ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-equal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equal, *equal*,

-equal- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
กำ (n.) linear measure equal to eight inches
ช่วงทรัพย์ (n.) replace and equal one property to another property by the law
ทัณฑะ (n.) ancient Thai measure of length equal to one metre
ราสี (n.) measurement of zodiac equal to 30 degrees Syn. ราศี
วัดวา (v.) be equal to See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level Syn. เทียบ, เปรียบ
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
องคุลี (clas.) unit of length equal to the width of a knuckle See also: unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger
อนุกระเบียด (clas.) unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เสมอกัน
เท่ากัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน
เท่ากับ (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน
เทียบเท่า (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เสมอกัน, เท่ากัน
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เทียมถึง (v.) be equal to See also: be as much as Syn. เทียม
เส้น (clas.) unit of length equal to 40 metres
เสมอกัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be the same as Syn. เท่ากัน
เสมอกัน (v.) be equal to See also: be equivalent to, be comparable Syn. พอๆ กัน, เท่ากัน
ไร่ (clas.) unit of area equal to 1,600 square metres
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
And none is more equal than others.และไม่มีใครจะมากเท่ากับกว่าคนอื่น ๆ
None is more equal than others."มีมากขึ้นเท่ากันกว่าคนอื่น ๆ ".
You do not need to remind me that man is not equal to his rhetoric.คุณไม่จำเป็นที่จะเตือนผมว่าคนไม่เท่ากับสำนวนของเขา
I just wanna say everything you've seen here is equal to the protection we give it.ผมต้องการจะบอกว่า ทุกสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ มีค่าเท่าๆกับการป้องกันที่เราทำอยู่
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน"
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1

-equal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
[jīn, ㄐㄧㄣ, 斤] catty; weight equal to 0.5 kg
等压[děng yā, ㄉㄥˇ ㄧㄚ, 等压 / 等壓] constant pressure; equal pressure
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, 十二平均律] equal temperament
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, 同工同酬] equal pay for equal work
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, 同等] equal to; having the same social class or status
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
吉电子伏[jí diàn zǐ fú, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 吉电子伏 / 吉電子伏] giga electron volt GeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-10 Joules)
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 不如] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to
英寸[yīng cùn, ㄘㄨㄣˋ, 英寸] inch (unit of length equal to 2.54 cm.)
等变压线[děng biàn yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等变压线 / 等變壓線] isallobar (line of equal pressure gradient)
等压线[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等压线 / 等壓線] isobar (line of equal pressure)
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 兆电子伏 / 兆電子伏] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules)
英里[yīng lǐ, ㄌㄧˇ, 英里] mile (unit of length equal to 1.609 km.)
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, 超泛神论 / 超泛神論] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it
一样[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, 一样 / 一樣] same; like; equal to; the same as; just like
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
平方英尺[píng fāng yīng chǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄔˇ, 平方英尺] square foot (unit of area equal to 0.093 square meters)
英吨[Yīng dūn, ㄉㄨㄣ, 英吨 / 英噸] tonne; imperial or US tonne, equal to 2240 pounds or 1.016 metric tons
市引[shì yǐn, ㄕˋ ˇ, 市引] unit of distance equal to one-thirtieth km or 33.33 meters
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society

-equal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity
イコールパートナー[, iko-rupa-tona-] (n) equal partner
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
どっこいどっこい[, dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly
厘毛の軽重無し[りんもうのけいちょうなし, rinmounokeichounashi] (exp) equal in weight; equal in significance
同様[どうよう, douyou] (adj-no,adj-na,n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P)
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P)
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P)
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P)
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
満漢偶数官制[まんかんぐうすうかんせい, mankanguusuukansei] (n) Qing-dynasty system assigning equal numbers of Manchurians and Han Chinese to central government agencies
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out
立ち並ぶ;建ち並ぶ;立並ぶ[たちならぶ, tachinarabu] (v5b) (1) to stand up; to line in a row; (2) to be equal to
[ら, ra] (n,n-suf,ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal
等割[とうかつ, toukatsu] (n) (See 不等割) equal cleavage
等角[とうかく, toukaku] (n,adj-no) equal angles
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P)
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イコール[いこーる, iko-ru] equal
ノットイコール[のっといこーる, nottoiko-ru] not equal
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
等号[とうごう, tougou] equal (=)

-equal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsūan t) EN: equivalent ratios ; equal ratios FR:
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่งหลวง[n.] (changlūang) EN: chang luang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR:
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
ด้านยาวเท่ากัน[n. exp.] (dān yāo tha) EN: equal sides FR: côtés égaux [mpl]
ดุล[adj.] (dun) EN: equal ; even ; balanced FR: équilibré
ดุลย์[n.] (dun) EN: equal ; equivalent ; equal FR:
ก้ำกึ่ง[X] (kamkeung) EN: fifthy-fifthy ; about equal FR:
กะรัตหลวง[n.] (karatlūang) EN: [Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams] FR:
กึ่งหนึ่ง[n.] (keung-neung) EN: half ; equal part FR: moitié [f]
ค่าจ้างเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khājāng tha) EN: equal pay FR:
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
ครือกัน[adj.] (khreū kan) EN: just the same ; not different ; about the same as ; about equal with FR:
คู่คี่[adj.] (khūkhī) EN: close ; about equal ; nearly equal ; neck and neck FR: au coude à coude
ความเสมอภาคทางโอกาส[n. exp.] (khwām samoē) EN: equal opportunities FR:
หนึ่งต่อหนึ่ง[v.] (neung tø ne) EN: draw ; equal score ; tie FR:
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]
นิภา[v.] (niphā) EN: be equal ; compare with FR:
โอกาสเท่าเทียมกัน[n. exp.] (ōkāt thaoth) EN: equal opportunities FR:
องคุลี[n.] (ongkhulī) EN: unit of length equal to the width of a knuckle FR:
ไร่[n.] (rai) EN: rai ; [measurement of land equal to 1,600 square meters] FR: rai [m] ; [unité de surface équivalant à 1.600 m2]
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced FR: partager ; partager l'enjeu (avec) ; faire match nul (contre) ; égaliser ; être égal
เสมอภาค[adj.] (samoēphāk) EN: equal ; equitable FR: équitable
สัด[n.] (sat) EN: sat (unit of capacity equal to 20 liters) FR: sat [m] (unité de mesure équivalant à 20 litres)
เส้น[X] (sen = sēn) EN: sen (unit of length equal to 40 meters) FR: sen (unité de longueur égale à 40 m) [m]
เซตที่เท่ากัน[n. exp.] (set thī tha) EN: identical sets ; equal sets FR:
สิทธิเท่าเทียมกัน[n. exp.] (sitthi thao) EN: equal rights FR: droits équivalents [mpl]
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่า[v.] (thao) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to FR: égaler ; être égal à
ท่าว[n.] (thāo) EN: as much as ; the same as ; equal to ; equivalent to ; like FR:
เท่ากัน[adj.] (thao kan) EN: equal ; equivalent FR: égal ; identique ; pareil ; équivalent ; similaire
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir
เท่าทัน[v.] (thaothan) EN: understand what someone is up to ; fathom another's game/course of action ; know exactly what the sqituation is ; be equal to another's trickery ; be up on another's tricks FR:
เท่าเทียม[adj.] (thaothīem) EN: equal (to) ; on a par (with) ; equivalent (to) ; even FR:
เท่าเทียมกัน[adj.] (thaothīem k) EN: equal ; similar FR: comparable ; similaire ; équivalent
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

-equal- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergibtzeichen {n}colon equal
paritätisch {adj}equal; on equal terms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -equal-
Back to top