ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balance*, -balance-

balance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balance (n.) ความสมดุล Syn. equilibrium Ops. imblance, overbalance
balance (n.) สภาพคงที่ Syn. stability, steadiness Ops. imbalance
balance (n.) การทรงตัว
balance (vt.) ทำให้สมดุล See also: ทำให้เข้าสู่ดุลยภาพ Syn. equilibrate, equalize Ops. upset, turn over
balance (n.) งบดุล Syn. surplus, remainder
balance (vt.) คิดงบดุล
balance against (phrv.) ชั่งน้ำหนักระหว่าง
balance beam (n.) คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก) Syn. beam
balance out (phrv.) ทำให้สมดุล
balance sheet (n.) ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน Syn. statement
balance the books (idm.) งบดุลบัญชีลงตัว
balance with (phrv.) ทำให้สมดุลกับ Syn. balance against
balanced (adj.) ที่สมดุล
English-Thai: HOPE Dictionary
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุล
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious ###A. unproportioned
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
balance๑. ดุล๒. ยอดดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of paymentsดุลการชำระเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of tradeดุลการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance sheetงบดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced carburetorคาร์บูเรเตอร์ได้ดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balanceยอดคงเหลือ [การบัญชี]
Balance of paymentsดุลการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Balance of tradeดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Balance sheetงบดุล [การบัญชี]
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ถ่วงอำนาจ (v.) hold the balance of power Syn. คานอำนาจ
เสียดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ความทัดเทียมกัน (n.) balance See also: equilibrium Syn. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน
ความเท่ากัน (n.) balance See also: equilibrium Syn. ความเสมอกัน, ความทัดเทียมกัน
ความเสมอกัน (n.) balance See also: equilibrium Syn. ความเท่ากัน, ความทัดเทียมกัน
ดุล (v.) balance See also: equal Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
ดุล (n.) balance See also: equilibrium Syn. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน, ความทัดเทียมกัน
ตราชั่ง (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์
ตราชู (n.) balance See also: equipoise, poise Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ
ตาชั่ง (n.) balance See also: scales, steelyard Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง
ตุล (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์
ตุลย์ (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง
ถ่วงดุล (v.) balance See also: offset, scale, take an equilibrium
ทรงตัว (v.) balance See also: poise, keep one´s balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one´s feet Ops. ล้มตัว
ทัดเทียมกัน (v.) balance See also: equal Syn. เท่ากัน, เสมอกัน
ยอดเงิน (n.) balance
สมดุล (n.) balance See also: equilibrium, equivalence, evenness
เครื่องชั่ง (n.) balance See also: weighing machine, scale, steelyard Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง
เครื่องชั่งสิ่งของ (n.) balance See also: equipoise, poise Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน
Not this balance sheet.ไม่ใช่ใบรายการพวกนี้
All young Wachati warriors must face five days of balance and concentration.ชายหนุ่มนักรบวาชาติ ต้องใช้เวลา 5 วัน... ...ในการฝึกสมดุลและสมาธิ
The salt balance has to be just right... ..so the best fat for soap comes from humans.แล้วถ้าใส่กรดไนตริกลงไป, เราก็จะได้ไนโตรกลีเซอรีน แต่ถ้าเราใส่โซเดียมไนเตรท ผสมกับโซดา, ก็จะได้ระเบิด
That's his purpose. To balance the equation.นั่นคือจำนงค์ของเขา เพื่อทำให้สมการสมดุลย์นั่นเอง
The result of the equation trying to balance itself out.ผลลัพธ์ของสมการ ก็คือสร้างความสมดุลย์
I think on balance for the better.มันเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ ไปในทางที่ดีขึ้น
If we are to survive, a new balance must be found.ถ้าหากอยากมีชีวิตรอด ต้องหาอีกอำนาจหนึ่งมาถ่วงดุล
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
You seem to have upset the delicate internal balance of my housekeeper.ฉันดูเหมือนพวกเธอจะรบกวนแม่บ้านของฉัน
It means, "you've been weighed in the balance and found wanting."ความหมายของมันคือ จงหาสมดุลย์ในความต้องการของตัวเอง
Put your balance on your back.ทิ้งน้ำหลังลงที่หลัง

