ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mention*, -mention-

mention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mention (vi.) กล่าวถึง See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง Syn. refer, comment Ops. overlook, disregard
mention (vt.) กล่าวถึง See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง Syn. refer, comment Ops. overlook, disregard
mention (n.) การกล่าวถึง See also: การเอ่ยถึง, การพูดถึง Syn. notice, specifying
mention in (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง
mention something in passing (idm.) เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้
mention to (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดเกี่ยวกับ
mentionable (adj.) ซึ่งกล่าวถึงได้
mentioned (adj.) ซึ่งถูกอ้างถึง Syn. cited, named, quoted
English-Thai: HOPE Dictionary
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
English-Thai: Nontri Dictionary
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวขวัญ (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง
กล่าวถึง (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง
การกล่าวถึง (n.) mention See also: allusion, reference Syn. การอ้างถึง, การพูดถึง
การพูดถึง (n.) mention See also: allusion, reference Syn. การอ้างถึง, การกล่าวถึง
การอ้างถึง (n.) mention See also: allusion, reference Syn. การพูดถึง, การกล่าวถึง
การเอ่ยถึง (n.) mention See also: allusion, reference Syn. การอ้างถึง, การพูดถึง, การกล่าวถึง
คำกล่าวขวัญ (n.) mention See also: acknowledgment, citation, recognition Syn. คำกล่าวขาน
คำกล่าวขาน (n.) mention See also: acknowledgment, citation, recognition
ปรารภ (v.) mention See also: remark, state, begin, start Syn. เอ่ย, เปรย, กล่าวถึง, เอ่ยถึง
พูด (v.) mention See also: speak of, speak about, refer to Syn. พูดถึง
พูดถึง (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง
เอ่ยถึง (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. พูดถึง, กล่าวถึง
ระบุชื่อ (v.) mention by name See also: specify, name Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ
เจาะจงชื่อ (v.) mention by name See also: specify, name Syn. ออกชื่อ
ดังกล่าว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid Syn. ดังที่กล่าวมาแล้ว
ดังที่กล่าวมาแล้ว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (adv.) as above-mentioned
ที่กล่าวมาข้างต้น (adj.) above-mentioned
รางวัลชมเชย (n.) honorable mention See also: consolation prize
ไม่กล่าวถึง (v.) not mention See also: not refer to, not talk about Syn. ไม่เอ่ยถึง Ops. กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If I got out, I'd never mention what happens hereถ้าฉันได้ออกไปข้างนอก ฉันจะไม่เอ่ยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เลย
He mentioned to you several timesเขาเอ่ยถึงคุณตั้งหลายครั้ง
You never mentioned herคุณไม่เคยกล่าวถึงเธอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
Didn't Old Fred mention something about the Sea of Holesพูดไม่ได้พูดถึง เฟร็ดเก่า บางสิ่ง บางอย่าง เกี่ยวกับทะเลหลุม
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน
When others in Jiang Hu mention our sect, they will unanimously say 'Good'.เมื่อมีผู้ใดพูดถึงสำนักเรา พวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดี.
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย?
In fact, I hesitate to mention my problem.จริงๆแล้ว ฉันไม่รู้จะรบกวนคุณดีรึเปล่า
Go ahead. mention it. there's nothing I wouldn't do for you.ไม่เป็นไร ว่ามาเลย ผมทำทุกอย่างเพื่อคุณได้
Not to mention that, uh, pirates are not known to be men of their words.นี่ยังไม่รวมภาษิตที่ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะ
Did he mention anything about, er...เขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเอ่อ ...
You don't know how lucky he is. I just mention this to Vinnie...มันไม่รู้ตัวว่าโชคดีแค่ไหน ฉันแค่เอ่ยชื่อวินนี่
How can you mention it? Vinnie would kill him.ทำงั้นได้ไง วินนี่คงฆ่ามันตาย
Look, this "Dirtiest Cop in London," it doesn't mention him by name.ฟังนะ "ตำรวจที่ฉาวที่สุดในลอนดอน" มันไม่ได้กล่าวถึงเขาด้วยชื่อ

mention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谢[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 不谢 / 不謝] don't mention it; not at all
别客气[bié kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别客气 / 別客氣] don't mention it; no formalities, please
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, 不胜枚举 / 不勝枚舉] too numerous to mention individually or one by one
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不客气 / 不客氣] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it
不用谢[bù yòng xiè, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄝˋ, 不用谢 / 不用謝] You're welcome; Don't mention it
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, 上述] above-mentioned
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
暗疾[àn jí, ㄢˋ ㄐㄧˊ, 暗疾] unmentionable disease; a disease one is ashamed of
禁语[jìn yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄩˇ, 禁语 / 禁語] taboo (word); unmentionable word
隐疾[yǐn jí, ˇ ㄐㄧˊ, 隐疾 / 隱疾] an unmentionable illness (e.g. venereal disease)
以上[yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ, 以上] more than; above; over; the above-mentioned
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, 上面] on top of; above-mentioned
前揭[qián jiē, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 前揭] (the item) named above; aforementioned; cited above; op. cit.
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其他] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti

