ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

married

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *married*, -married-

married ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
married (adj.) แต่งงานแล้ว See also: มีครอบครัว, สมรสแล้ว Syn. wedded, espoused Ops. single, unwedded
married (adj.) เกี่ยวกับการแต่งงาน See also: เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้ว
married (adj.) อุทิศตัวให้กับ See also: แต่งกับงาน
married women (n.) คำนามพหูพจน์ของ wife See also: ภรรยา, เมีย Ops. husbands
marrieds (n.) คนที่แต่งงานแล้ว Syn. young marrieds
English-Thai: HOPE Dictionary
married(แม'ริด) adj. แต่งงานแล้ว, Syn. wedded
English-Thai: Nontri Dictionary
married(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,แต่งงานแล้ว,สมรสแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Married peopleบุคคลที่สมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
คู่ทุกข์คู่ยาก (n.) married couple in adversity See also: husband and wife Syn. คู่บุญคู่กรรม
คู่บุญคู่กรรม (n.) married couple in adversity See also: husband and wife
ชีวิตแต่งงาน (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส Ops. ชีวิตโสด
การมีคู่ครอง (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การเป็นสามีภรรยา
การเป็นสามีภรรยา (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง
การเป็นสามีภรรยา (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตสมรส Ops. ชีวิตโสด
ชีวิตคู่ (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตสมรส (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตแต่งงาน (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตแต่งงาน (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว, การเป็นสามีภรรยา
ครองความสาว (v.) be still an unmarried woman See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. เสียสาว
ครองความเป็นโสด (v.) be still an unmarried person See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. แต่งงาน, มีคู่ครอง
ตัวเปล่า (adj.) unmarried See also: single Syn. โสด
มารหัวขน (n.) child born by unmarried parents See also: unwanted child
มีครอบครัว (v.) get married See also: be settled down, be established, have a family Syn. แต่งงาน, เป็นฝั่งเป็นฝา Ops. เป็นโสด
มีเรือน (v.) get married Syn. ออกเรือน, แต่งงาน, มีเหย้ามีเรือน Ops. เป็นโสด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห์น
He was married to a friend of mineเขาแต่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งของฉัน
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
I only found out last week that she's getting marriedฉันก็แค่ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
You ought to have married a boy, someone of your own age.คุณน่าจะได้แต่งกับผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน
She will tell you after His Honour has married his Sergioเธอจะบอกคุณหลังจาก honour has ของเขา . แต่งงานแล้ว Sergio ของเขา .
Now look, whether he's married or not, a man is just a man.ตอนนี้ดู ไม่ว่าเขาจะ แต่งงาน หรือไม่ คนที่เป็นเพียง ผู้ชายคนหนึ่ง
Do you mean that he gave up married life?หมายความว่าเขาตัดขาด จากชีวิตแต่งงานแล้วหรือ
You're married again?คุณแต่งงานอีกครั้งหรือไม่
I was married before, you know, but she died.ฉันกำลังจะแต่งงานก่อนที่คุณรู้ ว่า แต่เธอเสียชีวิต
I heard that Vern got married out of high school, had four kids and is now the forklift operator at the Arsenault Lumber Yard.ได้ยินว่าเวิร์นแต่งงานหลังจากจบมัธยม มีลูกสี่คน และตอนนี้เป็นคนขับรถยกของ อยู่ที่ อาร์เซนอลท์ ลัมเบอร์ ยาร์ด
We'll get married today.มองแค่วินาทีนึง แล้วก็หันหนี
Every time I get a little busy with something, I don't want you to run off and get married Me neitherผมหวังว่าพวกคุณจะนึกถึงพวกเรา อะไรๆที่พวกเราได้ทำและใช้เวลาร่วมกัน
She spent three months writing down her married name.นายกําลังจะไปไหน ไอ้ลูกชาย

married ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
媳妇[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, 媳妇 / 媳婦] daughter-in-law; young married woman; young woman
媳妇儿[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, 媳妇儿 / 媳婦兒] daughter-in-law; young married woman; young woman
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
太太[tài tai, ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 太太] married woman; Mrs.; Madam; wife
妇人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, 妇人 / 婦人] married woman
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
出嫁[chū jià, ㄔㄨ ㄐㄧㄚˋ, 出嫁] to get married (of woman)
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 女生外向] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption)
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, 姑妈 / 姑媽] (coll.) father's married sister; paternal aunt
嫁人[jià rén, ㄐㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, 嫁人] to get married (of woman)
小蜜[xiǎo mì, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˋ, 小蜜] (derog.) a girlfriend of a married man; (lit.) little secret
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, 情妇 / 情婦] mistress; paramour (of married man)
成家[chéng jiā, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄚ, 成家] to get married (man)
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)
新婚夫妇[xīn hūn fū fù, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 新婚夫妇 / 新婚夫婦] newly married couple; newly-weds
单身汉[dān shēn hàn, ㄉㄢ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, 单身汉 / 單身漢] bachelor; unmarried man
旷夫[kuàng fū, ㄎㄨㄤˋ ㄈㄨ, 旷夫 / 曠夫] bachelor; unmarried man
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 闺女 / 閨女] maiden; unmarried woman; daughter
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
已婚[yǐ hūn, ㄧˇ ㄏㄨㄣ, 已婚] married
二婚头[èr hūn tóu, ㄦˋ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ, 二婚头 / 二婚頭] remarried lady (contemptuous term); lady who marries for a second time
作合[zuò hé, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄜˊ, 作合] to make a match; to get married
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
合卺[hé jǐn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣˇ, 合卺 / 合巹] to share nuptial cup; fig. to get married
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 夫妇 / 夫婦] a (married) couple; husband and wife
室女[Shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, 室女] unmarried lady; virgin
卺饮[jǐn yǐn, ㄐㄧㄣˇ ˇ, 卺饮 / 巹飲] to share nuptial cup; fig. to get married
成亲[chéng qīn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄣ, 成亲 / 成親] to get married
未婚[wèi hūn, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ, 未婚] unmarried
独身[dú shēn, ㄉㄨˊ ㄕㄣ, 独身 / 獨身] unmarried; single
老处女[lǎo chǔ nǚ, ㄌㄠˇ ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 老处女 / 老處女] unmarried old woman; spinster

married ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
丸髷;丸曲[まるまげ;まるわげ, marumage ; maruwage] (n) (1) traditional married woman's hair style, with an oval chignon on top; (2) men's hairstyle (Edo period)
外孫[がいそん;そとまご, gaison ; sotomago] (n) grandchild from a daughter married into another family
奥さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P)
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P)
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
嫁ぎ先[とつぎさき, totsugisaki] (n) family a woman has married into
嫁き遅れ[いきおくれ, ikiokure] (n,adj-no) woman who missed the chance of getting married (because one is too old)
嫁に行き遅れる[よめにいきおくれる, yomeniikiokureru] (exp,v1) to be (too) late getting married
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man)
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P)
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
結婚生活[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n,adj-no) wedded life; married life
肉食妻帯[にくじきさいたい, nikujikisaitai] (n,vs) meat and matrimony (Buddhism); Buddhist priest eating meat dishes and being married
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman)
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P)
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P)
嫁す[かす, kasu] (v5s) (1) (See 嫁する) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else
嫁する[かする, kasuru] (vs-s) (1) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else
嬢(P);娘[じょう, jou] (n) (1) unmarried woman; (n-suf) (2) (after a name) Miss; (3) (after a line of work) -ess; -ette; (P)
家付きの娘[いえつきのむすめ, ietsukinomusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home
家付き娘;家付娘[いえつきむすめ, ietsukimusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute
独身[どくしん, dokushin] (n,adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P)
独身者[どくしんしゃ;どくしんもの, dokushinsha ; dokushinmono] (n) unmarried person; bachelor; spinster
独身貴族[どくしんきぞく, dokushinkizoku] (n) unmarried persons living affluently
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers
皆婚社会[かいこんしゃかい, kaikonshakai] (n) marriage-oriented society (in which most people are married, usu. at a young age)
結い綿[ゆいわた, yuiwata] (n) traditional hairstyle worn by unmarried women
縁を結ぶ[えんをむすぶ, enwomusubu] (exp,v5b) to get married; to contract a marriage
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related

married ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taen) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony FR: vie de famille [f]
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
ข้าวใหม่ปลามัน[adj.] (khāo mai pl) EN: just married FR:
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
กล่าวเมีย[v. exp.] (klāo mīa) EN: take a wife ; get married FR: prendre une épouse ; épouser ; se marier
มีเรือน[adj.] (mīreūoen) EN: married FR: casé (fig.)
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
เป็นฝั่งเป็นฝา[v.] (penfangpenf) EN: be established ; be settled down ; have a family ; get married FR:
เป็นสามีภรรยากัน[v. exp.] (pen sāmī ph) EN: be married FR: être mari et femme ; être mariés l'un à l'autre
ผิดเมีย[v. exp.] (phit mīa) EN: commit adultery with a married woman FR:
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว[n. exp.] (phūying thī) EN: married woman FR:
เรียงหมอน[n.] (rīengmøn) EN: propitious lunar day to start married life FR: jour lunaire propice pour la nuit de noce [f]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
สมรส[v.] (somrot) EN: marry ; get married ; wed FR: se marier ; marier
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)
แต่งงานแล้ว[v. exp.] (taeng-ngān ) EN: be married FR: être marié ; être déjà marié
แต่งงานแล้ว[adj.] (taeng-ngān ) EN: married FR: marié
ยังไม่แต่งงาน[adj.] (yang mai ta) EN: not married FR:
หญิงที่แต่งงานแล้ว[n. exp.] (ying thī ta) EN: married woman ; feme covert FR: femme mariée [f]
คนโสด[n. exp.] (khon sōt) EN: single person ; unmarried person ; bachelor ; spinster FR: célibataire [m, f]
นางสาว[n.] (nāngsāo) EN: miss ; Ms. ; unmarried woman FR: mademoiselle ; Mlle
เปล่า ๆ = เปล่าๆ[adj.] (plāo-plāo) EN: single ; unmarried FR: célibataire
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado [f] (fam.) ; demoiselle [f] ; fille [f] ; poulette [f] (fam.)
สินสอดทองหมั้น[n. exp.] (sinsøt thøn) EN: [money and/or property that a husband must pay to his wife's family when they get married] ; [money and/or property that a wife or her family must pay to her husband when they get married] FR:
โสด[adj.] (sōt) EN: single ; unmarried FR: célibataire
ตัวเปล่า[adj.] (tūaplāo) EN: unmarried FR:
หญิงสาว[n. exp.] (ying sāo) EN: young girl ; young lady ; young woman ; unmarried woman ; babe (inf.) FR: jeune fille [f]
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]

married ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehepaar {n}married couple
Eheleben {n}married-life
Eheleute {pl}married-couple
unverheiratet; unverehelicht {adj}unmarried
unvermählt {adj}unmarried; unwedded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า married
Back to top