ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wit*, -wit-

wit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wit (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness, reasoning power Ops. stupidity
wit (n.) คำพูดหรือข้อเขียนที่แสดงเชาวน์ปัญญา
wit (n.) คนมีไหวพริบ See also: ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ
wit (vi.) รู้ (คำโบราณ) See also: รู้จัก Syn. know
wit (vt.) รู้ (คำโบราณ) See also: รู้จัก Syn. know
witch (n.) แม่มด Syn. enchantress, sorceress Ops. wizard
witch doctor (n.) หมอผี (ในแอฟริกาและอเมริกากลาง ใต้) See also: (โดยเฉพาะในเผ่าต่างๆทำหน้าที่รักษาโรค ติดต่อกับวิญญาณหรือเทพเจ้า และใช้เวทมนตร์ทำสิ่งต่างๆ) Syn. shaman
witch-hunt (n.) การสอบสวนและเปิดเผยแผนการกบฏ หรือศัตรูทางการเมือง See also: (มักเป็นการอาศัยหลักฐานที่คลุมเครือ หรือแค่ความสงสัยเท่านั้น)
witchcraft (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา Syn. sorcery, witchery, magic
witchery (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา Syn. sorcery, witchcraft, magic
witching (adj.) เกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์คาถาหรือเสน่ห์
witching (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา (ทางวรรณคดี ปัจจุบันไม่ค่อยใช้)
with (prf.) ต้าน See also: ถอน
with (prep.) กับ See also: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย Ops. without
with (n.) กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้ Syn. withy
with (vt.) ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว
with a heavy heart (idm.) อย่างเศร้าสลด See also: อย่างเศร้าสร้อย
with a vengence (idm.) อย่างแข็งขัน See also: อย่างมีกำลังมาก, อย่างเต็มแรง
with a view to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
with a will (idm.) ด้วยความตั้งใจ See also: อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น
with an eye to doing something (idm.) ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง See also: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
with every other breath (idm.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างซ้ำๆ
with flying colours (idm.) อย่างง่ายดายและยอดเยี่ยม
with good memory (adj.) มีความทรงจำดี
with it (idm.) ทันสมัย See also: สามารถเข้าใจ, สามารถคิดอย่างกระจ่าง, อีกด้วย
with no strings attached (idm.) โดยไม่มีเงื่อนไข
with reference to (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, as for, in the matter of
with regard to (prep.) เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning
with respect to (idm.) เนื่องจาก See also: ตามที่, เกี่ยวกับ
with the best will in the world (idm.) ไม่ว่าจะทำอย่างไร
withal (adv.) นอกจากนี้ (คำโบราณ) See also: ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น Syn. besides, furthermore, moreover
withdraw (vt.) เก็บคืน See also: เอากลับ, ถอนคืน Syn. remove
withdraw (vt.) ถอนคำพูด Syn. take back, retract
withdraw (vi.) ถอนทหาร See also: ถอนตำแหน่ง Syn. retreat, retire Ops. send in
withdraw (vi.) ถอนเงิน See also: เบิกเงิน
withdraw from (phrv.) ถอนตัวจาก See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into (phrv.) แยกตัว See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก Syn. retire into
withdrawable (adj.) ซึ่งถอนออกมา See also: ซึ่งถอนกลับ
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
withdrawer (n.) ผู้ถอน
English-Thai: HOPE Dictionary
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,การทำให้หลงใหล,มารยา, Syn. witchcraft
witching(วิท'ชิง) n.,adj. การใช้เวทมนตร์คาถา,การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,มารยา
with(วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์), Syn. accompanied by,in regard to
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
withdrew(วิธ'ดรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ withdraw
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น
witherward(วิธ'เธอะเวิร์ด) adv. ไปยังที่ไหน?,ในทิศทางอะไร?, Syn. witherwards
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน
without(วิธ'เอาทฺ) prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไม่มี,พ้น,นอก,ภายนอก,ข้างนอก,ส่วนที่อยู่ภายนอก conj. นอกจาก, Syn. not with
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน
withstand(วิธ สแทนดฺ) vt.,vi. ทนต่อ,ต่อต้าน,สกัด,กลั้น,อดกลั้น,อดทน, Syn. resist
witless(วิท'ลิส) adj. ไร้ปัญญา,โง่, See also: witlessly adv. witlessness n., Syn. silly
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier,evidence
witness standn. ที่นั่งของพยาน
witness-box(วิท'นิสบอคซฺ) n. คอกพยาน,ที่นั่งของพยาน, Syn. witness stand
witted(วิท'ทิด) adj. มีปัญญา,มีสติปัญญา, See also: wittedness n.
witticism(วิท'ทิซิสซึม) n. คำคม,คำพูดที่หลักแหลม,คำเล่นลิ้น,คำพูดตลก,คำพูดหยอกล้อ
witting(วิท'ทิง) adj. รู้,รู้ดี,รู้ตัว,ตระหนัก,มีเจตนา n. ความรู้, See also: wittingly adv.