mention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P)
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P)
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
滅相もない[めっそうもない, messoumonai] (exp) Don't be absurd; That's out of the question; Nonsense; Don't mention it
言い忘れる;言忘れる[いいわすれる, iiwasureru] (v1) to forget to say; to forget to mention
言い残す;言残す[いいのこす, iinokosu] (v5s,vt) to leave word with (a person); to state in one's will; to leave (something) unsaid; to forget to mention
言われてみれば[いわれてみれば, iwaretemireba] (exp) now that you say that; now that you mention it
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned
上述[じょうじゅつ, joujutsu] (adj-no) above-mentioned; foregoing; forgoing
下名[かめい, kamei] (n) undermentioned; undersigned
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous
先述[せんじゅつ, senjutsu] (adj-no) aforesaid; aforementioned
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
前件[ぜんけん, zenken] (n) (1) aforementioned; previous case; (2) antecedent
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous
前掲書[ぜんけいしょ, zenkeisho] (exp) (in the work) cited; aforementioned work; op. cit. (opere citato, opus citatum)
前記[ぜんき, zenki] (n,adj-no) aforesaid; above-mentioned; said; above; (P)
前述[ぜんじゅつ, zenjutsu] (n,vs) aforementioned; above-mentioned
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
右の通り[みぎのとおり, miginotoori] (exp) as above-mentioned
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid
本会[ほんかい, honkai] (n) (1) formal meeting (committee, etc.); session; (2) this (the aforementioned, our) association (society, organisation)
本艦[ほんかん, honkan] (n) this (battle)ship; aforementioned ship
況して[まして, mashite] (exp,adv) (1) (uk) still more; to say nothing of; not to mention; (2) (uk) still less (with neg. verb); (P)
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention

mention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
การอ้างถึง[n. exp.] (kān āng the) EN: mention ; reference ; allusion FR: référence [f] ; allusion [f]
การจด[n.] (kān jot) EN: writing ; entry FR: écriture [f] ; mention [f]
การกล่าวถึง[n. exp.] (kān klāo th) EN: mention FR:
การพูดถึง[n.] (kān phūtthe) EN: mention FR:
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokh) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
ความกล่าว[n.] (khwām klāo) EN: FR: mention [f]
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวขวัญ[v.] (klāokhwan) EN: mention ; speak of ; talk about FR: mentionner
กล่าวถึง[v.] (klāotheung) EN: mention ; talk about sth FR:
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
เอ่ยขึ้น[v. exp.] (oēi kheun) EN: mention ; talk about FR:
เอ่ยปาก[v. exp.] (oēi pāk) EN: speak ; mention ; say something (about) FR:
เอ่ยถึง[v. exp.] (oēi theung) EN: mention ; talk about FR:
ออกชื่อ[v.] (økcheū) EN: name ; mention one by name ; call someone by name ; identify FR: nommer ; citer
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
พูดลอย ๆ = พูดลอยๆ[v. exp.] (phūt løi-lø) EN: toss something out ; say something out of the blue ; mention casually FR:
พูดไปทำไมมี[xp] (phūt pai th) EN: it's not necessary to mention FR: il est inutile de préciser
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: talk about ; speak of ; refer to ; mention FR: parler de ; mentionner ; faire référence à ; évoquer ; aborder
ปรารภ[v.] (prārop) EN: mention ; say ; remark ; express concern FR: mentionner
ปริปาก[v.] (pripāk) EN: utter ; open one's mouth ; broach a subject ; say ; mention FR: prononcer ; proférer
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ระบุชื่อ[v. exp.] (rabu cheū) EN: mention by name ; specify ; name ; identify FR: nommer ; identifier
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan cho) EN: honorable mention FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ดังกล่าว[X] (dangklāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid FR: comme mentionné ci-dessus ; susvisé ; susmentionné ; susdit ; supra
ดังกล่าวข้างต้น[X] (dangklāo kh) EN: as mentioned before FR:
ดังระบุไว้[v. exp.] (dang rabu w) EN: FR: mention
ดังระบุไว้ต่อไปนี้[v. exp.] (dang rabu w) EN: FR: mentionné ci-après
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi) EN: as above-mentioned FR: comme mentionné précédemment
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
กล่าวถึงข้างบน[xp] (klāotheung ) EN: mentioned above ; above-mentioned FR: mentionné ci-dessus
ไม่ระบุ[adj.] (mai rabu) EN: not mentionned FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié ; non fixé ; non dévoilé
ราคาไม่ระบุ[n. exp.] (rākhā mai r) EN: FR: prix non communiqué [m] ; prix non mentionné [m] ; prix non dévoilé [m]
ฐานข้อมูลหลายมิติ[n. exp.] (thān khømūn) EN: multidimentional database FR: base de données multidimensionnelle
อย่างที่ได้กล่าวแล้ว[xp] (yāng thī dā) EN: as memtioned previously FR: comme mentionné précédemment

mention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfinderbenennung {f}naming of the inventor; mention of the inventor
vorerwähnt {adj}afore mentioned
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mention
Back to top