ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iq

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iq*, -iq-

iq ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
IQ (abbr.) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
iqดูintelligence quotient
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอคิว (n.) IQ
intelligence quotient (n.) การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.) See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
กระบวนท่า (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick
กระบวนท่า (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick
กะลำพอ (n.) Intsia palembanica Miq. Syn. หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซหุงต้ม (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ของมึนเมา (n.) liquor See also: drink, booze, spirits, alcohol
ของเก่า (n.) antiques See also: relics, ruins, archaeological finds Syn. วัตถุโบราณ
ของเก่า (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
ของเก่าแก่ (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่า, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
ของเมา (n.) liquor See also: wine, strong drink, alcohol Syn. น้ำเมา, ของมึนเมา
ของเหลว (n.) liquid See also: fluid Ops. ของแข็ง
ของโบราณ (n.) antique See also: curio, ancient articles Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ
ขาดสภาพคล่อง (v.) be illiquid See also: not having enough currency
คร่ำคร่า (adj.) antique See also: antiquated, very old Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It don't take too much high IQ to see what you're doing to meมันไม่ใช่ต้องไอคิวสูงกับการที่จะเห็นอะไรที่คุณกำลังทำต่อฉัน
The guy's practically gonna live forever. He has got an IQ off the register.ทั้งร่างกายและปัญญาทะลุชาร์ท
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง
My parents, like, they didn't know what to do with a kid whose iq is higher than both theirs combined.พ่อแม่ฉันก็ไม่รู้จะทำไงกับลูก
His Performance IQ is 59...ไอคิวของเขาคือผลงาน 59
Well, his IQ is only 158.อ่อ,ไอคิวของเขาแค่ 158 เอง
After all, I have an IQ of three digits.ถึงยังไงผมก็มี ไอคิว เป็นเลขสามหลักนะ
His IQ score is equal to his height in terms of centimeters.ไอคิวของเค้าเท่ากับความสูงของเค้า วัดจากเซนติเมตร
Ethan Shaw had a 183 IQ and yet you had him as a mid-level press flak.อีธาน ชอว์ มีไอคิวระดับ 183 พวกคุณกลับให้เขา\ เป็นประชาสัมพันธ์ระดับกลางๆ
He's a high school dropout, IQ at 190, which is 50 points north of genius.เรียนไม่จบไฮสกูลแต่ไอคิว 190 เกินระดับอัจฉริยะไป 50
Your iq is your iq.ไอคิวของคุณก็คือไอคิวของคุณ
Your IQ isn't even 10, is it?IQ เธอไม่ถึง 10 ใช่ไหม?

iq ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智商[zhì shāng, ㄓˋ ㄕㄤ, 智商] IQ (intelligence quotient)
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
[dān, ㄉㄢ, 酖] addicted to liquor
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
古籍[gǔ jí, ㄍㄨˇ ㄐㄧˊ, 古籍] antiquarian book
古物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, 古物] antique
古玩[gǔ wán, ㄍㄨˇ ㄨㄢˊ, 古玩] antique; curio
骨董[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, 骨董] antique; curio
古时[gǔ shí, ㄍㄨˇ ㄕˊ, 古时 / 古時] antiquity
古风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 古风 / 古風] antiquity
远古[yuǎn gǔ, ㄩㄢˇ ㄍㄨˇ, 远古 / 遠古] antiquity; ancient times
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
煤球[méi qiú, ㄇㄟˊ ㄑㄧㄡˊ, 煤球] charcoal briquette
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
朋党[péng dǎng, ㄆㄥˊ ㄉㄤˇ, 朋党 / 朋黨] clique
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[fá, ㄈㄚˊ, 阀 / 閥] clique; valve
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, 拔罐子] cupping technique used in traditional Chinese medicine
古董[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, 古董] curio; antique
礼俗[lǐ sú, ㄌㄧˇ ㄙㄨˊ, 礼俗 / 禮俗] etiquette; custom
潮解性[cháo jiě xìng, ㄔㄠˊ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧㄥˋ, 潮解性] deliquescent
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, 礼仪 / 禮儀] etiquette; ceremony
礼制[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, 礼制 / 禮制] etiquette; system of rites
礼节[lǐ jié, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 礼节 / 禮節] etiquette
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
外斜肌[wài xié jī, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧ, 外斜肌] external oblique muscle (sides of the chest)
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际体操联合会 / 國際體操聯合會] Fédération Internationale de Gymnastique
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, 体态 / 體態] figure; physique; posture
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions

