ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uniformity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uniformity*, -uniformity-

uniformity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uniformity (n.) การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
English-Thai: Nontri Dictionary
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอกรูป (n.) uniformity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ

uniformity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニフォーミティー[, yunifo-mitei-] (n) uniformity
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
画一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na,n,adj-no) uniformity; equality; (P)
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power
均整(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P)
均等[きんとう, kintou] (adj-na,n) equality; uniformity; evenness; (P)
画一(P);劃一[かくいつ, kakuitsu] (adj-na,n) uniformity; standardization; standardisation; (P)
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P)

uniformity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
ความเป็นรูปแบบเดียวกัน[n. exp.] (khwām pen r) EN: uniformity FR:
ความสม่ำเสมอ[n.] (khwām samam) EN: regularity ; uniformity ; consistency FR: uniformité [f]
ภาวะเอกรูป[n. exp.] (phāwa ēkkar) EN: uniformity FR: uniformité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uniformity
Back to top