ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determination*, -determination-

determination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determination (n.) การคำนวณ See also: ผลของการคำนวณ Syn. calculation, computation
determination (n.) การตัดสินใจ See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป Syn. judgement, conclusion
determination (n.) ความมุ่งมั่น See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่ Syn. decision, purpose, resolution
English-Thai: HOPE Dictionary
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
English-Thai: Nontri Dictionary
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเด็ดเดี่ยว (n.) determination See also: resolution, firmness, constancy Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
ตัวกำหนด (n.) determination See also: decision
ตัวกำหนด (n.) determination See also: decision
ปณิธาน (n.) determination See also: wish, resolution, aspiration Syn. ประณิธาน
ประณิธาน (n.) determination See also: wish, resolution, aspiration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must ask for your patience while I take the necessary time to make a determination of this extremely delicate matter.ขอให้คุณอดทนรอ ระหว่างที่เราใช้เวลาหาข้อยุติ... ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี้
You only need the will and determination to seize the opportunity to win.ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการและโหยหา เพียงแต่เราต้องฉกฉวยและไขว่คว้ามันมาเป็นของเรา
We just have to have the determination to make them happen.เราเพียงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้น
But love in its truest sense is not based on feelings but a determination to show thoughtful actions even when there seems to be no reward.แต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึก แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจ แม้ในยามที่ไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล
That's a determination I have yet to make.เป็นการตัดสินใจ ที่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน
I don't think you're in a place where you can make a clear determination about that.ผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่จะมา ตัดสินใจเรื่องนี้ได้
In the determination of bloodstain analysis.ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์คราบเลือด
We can't make a determination either way.เราไม่สามารถตรวจสอบได้
If I saw the same look of determination in your eyes- แน่ใจ ถ้าฉันเห็นแววของความมุ่งมั่นของเธอ เหมือนกับที่เห็นของเจเน็ต...
And your determination That brought about this result.และการตัดสินใจของท่านต่างหาก ที่นำมาสู่ผลลัพธ์เช่นนี้
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก

determination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, 堅毅 / 坚毅] firm and persistent; unswerving determination
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 判定] judge; decide; judgment; determination
丧志[sàng zhì, ㄙㄤˋ ㄓˋ, 丧志 / 喪志] lose determination
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
民族自决[mín zú zì jué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 民族自决 / 民族自決] self-determination

determination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P)
共同決定法[きょうどうけっていほう, kyoudouketteihou] (n) codetermination law
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
志気[しき, shiki] (n) determination; esprit de corps
意志[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P)
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose
民族自決[みんぞくじけつ, minzokujiketsu] (n) self-determination of peoples; (P)
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
自己決定[じこけってい, jikokettei] (n,adj-no) self-determination
自己決定権[じこけっていけん, jikoketteiken] (n) right of self-determination
自決[じけつ, jiketsu] (n,vs) (1) self-determination; (2) suicide; (P)
自決権[じけつけん, jiketsuken] (n) right to self-determination
踏ん切り[ふんぎり, fungiri] (n) determination; decision

determination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
กำหนด[n.] (kamnot) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การหา[n.] (kān hā) EN: FR: recherche [f] ; détermination [f]
การระบุ[n.] (kān rabu) EN: specification ; identification ; determination FR: identification [f] ; détermination [f]
การตกลงใจ[n.] (kān toklong) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding FR:
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination ; bite the bullet (loc.) FR: serrer les dents (loc.)
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
คำตัดสินใจ[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination FR: décision [f]
ความมุ่งมั่น[n.] (khwām mungm) EN: will ; determination FR: volonté [f] ; détermination [f]
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; will ; determination ; volition FR: intention [f] ; application [f]
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
สัมประสิทธิ์ของการทำนาย ; สัมประสิทธิ์การทำนาย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of determination FR:
ตัวกำหนด[n. exp.] (tūa kamnot) EN: determination ; decision ; determining factor ; determinant FR:
ความไม่แน่ชัด[n. exp.] (khwām mai n) EN: indetermination ; ambiguity FR:
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]
มิจฉาสมาธิ[n.] (mitchāsamāt) EN: wrong concentration ; wrong will/determination FR:
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingja) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment ; avec détermination

determination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination
Positionsbestimmung {f}positioning; position determination
Unbestimmtheit {f}indetermination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determination
Back to top