ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carol*, -carol-

carol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carol (n.) เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน Syn. Christmas song
carol service (n.) พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
carol(แคร์'รอล) {carolled,carolling,carols} n.,v. (ร้อง) เพลง,เพลงคริสต์มาส,เพลงสดุดี, See also: carol (l) er n., Syn. sing
English-Thai: Nontri Dictionary
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carol; caroleเพลงเทศกาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
snark (n.) สัตว์ลึกลับในจินตนาการ (ในบทกวีของ Lewis Caroll)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship.วันนี้เป็นวัน ที่ฉันและคารอล มีความสัมพันธ์ทางร่างกาย เป็นครั้งแรก
My first time with Carol was...ครั้งแรกกับคารอล มัน
No, it's like... The first time I had to make dinner for myself after Carol left me...ไม่ มันเหมือนครั้งแรกที่ฉันต้องทำกับข้าวเอง หลังจากคารอลทิ้งฉันไป
Well, Carol says she and Susan want me to be involved.คือคารอลบอกว่า เธอกับซูซานอยากให้ฉันมีส่วนร่วม
Ahem. Look, I, uh... I realize you guys have been wondering what exactly happened between Carol and me.คือ ผมเอ่อ ผมรู้ว่า พ่อแม่คงสัยสัย
And you can go with Carol and Susan to the OB-GYN.และเธอไปกบคารอลและซูซาน ที่คลีนิคสูตินารีแพทย์
You've got Carol tomorrow.เธอเจอคารอลพรุ่งนี้เหรอ
Go get Carol or something. Just have her do my one meal here.ไปตามแครอลมา เสริฟผมหน่อย
Go up there and wait and I'll take Carol home.ขี้นไปรอผม ผมพาแครอลกลับบ้านก่อน
He took me in. It's Carol for you.เขาให้ผมมาอยู่ด้วย แครอลจะพูดกับคุณครับ
It's carol singers.นักร้องประสานเสียงค่ะ
She thinks that Carol is her mother.เธอคิดว่า แคโรล์ เป็นแม่ของเธอ

carol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加罗林群岛[Jiā luó lín qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 加罗林群岛 / 加羅林群島] Caroline Islands
颂歌[sòng gē, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄜ, 颂歌 / 頌歌] carol
北卡罗来纳[Běi Kǎ luó lái nà, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, 北卡罗来纳 / 北卡羅來納] North Carolina (state of US)
北卡罗来纳州[Běi Kǎ luó lái nà zhōu, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, 北卡罗来纳州 / 北卡羅來納州] North Carolina, US state
南卡罗来纳[Nán Kǎ luó lái nà, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, 南卡罗来纳 / 南卡羅來納] South Carolina (state of US)
南卡罗来纳州[Nán Kǎ luó lái nà zhōu, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, 南卡罗来纳州 / 南卡羅來納州] South Carolina

carol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスマスキャロル;クリスマスカロル[, kurisumasukyaroru ; kurisumasukaroru] (n) Christmas carol
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck
カロライナ[, karoraina] (n) Carolina; (P)
カロライナ小雀[カロライナこがら;カロライナコガラ, karoraina kogara ; karorainakogara] (n) (uk) Carolina chickadee (Parus carolinensis)
キャロル(P);カロル[, kyaroru (P); karoru] (n) carol; (P)
グリーンアノール[, guri-n'ano-ru] (n) green anole (Anolis carolinensis)
サウスカロライナ[, sausukaroraina] (n) South Carolina; (P)
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands)
ノースカロライナ[, no-sukaroraina] (n) North Carolina; (P)
悪茄子[わるなすび, warunasubi] (n) Carolina horsenettle (Solanum carolinense)
菊萵苣[きくぢしゃ;キクヂシャ, kikudisha ; kikudisha] (n) (uk) endive (Cichorium endivia); escarole

carol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพลงคริสต์มาส[n. exp.] (phlēng Khri) EN: carol ; Christmas carol FR: chant de Noël [m]
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle FR: chanter
แคโรไลน์[n. prop.] (Khaērōlai ) EN: Caroline FR: Caroline
กระรอกเทา[n. exp.] (krarøk thao) EN: grey squirrel FR: écureuil gris [m] ; Écureuil gris de Caroline [m]
นอร์ทแคโรไลนา[n. prop.] (Nøt Khaērōl) EN: North Carolina FR: Caroline du Nord [f]
รัฐนอร์ทแคโรไลนา[n. prop.] (Rat Nøt Kha) EN: State of North Carolina FR: État de Caroline du Nord
รัฐเซาท์แคโรไลนา[n. prop.] (Rat Sao Kha) EN: State of South Carolina FR: État de Caroline du Sud [f]
เซาท์แคโรไลนา[n. prop.] (Sao Khaērōl) EN: South Carolina FR: Caroline du Sud [f]

carol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Carolinazaunkönig {m} [ornith.]Carolina Wren
Carolinameise {f} [ornith.]Carolina Chickadee
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carol
Back to top