ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chant*, -chant-

chant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chant (n.) การร้องเพลง
chant (vi.) ท่องบทสวดเป็นทำนอง Syn. cantillate, intone, intonate
chant (n.) ทำนองเสียงระดับเดียว Syn. monotone
chant (vi.) พูดด้วยทำนองเสียงระดับเดียว
chant (n.) เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์ See also: เพลงสวดมนต์ Syn. religious song
chant (vi.) ร้องเพลง See also: สวดมนต์ Syn. sing, intone
Chanthaburi (n.) จังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi (n.) จันทบุรี
English-Thai: HOPE Dictionary
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง
chantress(ชาน'เทรส) n. นักร้องหญิง
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ,โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
English-Thai: Nontri Dictionary
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chantsเพลงสวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่องคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. สวดคาถา
สวดคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. ท่องคาถา
เดินคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา
วิษณุมนตร์ (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu
วิษณุเวท (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu Syn. วิษณุมนตร์
จันทบุรี (n.) Chanthaburi Syn. เมืองจันท์
เมืองจันท์ (n.) Chanthaburi
การท่องคาถา (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การท่องมนต์ (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การร่ายมนต์
การปลุกเสก (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การร่ายมนต์ (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์
การสวดคาถา (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
การเสก (n.) chanting an incantation See also: pronouncing an incantation Syn. การปลุกเสก, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การท่องมนต์, การร่ายมนต์
สังคายนา (n.) chanting in unison
การทำขวัญนาค (n.) performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
คนขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนค้าขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
ชวนมอง (adj.) enchanting See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant Syn. น่ามอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd pair them off and they'd all sit on the floor, back-to-back with locked arms, and they'd pull against each other and chant things.เขาจับคู่กันแล้วก็นั่งลงบนพื้น หันหลังชนกัน เอาแขนล็อคกันไว้ แล้วก็เริ่มออกแรงดึงกันและกัน แล้วก็เริ่มท่องบทสวด
This voice... This chant coming towards me...เสียงนี้ เสียงร้องสะดุดใจฉัน
Usually in movies, people get hit by lightning or they say a chant or spell together or maybe they have some secret jewel.เมื่อมันเกิดขึ้นในหนังที่ตัวละครโดนฟ้าผ่า มีใครพูดแปลกๆกับคุณมั้ย หรือ..
Do not like the chant is not marriedถ้าเจ้าไม่ชอบหน้าเขา ก็ไม่ต้องแต่ง
Oh, shut up and make up a new chant already!หุบปาก แล้วไปแต่งบทสวดใหม่ซะไป
Tesso will need to perform the chant so doing will funnel all the sexual energy from a large group of revelers to Zael.Tessoจะต้องดำเนินการสวดมนต์ so doing will funnel all the sexual energy from a large group of revelers to Zael.
I'm going to apply the stuff that Adam and I made and then we'll do the chant together.ฉันจะใช้ยาที่ อดัมกับฉันทำขึ้นมา และเราจะช่วยกัน ร่ายมนต์
Then... eat a root or chant or whatever.จะกินหัวมันหรือร้องเพลงหรือะไรก็ได้
Do I chant or something?ฉันต้องท่องคาถาหรืออะไรล่ะ?
Standing on that mound, right in the middle of the stadium, listening to the crowd chant your name.ได้ยืนอยู่บนเนินนั้น ตรงกลางของสนาม ฟังเสียงกู่ก้องของคนดู ที่ร้องเรียกชื่อเรา อีกแล้ว
And now we say the chant we got from Google.คาถาที่เราใช้มันมหัศจรรย์มาก
Like a chant to some dark god.เช่นเดียวกับเพลงบางส่วนพระเจ้ามืด

chant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, 陀罗尼 / 陀羅尼] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil)
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, 念经 / 念經] recite or chant Buddhist scripture
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, 卖肉 / 賣肉] butcher; meat merchant
歌谣[gē yáo, ㄍㄜ ㄧㄠˊ, 歌谣 / 歌謠] chant
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ, 妖娆 / 妖嬈] enchanting
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 魔法] enchantment; magic
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, 入迷] to be fascinated; to be enchanted
引人入勝[yǐn rén rù shèng, ˇ ㄖㄣˊ ㄖㄨˋ ㄕㄥˋ, 引人入勝 / 引人入胜] to enchant; fascinating
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, 狐狸精] fox-spirit; vixen; witch; enchantress
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
肉商[ròu shāng, ㄖㄡˋ ㄕㄤ, 肉商] meat merchant; butcher
商人[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 商人] merchant; businessman
商人银行[shāng rén yín háng, ㄕㄤ ㄖㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, 商人银行 / 商人銀行] merchant banking
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, 商家] merchant; business; enterprise
商户[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, 商户 / 商戶] merchant; trader; businessman; firm
商船[shāng chuán, ㄕㄤ ㄔㄨㄢˊ, 商船] merchant ship
[gǔ, ㄍㄨˇ, 贾 / 賈] merchant; to buy
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive
[fěng, ㄈㄥˇ, 唪] recite; chant
夏洛克[xià luò kè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 夏洛克] Shylock (in the Merchant of Venice)
[chàng, ㄔㄤˋ, 唱] sing; to call loudly; to chant

