ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awareness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awareness*, -awareness-

awareness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awareness (n.) การรับรู้ See also: การทราบ, ความตระหนัก Syn. conciousness, knowledge, mindfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตระหนัก (n.) awareness See also: realization, knowingness Syn. ความเข้าใจ, ความประจักษ์แจ้ง
ความประจักษ์แจ้ง (n.) awareness See also: realization, knowingness Syn. ความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just trying to raise a little awareness and some new money... telling people we're further along than we really are.ผมแค่พยายามเพิ่มความสนใจเกี๋ยวกับการลงทุนของผมเอง บอกคนนั้นคนนี้เรื่องที่มันเกินกว่าที่เราจะทำกัน
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี.
"...she begins to pull away from the awareness she had once.... "เธอเริ่มจะดึงลงมาจาก
You really think that this is going to expand my awareness of anything?ลุงคิดว่านี่จะช่วยการรับรู้อะไรก็ตาม ของผมดีขึ้นอย่างนั้นเหรอ
When you not only indicated an awareness of the couple's affair but also inferred that Eve's connections at the council might make her privy to important information.คุณไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นว่า คุณรู้เรื่องความสัมพันธ์สองคนนั้น แต่ยังสรุปได้ว่าอีฟติดต่อกับเทศบาล เธออาจจะมีข้อมูลสำคัญ
For some reason, just looking at her jolted me into a state of awareness and back to the job at hand.ด้วยเหตุผลบางอย่าง แค่มองที่เธอ ก็กระตุ้นให้ผมกลับมามีสติและทำงานที่อยู่ตรงหน้า
Mais, oui. Public awareness is part of the deterrent.ถูกต้อง, การให้สังคมรู้เป็นส่วนนึงของการเตือน
After that hopefully a buzz of messages will then pass among jihadists' networks announcing the Brothers of Awareness as a new player.จากนั้น หวังว่าข้อความพวกนี้ จะกระจายไปทั่วเครือข่ายพวกจิฮัด ประกาศศักดาของพวกภราดรแห่งการเฝ้าระวัง
Not a fear, an awareness of germs and how dangerous they can be when not properly... feared, so...โอ้ใช่ วันนี้ผมไม่ได้อาบน้ำด้วยน่ะ
What's his level of awareness regarding the plan?เขารับรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับแผนการณ์?
I mean, the encryption and system awareness codes are tactically equivalent to anything we had at the Pentagon.มันมีการเข้ารหัสลับ และระบบการเฝ้าระวังของมัน ใช้วิธีการเดียวกันเป๊ะ กับที่เราเจอในเพนตากอน
In order to increase awareness of homelessness, security has been given binoculars.แล้วเพื่อให้รู้ซึ้งถึงความเป็นคนเร่ร่อน รปภ. เราจะคอยสอดส่องเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเลยล่ะ

awareness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
元语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, 元语言学意识 / 元語言學意識] metalinguistic awareness
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 道德认识 / 道德認識] moral cognition; ethical awareness
构词法意识[gòu cí fǎ yì shí, ㄍㄡˋ ㄘˊ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, 构词法意识 / 構詞法意識] morphological awareness
感性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 感性认识 / 感性認識] perceptual awareness
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, 感知] perception; awareness
句法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, 句法意识 / 句法意識] syntactic awareness
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, 认识 / 認識] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition

awareness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness
マーケットアウェアネス[, ma-kettoaueanesu] (n) {comp} market awareness
位置認識[いちにんしき, ichininshiki] (n) location awareness (as in a system or device)
啓蒙活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program
気付き[きづき, kiduki] (n) awareness
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P)
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
自覚[じかく, jikaku] (n,vs) self-consciousness; self-awareness; (P)
見性[けんしょう, kenshou] (n) self-awareness; consciousness of one's own character
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness

awareness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception ; acknowledgement ; cognition ; awareness FR: perception [f]
ความรู้[n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness FR: connaissance [f] ; connaissances [fpl] ; savoir [m]
ความรู้จัก [n.] (khwām rūjak) EN: awareness FR: connaissance [f]
ความสำนึก[n.] (khwām samne) EN: consciousness ; awareness ; recognition FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūnt) EN: awareness ; attentiveness FR:
ความตระหนัก[n.] (khwām trana) EN: awareness FR:
ความตระหนักรู้[n. exp.] (khwām trana) EN: awareness FR:
ความตระหนักรู้ทางสังคม[n. exp.] (khwām trana) EN: social awareness FR:
เมาห์[n.] (mao) EN: delusion ; ignorance ; lack of awareness FR:
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
สัมปชัญญะ[n.] (sampachanya) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness FR: conscience [f]

awareness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperbewusstheit {f}body awareness
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness
Kostenbewusstsein {n}awareness of the costs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awareness
Back to top