the same Syn. พ้องกัน, ต้องกัน, ตรงกัน Ops. ต่างกัน, แตกต่างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is identical to the copy you sent me?นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง
A copy is just an identical image.การคัดลอก ถือว่าเป็นอันเดียวกัน.
Look at them, Philby. All alike. All in identical bowler hats.ดูสวมหมวกทรงกะลาตาม ๆ กัน
And they all wear identical bowler hats.ทุกคนสวมหมวกกะลาครอบ
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน
The explosive device appears to be identical to the first bomb.อุปกรณ์ของระเบิดปรากฏว่า เป็นชนิดเดียวกันกับการระเบิดครั้งแรก
They're identical to the markings on the ship.มันเหมือนกับที่ยานอวกาศ
And then I said, no, I couldn't see the difference between the two absolutely identical belts.ฉันก็บอกว่าไม่เห็นความแตกต่าง ของเข็มขัดที่คล้ายกัน 2 เส้น
But then, it all depends on how you look at it. As identical as you two are, it's like you have a talent.เกี่ยวกับความสำคัญที่ฮารุฮิมีต่อพวกเรา
It looks like the bullets took nearly identical exit paths, judging from the spray.ดูเหมือนรอยกระสุนเกือบจะเป็นแนวเดียวกัน ดูจากการกระเซ็นของเลือด
Now, the concept here being that just as your left hand and your right hand are mirror images of one another, right, identical and yet opposite well, so, too, organic compounds can exist as mirror-image forms of one another all the way down at the moleculตอนนี้ แนวคิดคิดนั่นมาจาก เช่นเดียวกับมือซ้ายของคุณและขวามือของคุณ... ภาพกระจกเงาของอีกด้านหนึ่ง ถูกต้อง เหมือนกับสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เอาล่ะ งั้นก็ อินทรีย์เคมีเป็นสารประกอบที่ยังดำรงอยู่
Although you're identical in appearance, you lack the motivation and talentถึงพวกคุณจะหน้าเหมือนกัน แต่คุณขาดแรงจูงใจ และ พรสวรรค์

identical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, 一致] unanimous; identical (views or opinions)
吻合[wěn hé, ㄨㄣˇ ㄏㄜˊ, 吻合] good fit; be identical
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 全同] identical
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, 同一] identical; the same
相同[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, 相同] identical; same
[qí, ㄑㄧˊ, 齐 / 齊] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out

identical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
クリソツ[, kurisotsu] (n,adj-na) (sl) (See そっくり) the spitting image of; identical
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs)
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P)
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P)
同様に[どうように, douyouni] (adv) identically; in the (exact) same way; similarly

identical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบเดียวกัน[adj.] (baēp dīokan) EN: of the same kind ; identical FR: identique ; similaire
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar FR: même
เอกจิต[n.] (ēkajit) EN: identical views ; identical opinions FR:
เอกมัย[adj.] (ēkkamai) EN: identical FR:
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng k) EN: non identical twins FR: faux jumeaux [mpl]
ฝาแฝดเหมือน[n. exp.] (fāfaēt meūo) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
ฝาแฝดแท้[n. exp.] (fāfaēt thaē) EN: identical twins FR: vrais jumeaux [mpl]
เกือบเหมือนกัน[X] (keūap meūoe) EN: virtually identical FR:
เข้าขา[adj.] (khaokhā) EN: coherent ; identical FR:
คล้ายกันมาก[X] (khlāi kan m) EN: virtually identical FR:
เหมือนกัน[adj.] (meūoen kan) EN: alike ; same ; identical FR: identique ; pareil ; semblable
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พ้องต้องกัน[v. exp.] (phøng tǿng ) EN: be identical ; be the same FR:
เสมๆ[adj.] (sēm-sēm) EN: the same as ; identical FR: identique
เซตที่เท่ากัน[n. exp.] (set thī tha) EN: identical sets ; equal sets FR:
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng k) EN: conform ; harmonize ; be identical FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant
เหมือนกัน[adv.] (meūoen kan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière

identical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichlautend; identisch; völlig gleich; ident [Ös.] {adj} (mit)identical (with)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identical
Back to top