chant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレゴリオ聖歌[グレゴリオせいか, guregorio seika] (n) Gregorian chant
陀羅尼[だらに, darani] (n) dharani; spell; litany; Sanskrit multi-syllabic chant
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm
エッサッサ;えっさっさ[, essassa ; essassa] (int) heave-ho (chant when doing heavy work)
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
コングロマーチャント[, konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P)
シャンティー[, shantei-] (n) Chantilly (e.g. lace); (P)
ちゃんたま[, chantama] (n) (col) testicles
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P)
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant
ぼちゃんと[, bochanto] (adv) (on-mim) with a splash
マーチャント[, ma-chanto] (n) merchant
マーチャントバンカー[, ma-chantobanka-] (n) merchant banker
マーチャントバンク[, ma-chantobanku] (n) merchant bank
マロンシャンティ[, maronshantei] (n) marron Chantilly
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
万屋[よろずや, yorozuya] (n) (1) general merchant; (2) Jack of all trades
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki)
加盟店[かめいてん, kameiten] (n) participating store; participating merchant
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house
口称[くしょう, kushou] (n) {Buddh} (See 念仏) chanting the invocation to Amida Buddha
口称念仏[くしょうねんぶつ, kushounenbutsu] (n) {Buddh} (See 観念念仏) chanting an invocation (to Amida Buddha); reciting a prayer
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P)
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
商家[しょうか, shouka] (n) mercantile house; store; merchant
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society
声明;聲明[しょうみょう, shoumyou] (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) {Buddh} chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese)
妖女[ようじょ, youjo] (n) enchantress; vamp
妖婦[ようふ, youfu] (n) enchantress

chant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
บรรพ[n.] (banpha) EN: book FR: chant [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow FR: au chant du coq
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phra) EN: chant prayers ; chant holy stanzas FR: chanter des prières
การประกวดร้องเพลง[n. exp.] (kān prakūat) EN: singing contest FR: concours de chant [m]
การร้องเพลง[n.] (kān røng ph) EN: song ; singing FR: chanson [f] ; chant [m]
ขับ[v.] (khap) EN: sing ; recite ; chant FR: chanter
ขับขาน[v.] (khapkhān) EN: sing ; chant FR:
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
เพลง[n.] (phlēng) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score FR: chanson [f] ; mélodie [f] ; air [m] ; morceau [m] ; chant [m] ; composition musicale [f] ; musique [f]
เพลงคริสต์มาส[n. exp.] (phlēng Khri) EN: carol ; Christmas carol FR: chant de Noël [m]
เพลงไว้อาลัย[n. exp.] (phlēng wai-) EN: dirge FR: chant funèbre [m] ; thrène [m]
พระพุทธมนต์[n.] (Phraphutham) EN: Buddha's mantra ; Buddha's stanza chant FR:
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle FR: chanter
ร้องเพลงสวด[v. exp.] (røngphlēng ) EN: chant FR:
สาระพา ; สาระพาเฮโล[n.] (sāraphā ; s) EN: rhythmic chant of workers FR:
สาธยาย[v.] (sāthayāi) EN: recite a prayer ; chant FR:
เสียงไก่ขัน[n. exp.] (sīeng kai k) EN: crow FR: cocorico [m] ; chant du coq [m]
เสียงร้อง[n. exp.] (sīeng røng) EN: scream ; cry FR: cri [m] ; chant [m]
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone FR: réciter
สวดคาถา[v. exp.] (sūat khāthā) EN: chant continuously FR:
สวดมนต์[v. exp.] (sūat mon) EN: pray ; chant FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
ตื่นแต่ไก่โห่[v. exp.] (teūn tāe ka) EN: FR: se lever au chant du coq
ถวายอดิเรก[v. exp.] (thawāi adir) EN: chant a prayer for long life for the king FR:
เวลาย่ำรุ่ง[n. exp.] (wēlā yamrun) EN: FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; au chant du coq ; 6 heures du matin
วิษณุเวท[n.] (witsanuwēt) EN: chant in praise of Vishnu FR:
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade FR: lame [f] ; tranchant [m]
บริเวณก่อสร้าง[n. exp.] (børiwēn køs) EN: FR: chantier de construction [m]
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
ฉันท-[pref.] (chantha-) EN: verse ; poem FR: verset [m]
ฉันทา[v.] (chanthā) EN: be partial to ; favour ; favor (Am.) ; bias in favour of ; bias in favor of (Am.) FR:
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ฉันทลักษณ์[n.] (chanthalak) EN: versification FR:

chant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gregorianisch {adj} | gregorianischer Kalender | gregorianischer GesangGregorian | Gregorian calendar | Gregorian chant
Graubürzel-Singhabicht {m} [ornith.]Dark Chanting-Goshawk
Hang {m}penchant
Handelsschiff {n}merchant ship
Kauffahrer {m}merchant vessel
Kleinhändler {m}merchant [Am.]
marktgängig {adj}merchantable
Großer Singhabicht {m} [ornith.]Pale Chanting-Goshawk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chant
Back to top