ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inequality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inequality*, -inequality-

inequality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inequality (n.) ความไม่เสมอภาค See also: ความไม่สมดุล, ความแตกต่างกัน Syn. inequality, injustice Ops. justice
English-Thai: HOPE Dictionary
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
English-Thai: Nontri Dictionary
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inequality๑. อสมการ๒. ภาวะไม่เท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inequalityการไม่เท่ากัน [อสมการ], ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย  > ,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่เท่าเทียมกัน (n.) inequality See also: unfairness Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
ความไม่เสมอภาค (n.) inequality See also: unfairness Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
อสมการ (n.) inequality Ops. สมการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inequality and discrimination.ความอยุติธรรมและการกีดกันทางชนชั้น
I see inequality, injustice, the rich getting richer.ผมเห็นความไม่เท่าเทียมกัน, ความอยุติธรรม, คนรวยก็รวยยิ่งขึ้น
He was one of the first to dream of universal love and an end to poverty and other forms of inequality;เขาเป็นหนึ่งในคนแรกที่ฝัน ของความรักสากล และสิ้นสุดความยากจนและรูปแบบ อื่น ๆ ของความไม่เท่าเทียมกัน;

inequality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不等式[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, 不等式] inequality (math.)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness

inequality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)

inequality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสมการ[n.] (asamakān = ) EN: inequality FR: inégalité [f]
อสมการอาเบล[n. exp.] (asamakān Āb) EN: Abel's inequality FR: inégalité d'Abel [f]
อสมการชวาร์ซ[n. exp.] (asamakān Ch) EN: Schwarz's inequality FR:
อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (asamakān in) EN: triangle inequality FR:
อสมการ[n.] (asommakān =) EN: inequality FR: inégalité [f]
ความไม่เสมอภาค[n. exp.] (khwām mai s) EN: inequality FR: inégalité [f]
ความไม่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām mai t) EN: inequality FR:
ภาวะไม่เท่ากัน[n. exp.] (phāwa mai t) EN: inequality FR:

inequality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreiecksungleichung {f} [math.]triangle inequality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inequality
Back to top