ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taper*, -taper-

taper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taper (vt.) ทำให้เรียวลงหรือแคบลงทีละน้อย
taper (vt.) ทำให้ลดลง Syn. decrease
taper (n.) เทียนขนาดเล็ก See also: เทียนที่ด้านบนเรียวเล็กกว่าด้านล่าง Syn. candle
taper off (phrv.) ค่อยๆ เรียว See also: ค่อย ๆ แคบลง
taper off (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. tail off, trail off
English-Thai: HOPE Dictionary
taper(เท'เพอะ) vi.,vt. ทำให้เรียว, (ความหนา) ลดลง n. การเรียวลง,ไส้เทียนสำหรับจุดกล้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
taper(adj) เรียวเล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tapered memberชิ้นปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอบ (adj.) tapering
เรียว (adj.) tapering See also: slender, fine Syn. เรียวยาว Ops. ป้อม
เรียว (adj.) tapering See also: slender, fine Syn. เรียวยาว Ops. ป้อม
เรียวยาว (adj.) tapering See also: slender, fine Ops. ป้อม
เรียวยาว (adj.) tapering See also: slender, fine Ops. ป้อม
ลำ (clas.) numerative noun for long slender tapering objects
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The blade was double-edged with an identical taper on both sides.ใบมีดมีสองคม เหมือนกับเรียวทั้งสองด้าน
Try to taper off, otherwise the headaches are just the beginning.กลับบ้านไปกินมันซะ ลดขนาดมันลง อย่าหักดิบล่ะ. . ไม่งั้นตายแน่!
Well, that excitement will probably taper off after the full-body cavity search.เยี่ยม นั่นน่าตื่นเต้นมาก น่นจะมาถึงโดยเร็วแน่นอน หลังจากทั้งร่างกาย ดูเป็นหลุมโพรงไปก่อน
"She comes like fullest moon on happy night, taper of waist--""เธองามดั่งคืนเดือนเพ็ญที่แสนสุข "เอวบางร่างน้อย- -"
"She comes like fullest moon on happy night, taper of waist with shape of magic might.""เธองามดั่งคืนเดือนเพ็ญที่แสนสุข เอวบางร่างน้อยอย่างน่าอัศจรรย์"
There will be minor aftershocks, But if any do occur, The frequency of these events should taper off quickly.มันจะเป็นอาฟเตอร์ช็อกขนาดเล็ก แต่ ผลกระทบของพวกเขาควรจะม้วนลงเร็ว ๆ นี้
Taper it off after a few days.คุณต้องทำให้เธอเมาเหล้า
Taper of waist with shape of magic might, she hath an eye whose glances quell mankind...เอวบางร่างน้อยอย่างน่าอัศจรรย์ เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้...
Taper off.พอรู้ว่ามีอะไรในยานั้น มันก็ง่ายที่จะดัดแปลง แก้ไขมัน
With Moe, I tapered off the dosage gradually.กับเจ้าโม ฉันลดขนาดการให้ยาลง
We've got single-edged,serrated,seven and one eighths blade, one and one eighth across,tapered to a point.เราได้ใบมีดคมด้านเดียว เป็นฟันเลื่อย ยาว 7.18 นิ้ว กว้าง 1.18 นิ้ว เรียวลงไปที่ด้านนึง
Okra is a tapered green vegetable.กระเจี๊ยบ เป็นพืชใบเรียวชนิดหนึ่ง

taper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
尖细[jiān xì, ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ, 尖细 / 尖細] taper

taper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound)
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P)
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may
テーパールドスラックス[, te-pa-rudosurakkusu] (n) (See スラックス) tapered slacks
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n,vs) dwindle; tapering off (away)
尻窄み[しりすぼみ;しりつぼみ, shirisubomi ; shiritsubomi] (n) weak ending; tapering; anticlimax; tame ending
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point

taper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีดพิมพ์[v. exp.] (dītphim) EN: FR: taper à la machine
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
พิมพ์ดีด[v.] (phimdīt) EN: type ; typewrite FR: taper à la machine
พิมพ์ดีดสัมผัส[v. exp.] (phimdīt sam) EN: touch-type FR: taper sans regarder le clavier
ปรบมือ[v. exp.] (prop meū) EN: applaud ; clap FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
เตะบอล[v. exp.] (te bøn) EN: FR: shooter ; tirer ; taper dans la balle
เตะตา[v. exp.] (te tā) EN: be eye-catching FR: taper dans l'oeil
เทียน[n.] (thīen) EN: candle ; taper FR: bougie [f] ; chandelle [f] ; cierge [m]
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk FR: frapper ; battre ; taper ; marteler ; rouer de coups ; dérouiller (pop.)
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบหลัง[v. exp.] (top lang) EN: pat on the back FR: taper dans le dos
ยาวลีบ[v. exp.] (yāo līp) EN: taper FR:
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; bell-shaped stupa ; tapering-spired stupa ; tumulus ; mausoleum ; dagoba ; chatiya ; sepulchral monument FR: pagode [f] ; stûpa [m] ; stoupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]
แพ่น[v.] (phaen) EN: hit ; strike ; strike with a heavy blow FR: frapper ; taper
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:
พิมพ์[v.] (phim) EN: type in FR: taper
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender ; tapering FR: élancé ; svelte
รี[adj.] (rī) EN: oval ; tapering ; oblong FR: oval ; oblong
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
สอบ[adj.] (søp) EN: tapered ; tapering FR:
ยาวรี[adj.] (yāorī) EN: tapering FR:

taper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelkerbstift {m}grooved taper pin
Treibkeil {m}plain taper key
Kegelgriff {m}tapered handle
Kegelhülse {f}taper sleeve
Kegellehre {f}taper gauge
Kegelreibahle {f} [techn.]taper reamer
Kegelstift {m}taper pin; conical pin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taper
Back to top