ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caustic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caustic*, -caustic-

caustic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caustic (adj.) ซึ่งถากถาง Syn. acerb, acrid, bitter
caustic (adj.) ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้ Syn. corrosive, erosive
caustic (n.) สารที่ใช้ละลายสารอื่น
caustic soda (n.) โซเดียมไฮดรอกไซด์ See also: โซดาไฟ Syn. sodium hydroxide
caustically (adv.) อย่างเสียดสี See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม Syn. scornfully, maliciously
causticity (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. acerbity, mordancy
English-Thai: HOPE Dictionary
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
caustic potashn. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic คอสติก, กัดเผา มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Caustic sodaโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากคอเราะราย (adj.) caustic See also: tongue-lashing Syn. ปากเปราะเราะราย
คอสติกโซดา (n.) caustic soda Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา
โซดาแผดเผา (n.) caustic soda See also: sodium hydroxide Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา
โซดาไฟ (n.) caustic soda See also: sodium hydroxide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pretty caustic stuff. It burned the skin off of one of the rookies' hands.มันเผาหนังหลุดติดมือเด็กใหม่ด้วย

caustic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, 氢氧化钠 / 氫氧化鈉] caustic soda; sodium hydroxide NaOH
烧碱[shāo jiǎn, ㄕㄠ ㄐㄧㄢˇ, 烧碱 / 燒鹼] caustic soda NaOH
苛性钠[kē xìng nà, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄚˋ, 苛性钠 / 苛性鈉] caustic soda; sodium hydroxide NaOH
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, 苛性钾 / 苛性鉀] caustic potash; potassium hydroxide KOH
氢氧[qīng yǎng, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ, 氢氧 / 氫氧] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH)
氢氧化[qīng yǎng huà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, 氢氧化 / 氫氧化] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH)
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)

caustic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啖呵[たんか, tanka] (n) caustic words
石灰[せっかい(P);いしばい, sekkai (P); ishibai] (n,adj-no) lime; quicklime; caustic lime; (P)
苛性[かせい, kasei] (n,adj-no) caustic
苛性アルカリ[かせいアルカリ, kasei arukari] (n) caustic alkali; lye
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide
苛性ソーダ[かせいソーダ, kasei so-da] (n) caustic soda; sodium hydroxide

caustic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอสติกโซดา[n. exp.] (khøttik sōd) EN: caustic soda FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
ปากคอเราะร้าย[adj.] (pāk khø rǿr) EN: acerbic ; caustic ; quarrelsome FR:
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: caustic ; biting FR:
ปากตะไกร[adj.] (pāktakrai) EN: sharp-tongued ; cutting ; caustic FR:
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on FR:
เสียดแทง[adj.] (sīet thaēng) EN: cutting ; hurtful ; caustic ; biting FR:
โซดาไฟ[n.] (sōdāfai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาแผดเผา[n. exp.] (sōdā phaētp) EN: sodium hydroxide ; caustic soda FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียมไฮดรอกไซค์[n. exp.] (sōdīem haid) EN: sodium hydroxide ; caustic soda FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic FR:
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly FR:

caustic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaustisch; scharf; ätzend; beißend {adj} | kaustischer | am kaustischstencaustic | more caustic | most caustic
Ätznatron {n}caustic soda

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caustic
Back to top