ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwed*, -unwed-

unwed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwed (adj.) โสด See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน Syn. companionless, bachelor Ops. married, united, wed
unwed (adj.) ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน Syn. single, virgin, maiden, bachelor Ops. married, weddded

unwed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvermählt {adj}unmarried; unwedded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwed
Back to top