balance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力量均衡[lì liàng jūn héng, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 力量均衡] balance of power
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
资产负债表[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 资产负债表 / 資產負債表] balance sheet
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, 平衡木] beam (gymnastics); balance beam
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, 借入方] borrower; debit side (of a balance sheet)
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, 借方] borrower; debit side (of a balance sheet)
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ, 贷方 / 貸方] credit; credit side (of a balance sheet)
付方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 付方] debit side (of a balance sheet)
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, 均势 / 均勢] equilibrium of forces; balance of power
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
收支相抵[shōu zhī xiāng dǐ, ㄕㄡ ㄓ ㄒㄧㄤ ㄉㄧˇ, 收支相抵] to break even; balance between income and expenditure
右方[yòu fāng, ㄧㄡˋ ㄈㄤ, 右方] right-hand side; credit side of a balance sheet; also 貸方|贷方
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, 出超] trade surplus; favorable balance of trade
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 会 / 會] to balance an account; accounting
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, 逆差] adverse trade balance; trade deficit
平衡[píng héng, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, 平衡] balance; equilibrium
平衡态[píng héng tài, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, 平衡态 / 平衡態] balance; (state of) equilibrium
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
结存[jié cún, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄨㄣˊ, 结存 / 結存] balance; cash in hand
结余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, 结余 / 結餘] balance; cash surplus
收支[shōu zhī, ㄕㄡ ㄓ, 收支] cash flow; financial balance; income and expenditure
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, 对比 / 對比] contrast; balance
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
失调[shī tiáo, ㄕ ㄊㄧㄠˊ, 失调 / 失調] imbalance; out of tune
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
悬而未决[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 悬而未决 / 懸而未決] pending a decision; hanging in the balance
台磅[tái bàng, ㄊㄞˊ ㄅㄤˋ, 台磅] platform balance
磅秤[bàng chèng, ㄅㄤˋ ㄔㄥˋ, 磅秤] scale; platform balance
弹簧秤[tán huáng chèng, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄥˋ, 弹簧秤 / 彈簧秤] spring balance
鼎峙[dǐng zhì, ㄉㄧㄥˇ ㄓˋ, 鼎峙] a tripartite balance; compromise between three rivals
非平衡态[fēi píng héng tài, ㄈㄟ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ, 非平衡态 / 非平衡態] unbalance; disequilibrium
权衡[quán héng, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄥˊ, 权衡 / 權衡] weigh; balance; trade-off
砝码[fá mǎ, ㄈㄚˊ ㄇㄚˇ, 砝码 / 砝碼] weight used on a balance; to make up the weight

balance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェンダーバランス[, jienda-baransu] (n) gender balance
ねじり秤;捩り秤[ねじりばかり, nejiribakari] (n) torsion balance
ねじれ秤;捩れ秤[ねじればかり, nejirebakari] (n) torsion balance
バランスシート[, baransushi-to] (n) balance sheet; (P)
ホワイトバランス[, howaitobaransu] (n) {comp} white balance
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
信用残[しんようざん, shinyouzan] (n) balance of margin transaction; balance (of a stock) bought on margin
元帳残高[もとちょうざんだか, motochouzandaka] (n) ledger balance
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet
国際収支[こくさいしゅうし, kokusaishuushi] (n) international balance of payments
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power
帳尻[ちょうじり, choujiri] (n) closing part of a balance sheet; balance of accounts
平均台[へいきんだい, heikindai] (n) balance beam (in gymnastics)
払い残り[はらいのこり, harainokori] (n) balance due; arrears
日計表[にっけいひょう, nikkeihyou] (n) daily trial balance sheet
残余額[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P)
派閥均衡[はばつきんこう, habatsukinkou] (n) balance of power among factions (within a political party); factional balance
直示天秤;直示天びん[ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance
経常収支[けいじょうしゅうし, keijoushuushi] (n) current account balance
総合収支[そうごうしゅうし, sougoushuushi] (n) overall balance of payments
繰り越す;繰越す[くりこす, kurikosu] (v5s,vt) to carry forward (i.e. on a balance sheet); to transfer
試算表[しさんひょう, shisanhyou] (n) trial balance sheet
貸借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] (n) balance sheet
連結決算[れんけつけっさん, renketsukessan] (n) consolidated balance sheet
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo)
預貯金残高[よちょきんざんだか, yochokinzandaka] (n) bank balance
アンバランス[, anbaransu] (adj-na) (1) unbalanced; imbalance; (n) (2) ambulance; (P)
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
インバランス[, inbaransu] (n,adj-na) imbalance
オートホワイトバランス[, o-tohowaitobaransu] (n) {comp} auto white balance; AWB
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P)
チェックアンドバランス[, chiekkuandobaransu] (n) checks and balances
バランサー[, baransa-] (n) balancer
プライマリーバランス;プライマリー・バランス[, puraimari-baransu ; puraimari-. baransu] (n) primary balance; PB
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
ロードバランサ[, ro-dobaransa] (n) {comp} load balancer
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs)
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs)
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode

