ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

companionless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *companionless*, -companionless-

companionless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
companionless (adj.) ซึ่งไร้เพื่อน See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง Syn. forlorn, lonely
companionless (adj.) โสด See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน Syn. bachelor, unwed Ops. married, united, wed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า companionless
Back to top