ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hum*, -hum-

hum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hum (vt.) วุ่นวาย See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
hum (vi.) ฮัม See also: ฮัมเพลง, ทำเสียงต่ำๆไปเรื่อยๆ
hum and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง
hum with (phrv.) เต็มไปด้วยเสียงฮึมฮัม
human (adj.) เกี่ยวกับคน See also: เกี่ยวกับมนุษย์
human (n.) มนุษย์ See also: คน, คนเรา
human being (n.) มนุษย์ See also: คน
human beings (n.) มนุษย์ See also: มนุษยชาติ, คน Syn. men and women, mankind
human engineering (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Syn. biotechnology
human immunodeficiency virus (n.) เฮชไอวี See also: เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เชื้อไวรัสเอดส์
human nature (n.) ธรรมชาติของมนุษย์
human race (n.) เผ่าพันธุ์มนุษย์
human rights (n.) สิทธิมนุษยชน
humane (adj.) มีมนุษยธรรม See also: มีเมตตากรุณา
humanism (n.) มนุษยนิยม
humanist (n.) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanitarian (n.) ผู้มีมนุษยธรรม
humanitarianism (n.) ความใจบุญ See also: การมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Syn. benevolence
humanity (n.) คนทั่วไป See also: มนุษย์โลก
humanity (n.) มนุษยธรรม See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
humanize (vt.) ดัดนิสัย See also: กลับตัว
humankind (n.) พลโลก
humanlike (adj.) คล้ายคน Syn. manlike
humanly (adv.) เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
humble (adj.) ยากจน
humble (adj.) สมถะ See also: เรียบง่าย, ถ่อมตัว
humbleness (n.) ความต่ำต้อย See also: ความถ่อมตน
humbly (adv.) อย่างต่ำต้อย See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbly to offer (adv.) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
humbug (n.) การหลอกลวง See also: การตบตา, การต้มตุ๋น
humbug (vt.) หลอกลวง See also: ตบตา
humdrum (adj.) น่าเบื่อ See also: จำเจ, ซ้ำซาก
humid (adj.) ชื้น See also: ชุ่ม
humidity (n.) ความชุ่มชื้น See also: ความชื้นสัมบูรณ์, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
humidly (adv.) อย่างชุ่มชื้น See also: อย่างหมาด Syn. moistly
humidness (n.) ความชื้น See also: ความชุ่มชื้น Syn. moistness
humiliate (vt.) ขายหน้าขายตา See also: ทำให้เสียเกียรติ
humiliated (adj.) ซึ่งละอายใจ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. mortified Ops. proud
humiliated (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed
humiliating (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าขุ่นเคือง Syn. annoying, bothersome
English-Thai: HOPE Dictionary
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
humanly(ฮิว'มินลี) adv. โดยวิธีการของมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์ปุถุชน
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humblebee(ฮัม'เบิลบี) n. ดูbumblebee (ดู) ,ผึ้งป่า,แมลงภู่, Syn. bumblebee
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri
humid(ฮิว'มิด) adj. ชื้น,เปียกชื้น., See also: humidly adv. humidness n., Syn. moist
humidify(ฮิวมิด'ดะไฟ) vt. ทำให้ชื้น., See also: humidification n.
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness,moisture
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace
humiliation(ฮิวมิลลีเอ'เชิน) n. การทำให้ขายหน้า,ความอัปยศอดสู
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
humming(ฮัม'มิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงหึ่ง,ยุ่งมาก,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., See also: hummingly adv., Syn. buzzing
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง
hummock(ฮัม'มอค) n. ที่ดินลักษณะคลื่น,เนินกลม,ที่สูงเนินน้ำแข็ง., See also: hummocky adj.
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
humus(ฮิว'มัส) n. ดินดำที่เกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์
English-Thai: Nontri Dictionary
hum(n) เสียงหึ่ง,เสียงคราง,เสียงฮัมเพลง
human(adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
hummock(n) เนิน
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
human biochemistryมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human rightsสิทธิมนุษยชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanismมนุษยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humidifierเครื่องทำความชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humidifying effectผลเพิ่มความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidityความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humiliation๑. ความรู้สึกถูกทำให้อัปยศ๒. การทำให้รู้สึกอัปยศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humor; humourสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoral๑. -สารน้ำ๒. -ฮอร์โมน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humusฮิวมัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human rightsสิทธิมนุษยชน [TU Subject Heading]
Humanismมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]
Humidityความชื้นสัมพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Humorอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คน (n.) human See also: man, person, people, human being Syn. มนุษย์
คนเรา (n.) human See also: man, person, people Syn. มนุษย์เรา
มนุษย์ (n.) human See also: human being, man or woman, creature, mortal Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน
มนุษย์เรา (n.) human See also: man, person, people
มานพ (n.) human See also: people Syn. คน, มนุษย์
มานพ (n.) human See also: people Syn. คน, มนุษย์
มนุช (n.) human being See also: human, man Syn. คน, มนุษย์
บุรุษโทษ (n.) human evil characteristics
เอชไอวี (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV
เฮชไอวี (n.) human immunodeficiency virus
ภาษามนุษย์ (n.) human language Syn. ภาษา
ธรรมชาติมนุษย์ (n.) human nature
มนุษยสัมพันธ์ (n.) human relations
มนุษยสัมพันธ์ (n.) human relations See also: interpersonal relations, human relationship
สิทธิมนุษยชน (n.) human rights
ภาษาคน (n.) human speech See also: human tongue, human language Syn. ภาษามนุษย์ Ops. ภาษาสัตว์
มนุษยนิยม (n.) humanism
มนุษยศาสตร์ (n.) humanities
ความเป็นคน (n.) humanity See also: human nature
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have a sense of humorคุณมีอารมณ์ขัน
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
He has a very good sense of humorเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
You're not gonna hum thejeopardytheme? we start with the little one.น่าจะฮัมเพลงตื่นเต้นๆ ประกอบด้วยนะ จะได้สร้างอารมณ์หน่อย
Eye of rabbit, harp string hum Turn this water into rumดวงตากระต่ายกับเสียงดีดพิณ เปลี่ยนน้ำนี้ให้เป็นรัม
Ifyoucannotsing Then hum along# If you cannot sing Then hum along
What, hum job?อะไร, มีอะไรแบบอื่นเหรอ?
[computers hum to life] [computers whirring][คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน] [คอมพิวเตอร์ร้อง]
No, hum a few bars.ไม่รู้ ใบ้ให้หน่อยสิ
Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices, that, if then I had waked after long sleep, will make me sleep again."เป็นความคิดที่เศร้าเหลือเกิน" คนไข้ของพ่อคงมาก่อนเวลา
If you so much as hum three notesถ้าใครริบังอาจฮัมทำนองเพลง
Used to hum when she cooked.ฮัมเพลงตอนทำอาหารเสมอ
All right, let's get all the "Ghost" jokes out of the way -- Hum "Unchained Melody,"ใช่ เอาหละ เลิกเล่นมุขจากเรื่อง "Ghost' กันได้แล้ว แล้วก็ไม่ต้องฮัมเพลง "Unchained Melody" ด้วย
Your mom used to hum that.แม่ของเธอก็เคยฮัมเพลงนั้น