balance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngop) EN: balance sheet ; balance sheet account FR: bilan [m]
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium FR: balance comptable [f] ; balance [f] ; équilibre [m]
ดุลย์[n.] (dun) EN: balance ; equality FR:
ดุลอำนาจ[n.] (dun-amnāt) EN: balance of power FR:
ดุลอัตรามวล[n. exp.] (dun attrā m) EN: mass rate balance FR:
ดุลบัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on current account ; current account FR:
ดุลบัญชีทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on capital account FR:
ดุลชำระหนี้[n.] (dunchamranī) EN: balance of payments FR:
ดุลเอกเซอร์จี[n. exp.] (dun ēksoējī) EN: exergy balance FR:
ดุลเอนโทรปี[n. exp.] (dun ēnthrōp) EN: entropy balance FR:
ดุลแห่งอำนาจ[n. exp.] (dun haeng a) EN: balance of power FR: balance du pouvoir [f]
ดุลการชำระเงิน[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments FR: balance des paiements
ดุลการชำระเงินขาดดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments deficit FR:
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dunkānchamr) EN: balance of payments surplus FR:
ดุลการค้า[n.] (dunkānkhā) EN: trade balance ; balance of trade FR: balance commerciale [f]
ดุลการค้าได้เปรียบ[n. exp.] (dunkānkhā d) EN: positive balance of trade FR:
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dunkānkhā p) EN: positive balance of trade FR:
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dunkānkhā s) EN: negative balance of trade FR:
ดุลการค้าติดลบ[n. exp.] (dunkānkhā t) EN: negative balance of trade FR:
ดุลความร้อน[n. exp.] (dun khwāmrø) EN: heat balance FR:
ดุล-[pref.] (dunla-) EN: balance ; equilibrium FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: équilibre [m]
ดุลยภาพแห่งอำนาจ[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: balance of power FR:
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
ดุลพลังงาน[n. exp.] (dun phalang) EN: energy balance FR:
จัดงบประมาณให้สมดุล[v. exp.] (jat ngoppra) EN: balance the budget FR:
การถ่วงดุลอำนาจ[n. exp.] (kān thūangd) EN: balance of power FR:
คาบลูกคาบดอก[adj.] (khāp lūk kh) EN: uncertain ; in the balance FR: incertain
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดดุลยภาพ[v. exp.] (khāt dunlay) EN: equilibrium ; balance ; equality FR: manquer d'équilibre
ขีด[n.] (khīt) EN: 100 grammes FR: trait d'une balance [m] ; 100 grammes
คงเหลือ[adj.] (khongleūa) EN: balance ; remainder ; still left ; remaining FR: restant
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
เครื่องชั่งดิจิตอล[n. exp.] (khreūang ch) EN: digital scale FR: balance digitale [f]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n. exp.] (khreūang ch) EN: scale ; weighing apparatus FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
เครื่องชั่งน้ำหนักทารก[n. exp.] (khreūang ch) EN: baby scale FR: balance pour bébé [f] ; pèse-bébé [m]
ความสมดุล[n.] (khwām somdu) EN: balance FR:
ความสมดุลของธรรมชาติ[n. exp.] (khwām somdu) EN: balance of nature FR:

balance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Gesamtsaldo {m}aggregate balance
Jahresbilanz {f}annual balance
Gegengewicht {n} (zu)balance weight; balance (to)
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Unruh {f} (der Uhr)balance; balance wheel
Ladungsausgleich {m}charge equalization; charge balance
Endsaldo {m}closing balance
Leistungsbilanz {f}current account balance [Am.]
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments
Debetsaldo {n}debit balance
Differenzbetrag {m}difference; balance
Energiebilanz {f}energy balance
Grundwasserhaushalt {m}groundwater balance
Hormonhaushalt {m} [med.]hormone balance
Istsaldo {n}actual balance
Materialbilanz {f}material balance
Anfangssaldo {m}opening balance
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet
Druckausgleich {m}pressure balance
Sparguthaben {n}savings balance
Gleichgewichtssinn {m}sense of balance
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance
Abgleichpunkt {m}balance point
Abgleichschalter {m}balance switch
Ausgleich {m} (für)balance (to)
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston
Ausgleichsgewicht {n}balance weight; counterweight
Ausgleichschale {f} [techn.]balance piston shell
Ausgleichswelle {f}balance shaft
Balance {f}balance
Balanceregler {m}balance control
Bilanzierungsmodell {n}balance model
Bilanzsumme {f}balance sheet total
Gleichgewichtsreaktion {f}balance reaction
ausgeglichen; ausgewuchtet; symmetrisch {adj} | ausgeglichener | am ausgeglichenstenbalanced | more balanced | most balanced
Waagebalken {m}beam (in balance)
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment
Guthaben {n}balance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balance
Back to top