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
wit(n) ความเข้าใจ,เชาวน์,ปัญญา,ไหวพริบ,ความหลักแหลม
witch(n) แม่มด,ยายแก่
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
witchery(n) คาถา,อาคม,เวทมนตร์,เสน่ห์,มารยา
with(pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
withdrew(vt) pt ของ withdraw
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า
withheld(vt) pt และ pp ของ withhold
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
without(adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด
withstood(vt) pt และ pp ของ withstand
witless(adj) โง่เขลา,บ้า,ไร้ปัญญา
witness(n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน
witticism(n) คำคม,คำเล่นลิ้น
wittily(adv) อย่างแหลมคม,อย่างคม,อย่างเล่นลิ้น
wittingly(adv) โดยเจตนา,ทั้งรู้ๆ,อย่างรู้ตัว
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
witปฏิภาณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without authorityโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
without prejudiceโดยไม่เป็นการตัดสิทธิ (ที่จะฟ้องใหม่), โดยมิให้เป็นการเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witnessพยานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Witherite วิเทอไรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบ ประโยชน์ - เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอันดับรองของแบเรียม ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับแบไรต์ ใช้ผสมในดิน ที่ปั้นอิฐเพื่อกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wist (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ) See also: รู้
wist (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wit หรือ wis (คำโบราณ) See also: รู้
ปฏิภาณ (n.) wit See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด Ops. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา
เชาวน์ (n.) wit See also: acumen, wisdom, intellect, intelligence Syn. ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, เชาวน์ปัญญา
หญิงหมอผี (n.) witch Syn. ผู้วิเศษ Ops. พ่อมด
แม่มด (n.) witch Syn. หญิงหมอผี, ผู้วิเศษ Ops. พ่อมด
กับ (prep.) with
กับ (prep.) with See also: by Syn. ด้วย
ด้วย (prep.) with Syn. ตาม
ต่อ (prep.) with See also: in relation to
เข้ากับ (prep.) with Syn. กับ
โครมคราม (adj.) with a bang See also: the sound of something falling or being crushed Syn. ปึงปัง
โผง (adv.) with a bang
สง่า (adv.) with a dignified look See also: majestically
สง่าผ่าเผย (adv.) with a dignified look See also: majestically Syn. สง่า
โหยหวน (adv.) with a groan
หวอด (adv.) with a mouth wide open
เหน่อ (adv.) with a rural accent See also: with a provincial accent
เพี้ยน (adv.) with a slight difference See also: very slightly Syn. แปร่ง, เหน่อ
เพี้ยน (adv.) with a slight difference See also: very slightly Syn. แปร่ง, เหน่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
How are things with you?คุณสบายดีไหม
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I agree with your opinionฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
What's the matter with you?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
He went there with nothingเขาไปที่นั่นแบบไม่มีอะไร
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
Were you at school together with her?คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
What's wrong with that? เกิดอะไรขึ้นหรือ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน
Your courage and wit paid off!นั่นเกิดจากความกล้าหาญ และสติปัญญาของท่าน!
Is that what passes for wit in this circle?นี่มันเรื่องอะไรกัน?
In this circle, my friend, wit is not a requirement of the job.สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนรัก, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานของนาย
Free, let me go wit 'im. I want to smoke some 95s too, man.ฟรี ให้ฉันไปกับมันนะ ฉันอยากเป่า 95 ด้วย
Yeah, I'm pretty friendly wit it.ก็เป็นมิตรกับมันนะครับ
As if the writing of women did not display the greatest powers of mind, knowledge of human nature, the liveliest effusions of wit and humour and the best-chosen language imaginable?ราวกับว่างานเขียนของผู้หญิง ไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ แต่เขียนออกมาจากความรู้ น้ำท่วมทุ่งและอารมณ์ขัน ด้วยภาษาที่ดีที่สุดที่พอจะนึกออก
You didn't even have the wit to do it in private. You had to flaunt it.คุณไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย แต่ตอนนี้คุณกลับมีข่าวไปทั่ว
Leek doesn't have the wit to do this on his own.ลีคไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนี่.
I got one member in jail, and another in a Wit Pro facility.ฉันมีสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในคุก และได้รับการบริการอื่นๆอย่างสะดวกสบาย