iq ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知能指数[ちのうしすう, chinoushisuu] (n) intelligence quotient; IQ
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
アルカイック;アーケイック;アーケイイック[, arukaikku ; a-keikku ; a-keiikku] (adj-na,n) (アルカイック is from the French "archaique") archaic
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion
アンチック体[アンチックたい, anchikku tai] (n) antique (typeface)
アンティーク(P);アンティック;アンチック;アンチーク[, antei-ku (P); anteikku ; anchikku ; anchi-ku] (n,adj-na) antique (fre
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
エチケット[, echiketto] (n) etiquette (fre
オガライト[, ogaraito] (n) wood briquet
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オンリーワン[, onri-wan] (n) unique (wasei
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
ガス液[ガスえき, gasu eki] (n) gas liquor
カルーア[, karu-a] (n) Kahlua (coffee liqueur)
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
キュンメル[, kyunmeru] (n) kummel (liqueur flavored with caraway seed or cumin) (ger
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
クリティーク[, kuritei-ku] (n) critique
コミュニケ[, komyunike] (n) communique (fre
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
サバラン[, sabaran] (n) savarin (crown-shaped cake served with liqueur-laced syrup) (fre
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid)
シュナップス[, shunappusu] (n) liquor (ger
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up
ティラピア・モザンビカ[, teirapia . mozanbika] (n) (See モザンビークティラピア) Mozambique tilapia (tilapiine cichlid fish native to southern Africa, Oreochromis mossambicus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)
一意[いちい, ichii] unique
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name
手法[しゅほう, shuhou] technique
技法[ぎほう, gihou] technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
独特[どくとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness

iq ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,) FR: QI (quotient intellectuel) [m]
แบบทดสอบไอคิว = แบบทดสอบ IQ[n. exp.] (baēp thotsø) EN: IQ test FR:
แอเดียแบติก[adj.] (aēdīabaētik) EN: adiabatic FR: adiabatique
แอฟริกา[n. prop.] (Aefrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aefrikā Klā) EN: Central Africa FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Neū) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาใต้[n. prop.] (Aefrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aefrikā Taw) EN: West Africa ; Western Africa FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Tøn) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอลเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติเหลว)[abv.] (Aēl .En.Jī.) EN: LNG (liquefied natural gas) FR: GNL (gaz naturel liquéfié) [m]
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
แอนตาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āentāktik S) EN: Antarctic Circle FR: cercle Antarctique [m]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntātikā) EN: Antartic ; Antartica FR: Antarctique [m]
อัฟริกา[n. prop.] (Afrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Afrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (āhān datpla) EN: FR: aliment génétiquement modifié [m]
อาหารเอเชีย[n. exp.] (āhān Ēchīa ) EN: Asian cuisine FR: cuisine asiatique [f]
อาหารแสลง[n. exp.] (āhān salaēn) EN: contraindicated food FR: nourriture contre-indiquée [f]
ไอเดียเจ๋ง ; ไอเดียเจ๋ง ๆ[n. exp.] (aidīa jeng ) EN: FR: idée fantastique [f]
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
ไอออนิก[adj.] (ai-ønik) EN: ionic FR: ionique
ไอพิษ[n.] (aiphit) EN: poison gas FR: gaz toxique [m]
ไอโซเมทริก [adj.] (aisōmēthrik) EN: isometric FR: isométrique
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศพลศาสตร์[n. exp.] (ākāt phonla) EN: aerodynamics FR: aérodynamique [f]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām m) EN: FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อาร์กติก[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic FR: Arctique [m]
อาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āktik Soēkh) EN: Arctic Circle FR: cercle Arctique [m]
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klā) EN: Central America FR: Amérique centrale [f]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neū) EN: North America FR: Amérique du Nord [f]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America FR: Amérique du Sud [f]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]

iq ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intelligenzquotient {m}intelligence quotient; IQ
Alter {n}antiqueness
Antikdruckpapier {n}antique paper
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Antiquität {f} | Antiquitäten
Antiquitätengeschäft {n}antique shop
Berechnungsverfahren {n}arithmetic technique
Barrierentechnik {f}barrier technique
Kampfmüdigkeit {f}battle fatique
Mixer {m}blender and liquidizer
Boutique {f} | Boutiquen
Cliquenhaftigkeit {f}cliquishness
cliquenhaft {adj}cliquish
cliquenhaft {adv}cliquishly
Kaffeelikör {m} [cook.]coffee liqueur
amtliche Verlautbarung {f} | amtliche Verlautbarungencommunique | communiques
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Langzeitermüdung {f}creep fatigue; creep fatique
Deliquent {m} | Deliquenten
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques
Eierlikor {m} [cook.]egg liqueur
Ermüdung {f}fatigue; fatique
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Installationsqualifizierung {f}installation qualification (IQ)
IQ : Intelligenzquotient {m}IQ : intelligence quotient
Lasterhöhle {f}den of iniquity
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography
Flüssiggas {n}liquid gas
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume
Liquidation {f}liquidation
Liquidität {f}liquidity
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock
Wachsausschmelzverfahren {n}lost wax technique
Manipulationstechnik {f}manipulative technique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iq
Back to top