hum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 绝对湿度 / 絕對濕度] absolute humidity
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, 阑尾 / 闌尾] appendix (in human body)
眼房水[yǎn fáng shuǐ, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 眼房水] aqueous humor
[shè, ㄕㄜˋ, 韘] archer's thumb ring
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
拙朴[zhuō pǔ, ㄓㄨㄛ ㄆㄨˇ, 拙朴 / 拙樸] austere; humble
谐谑[xié xuè, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄩㄝˋ, 谐谑 / 諧謔] banter; humorous repartee
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 颞 / 顳] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
嗡嗡[wēng wēng, , 嗡嗡] buzz; drone; hum
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, 颈椎 / 頸椎] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, 慈善家] philanthropist; humanitarian; charity donor
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
克隆人[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 克隆人] clone human
笨手笨脚[bèn shǒu bèn jiǎo, ㄅㄣˋ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, 笨手笨脚 / 笨手笨腳] clumsy; all thumbs
粗粮[cū liáng, ㄘㄨ ㄌㄧㄤˊ, 粗粮 / 粗糧] coarse grains (maize, sorghum etc)
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
[shì, ㄕˋ, 諡] confer such title; posthumous title
[shì, ㄕˋ, 谥 / 謚] confer such title; posthumous title
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, 反人类罪 / 反人類罪] crimes against humanity
[cháo, ㄔㄠˊ, 潮] tide; current; damp; moist; humid
小女[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, 小女] my daughter (humble)
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, 人烟稀少 / 人煙稀少] no sign of human habitation (成语 saw); desolate
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, 混世魔王] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
宋太祖[Sòng Tài zǔ, ㄙㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 宋太祖] Emperor Taizu of Song, posthumous title of the founding Song emperor Zhao Kuangyin 趙匡胤|赵匡胤 (927-976), reigned from 960
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, 羊怪] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
寒毛[hán máo, ㄏㄢˊ ㄇㄠˊ, 寒毛] fine hair on the human body
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn

hum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶんぶん[, bunbun] (n,adv) (on-mim) buzz; hum
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect)
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang)
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
クローン人間[クローンにんげん, kuro-n ningen] (n) (human) clone
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour)
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

hum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ng) EN: silver-plated spoon FR:
อืม ; อืม![interj.] (eūm) EN: um FR: Hum !
อือม์[interj.] (eūm) EN: um FR: Hum !
ฮัม[v.] (ham) EN: hum FR: fredonner
ฮัม[v.] (ham) EN: hum FR:
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
เปลือกหุ้มเมล็ด[n.] (pleūak hum ) EN: testa FR:
รถหุ้มเกราะ [n. exp.] (rot hum krǿ) EN: armored Humvee ; armoured personnel carrier (APC) FR: Humvee blindé [m]
สิ่งหุ้มภาคตัดกรวย[n. exp.] (sing hum ph) EN: line conic ; line-conic ; conic envelope FR:
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis
เยื่อหุ้มสมอง[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: meninx FR: méninge [f]
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: meningitis FR: méningite [f]
เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันชนิดมีหนอง[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: acute purulent meningitis FR:
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: eosinophilic meningitis FR:
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: viral meningitis FR: méningite virale
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: tuberculous meningitis FR: méningite tuberculeuse [f]
เยื่อหุ้มเซลล์[n. exp.] (yeūa hum se) EN: cell membrane FR: membrane cellulaire [f] ; membrane plasmique [f]
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) EN: FR: alimentation humaine [f]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khø) EN: fine human script FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman FR: inhumain
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
อังคุฐ[n.] (angkhut) EN: thumb FR: pouce [m]
อ้าวฝน[adj.] (āo fon) EN: muggy ; hot and humid FR: chaud et humide
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī khe) EN: FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour ; humor (Am.) ; sense of humour FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์รุนแรง[n. exp.] (ārom runraē) EN: FR: humeur violente [f]
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา[n. prop.] (Āt-ong Chum) EN: Atong Chumsai Na Ayutthaya FR: Atong Chumsai Na Ayutthaya
อัตราส่วนความชื้น[n. exp.] (attrāsūan k) EN: humidity ratio FR:

hum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird
Annakolibri {m} [ornith.]Anna's Hummingbird
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Baerkolibri {m} [ornith.]Tumbes Hummingbird
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird
buckelig {adj}humpy
Heliosaelfe {f} [ornith.]Bumblebee Hummingbird
Burmafasan {m} [ornith.]Mrs Hume's Pheasant
Sternelfe {f} [ornith.]Calliope Hummingbird
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird
Rostamazilie {f} [ornith.]Cinnamon Hummingbird
Costakolibri {m} [ornith.]Costa's Hummingbird
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve
Feuchtigkeitsgrad {m}degree of humidity
Demagogie {f}tub-thumping
demagogisch {adj}tub-thumping
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble
Mordsding {n}thumper
Exhumierung {f} | Exhumierungen
Exhumierung {f}exhumation
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw
Galgenhumor {m}gallows humour
Galgenhumor {m}galgenhumor [Am.]
Riesenkolibri {m} [ornith.]Giant Hummingbird
gigantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; Riesen...humongous
Goldsaphir {m} [ornith.]Gilded Hummingbird
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird
Hindernis {n}hump
Hockerbestattung {f}crouched inhumation
Brausen {n} (des Verkehrs)hum (of the traffic)
Humanismus {m}humanism
Humanist {m} | Humanisten
Humanität {f}humaneness
Humanmedizin {f}(human) medicine
Hummer {m} | Hummer
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque
Humorist {m}humorist
Humus {m}humus; top soil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hum
Back to top