ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unparalleled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unparalleled*, -unparalleled-

unparalleled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unparalleled (adj.) ยอดเยี่ยมกว่า See also: ไม่มีใครเทียบเท่า Syn. unmatched Ops. paralleled
English-Thai: Nontri Dictionary
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า...
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง
This isn't my fight, and I've grown tired of his games, but he's got unparalleled senses, absolutely lethal.เขามาเพื่อเตือนเรา เรื่องเจมส์ นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของฉันและ ฉันเริ่มเบื่อกับเกมส์ของเขาแล้ว
This year has been a year of unparalleled growth in the communications industry.ปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์
Only absolute rage and unparalleled power.มีเพียงพลังบ้าคลั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Your unparalleled genius act is wearing thin.- การปฏิบัติการคู่ขนาดนี้ ไม่ใช่้ของคุณรึ
"an unparalleled ability to identify sonic anomalies... in subspace transmission tests"?สียงที่ผิดปกติได้อย่างเยี่ยมยอด ตอนสอบการสื่อสารในมิติย่อย
It's an unparalleled three-tier security system.นี่เป็นระบบรักษาความปลอดภัย เพียงหนึ่งเดียว
His NOC gave him unparalleled access.NOC,ยกให้เขาเป็นคนที่ฉลาดชนิดหาตัวจับยาก
Power aside, you had unparalleled access to The Guardian.คุณก็มีอำนาจพอๆกับผู้คุ้มครอง
Of courage and endurance, unparalleled in the history of shippings.ของความกล้าหาญและอดทน หาได้ยากมากในประวัติศาสตร์การเดินเรือเลย

unparalleled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三国一[さんごくいち, sangokuichi] (n) unparalleled in Japan and China and India (unparallelled)
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery
古今無双[ここんむそう, kokonmusou] (exp) unparalleled in history
史上に例を見ない[しじょうにれいをみない, shijounireiwominai] (adj-i) unparalleled in history (unparallelled)
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled
海内無双[かいだいむそう, kaidaimusou] (n) unparalleled in the whole country
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery
又と無い;又とない[またとない, matatonai] (exp) (uk) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
又無い;又ない[またない, matanai] (adj-i) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country
当代無双[とうだいむそう, toudaimusou] (n,adj-no) being unsurpassed (unparalleled) at present
曠世[こうせい, kousei] (n,adj-no) unparalleled; unparallelled; matchless
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy
無双[むそう, musou] (n,adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable

unparalleled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal

unparalleled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sondergleichen {adv} | eine Frechheit sondergleichenunparalleled | the height of cheek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unparalleled
Back to top