ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

individually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *individually*, -individually-

individually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
individually (adv.) อย่างเอกเทศ See also: ทีละหนึ่ง, ทีละราย Syn. one by one, separately, singly
English-Thai: Nontri Dictionary
individually(adv) ทีละอย่าง,เฉพาะราย,เรียงตัว,โดยส่วนตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะราย (adv.) individually See also: specifically, particularly Syn. รายตัว, เฉพาะตัว
เป็นรายบุคคล (adv.) individually See also: separately, one by one, singly Syn. เป็นรายตัว Ops. เป็นกลุ่ม
เอกเทศ (adv.) individually
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, so the leader can set off the charges individually in case anybody gets cold feet.ใช่ ตัวหัวหน้าจะได้จุดระเบิดด้วยตัวเอง
Mm, he's either isolating the terms of his formula and examining them individually or looking for the alligator that swallowed his hand after Peter Pan cut it off.อืม เขากำลังแยกส่วนของ สมการ และตรวจสอบมันทีละส่วน หรือไม่ก็
We could have gotten the individually packets that I can bring with me.ที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง ให้ผมเอามาเองก็ได้
In this mall, right now, each one of y'all go out there and individually steal $50 worth of merchandise, come back and put it on the table.แยกย้ายกันไปขโมยของมูลค่า 50 เหรียญ แล้วมาโชว์บนโต๊ะนี่ ค่อยคุยกัน
He says that our real legacy is not what we accomplish individually but what we do for others and how we motivate them to work together for a common goal.เขากล่าวว่ามรดกที่แท้จริง ที่่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เรื่องความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่น
Listen, when you get back on site, you check every pump yourself, individually and with your own hand on the turner.ฟังเมื่อคุณได้รับกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณตรวจสอบปั๊มทุกตัวคุณเอง ทีละคนและด้วยมือของคุณเองในการหมุน
Theoretically, each pixel could be individually modified to display a different image than the one represented by the incoming photons.ในทางทฤษฎี แต่ละพิกเซล อาจถูกดัดแปลงได้ เพื่อแสดงผลภาพ ที่แตกต่าง จากโฟตอนขาเข้า
Whether they are taken together or individually it is clear that they have led him to prostitute his reputation as a serious historian in favor of a bogus rehabilitation of Adolf Hitler and the dissemination of virulent anti-Semitic propaganda.ไม่ว่าพวกเขาจะนำมารวมกันหรือ เป็นรายบุคคล ก็เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาได้นำเขา หากินชื่อเสียงของเขา
You reach them out individually.- เอาแหนบคีบ คีบออกมาทีละใบเนี่ยนะ - แกนั่นแหละปัญญานิ่ม
I could hack each hospital individually, but even then, most diagnoses are kept separately BY THE DIFFERENT DOCTORS.ฉันเจาะเข้าในแต่ละร.พ.ได้ แต่ถึงงอย่างนั้น การวินิจฉัยส่วนใหญ่จะถูกเก็บแยกไว้กับหมอ
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้
Individually, I've been at it for six hours.ล่อทีละตัว ใช้เวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง

individually ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, 不胜枚举 / 不勝枚舉] too numerous to mention individually or one by one
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, 个个 / 個個] each one individually; each and every; same as 各個|各个
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, 分餐] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria

individually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately
一個売り[いっこうり, ikkouri] (n,vs) selling individually; selling piecemeal
個々に;個個に[ここに, kokoni] (adv) individually; separately
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted

individually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly FR:
เอกเทศ[adv.] (ēkkathēt) EN: individually ; on one's own FR:
เป็นรายบุคคล[adv.] (pen rāi buk) EN: individually ; separately ; one by one ; singly FR:
เป็นราย ๆ = เป็นรายๆ[adv.] (pen rāi-rāi) EN: one by one ; item by item ; individually FR:
เป็นรายตัว[adv.] (pen rāi tūa) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า individually
Back to top