wit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, 戟] a lance with two points
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, 经得起 / 經得起] able to withstand
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, 相投] agreeing with one another; congenial
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, 联俄 / 聯俄] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists)
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, 伶仃] alone and without help
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 偕同] along with; accompanied by; together with
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
混汞[hùn gǒng, ㄏㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˇ, 混汞] amalgam (i.e. alloy with mercury)
[sī, ㄙ, 虒] amphibious animal with one horn
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi

wit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes
貧すれば鈍する[ひんすればどんする, hinsurebadonsuru] (exp) (id) Poverty dulls the wit
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
アクセススイッチ[, akusesusuicchi] (n) {comp} access switch
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae)
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings)
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.)
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing?
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
イケてる[, ike teru] (adj-f) cool; with-it; turn-on; sexy
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
スイッチ[すいっち, suicchi] switch
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch
パケットスイッチング[ぱけっとすいっちんぐ, pakettosuicchingu] packet switching
パケット交換[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with

wit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
เมาะ[adv.] (mǿ) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
ปฏิภาณ[n.] (patiphān) EN: wit ; quickness of mind ; wisdom FR:
สมอง[n.] (samøng) EN: brains ; head ; intelligence ; intellect ; wit FR: cervelle [f] ; matière grise [f] ; esprit [m] ; méninges [fpl] (fam.)
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether FR:
วิทย์[n. prop.] (Wit ) EN: Wit FR: Wit
แอคทิวิตี้ = แอคทิวิตี ; แอคติวิตี้ = แอคติวิตี[n.] (aēkthiwitī ) EN: activity FR: activité [f]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อาการวิตกกังวล[n. exp.] (ākān witok ) EN: anxiety FR:
อ้าแขน[v. exp.] (ā khaēn) EN: greet with open arms FR:
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อรรฆวิทยา[n.] (akwitthayā) EN: axiology FR: axiologie [f]
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witt) EN: domain of science ; field of science FR: domaine de la science [m]
อนาคตวิทยา[n.] (anākhotwitt) EN: futurology FR: futurologie [f]
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness FR: citer un témoin
อ้างถึง[adv.] (āng theung) EN: referring (to) ; with reference (to) FR:
อันเต- ; อันโต-[pref.] (antē- ; ant) EN: within FR:
อั้นตู้ ; อั้นอ้น[adj.] (antū ; an-o) EN: at one's wits' end FR:
อณูชีววิทยา[n. exp.] (anūchīwawit) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]
อนุกรมวิธาน[n. exp.] (anukrom wit) EN: taxonomy FR: taxinomie [m] ; taxonomie [f] ; systématique [f]
อนุกรมวิธานดิน[n. exp.] (anukrom wit) EN: soil taxonomy FR:
อนุกรมวิธานเคมี[n. exp.] (anukrom wit) EN: chemosystematic ; chemotaxonomy FR:
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom wit) EN: taxonomy FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
เอาชนะคะคาน[v. exp.] (aochana kha) EN: win an argument (with s.o.) FR:
เอาล่อเอาเถิด[v. exp.] (ao lø ao th) EN: have a tug-of-war (with) FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān m) EN: confront the witnesses FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse

wit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistlosigkeit {f}lack of wit
Schlagfertigkeit {f}ready wit
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Ausschalter {m}access standby switch
bekannt {adj} (mit)acquainted (with)
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA)
Druckluftschalter {m}air break switch
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ...
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
zeitgleich {adv} (mit)at the same time (with)
Audienz {f} (bei)audience (with)
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Austrocknung {f}withering
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Lockvogeltaktik {f}bait and switch
Abgleichschalter {m}balance switch
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Batteriehauptschalter {m}battery switch
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Witzbold {m} | Witzbolde
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches
energiegeladen {adj}bursting with energy
Tanzlokal {n}cafe with dancing
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order
chromatiert {adj}with olive drap color

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wit
Back to top