ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regard*, -regard-

regard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regard (vt.) พิจารณา Syn. consider, judge, think
regard (vt.) เอาใจใส่ See also: สนใจ
regard (n.) จ้องมอง See also: ดู, เพ่ง Syn. gaze, look, watch
regard (n.) ความเอาใจใส่ See also: ความสนใจ Syn. attention, heed, interest
regard (n.) ความเป็นที่นับถือ See also: ความเคารพ Syn. esteem, respect
regard (n.) การจ้องมอง Syn. gaze, look, stare
regard as (vt.) ถือว่า See also: เห็นว่า Syn. count as, consider as, treat as
regard as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น See also: เห็นว่าเป็น Syn. count as, reckon as
regard with (phrv.) เห็นว่า See also: คิดว่า
regardant (adj.) ซึ่งมองกลับไป See also: ซึ่งมองย้อนไป
regarded (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, respectable
regardful (adj.) ซึ่งระมัดระวัง See also: ซึ่งเอาใจใส่ Syn. careful, respectful, observant
regardful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. heedful, mindful, thoughtful
regarding (prep.) เกี่ยวกับ See also: ในเรื่อง Syn. concerning, reference to
regardless (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. irrespectively, unrelatedly
regardless (adj.) ซึ่งไม่ระมัดระวัง See also: ซึ่งไม่คำนึงถึง, ซึ่งไม่เอาใจใส่ Syn. heedless, inattentive, neglec
regardless of (prep.) ทั้งๆ ที่ See also: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Syn. nevertheless
English-Thai: HOPE Dictionary
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ,มองไปข้างหลัง,ระมัดระวัง
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,เอาใจใส่,สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive,heedful
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards,with (in) regard to
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
English-Thai: Nontri Dictionary
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
regarding(pre) ในเรื่อง,เกี่ยวกับ
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง,โดยไม่คำนึงถึง,โดยไม่ฟังใคร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือเป็น (v.) regard Syn. นับว่าเป็น
นับ (v.) regard See also: believe, consider Syn. ถือเป็น, นับเป็น, นับว่า
นับว่าเป็น (v.) regard
นับเป็น (v.) regard See also: believe, consider Syn. ถือเป็น, นับว่า
นับว่า (v.) regard as See also: count as, reckon as Syn. ถือว่า
สรุปว่า (conj.) regard as See also: count as
เป็นอันว่า (conj.) regard as See also: count as Syn. สรุปว่า
มิไย (adv.) regardless of See also: no matter
มิไย (adv.) regardless of See also: no matter
re (abbr.) คำย่อของ regarding
จัดว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. นัยว่า, ยอมรับว่า
ถือว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า, ยอมรับว่า
ยอมรับว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า
ส่งกระแสจิต (v.) send regards to See also: keep one´s regards to somebody
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หัวตอ (n.) disregarded important thing Syn. หัวหลักหัวตอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no reason to regard this as a military situation. It's a political maneuver.{\cHFFFFFF}ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่เป็นไม่ได้ สถานการณ์ทางทหาร มันเป็นกลอุบายทางการเมือง
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
He stands his ground, capturing images of raging flames with no regard for his own personal safety.คุณคิดว่าคุณจะทำหนังสือพิมพ์ด้วยเงินเพียง 9.73ล้านบาท?
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
So I have no regard for others and take whatever I want.ฉันเคยไม่สนใจใคร และจะเก็บสิ่งที่ฉันชอบเอาไว้
The King gives no regard to the degree of crimes committed and he's even killing the doctors who only followed orders?ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม แม้แต่หมอหลวงที่รับบัญชาก็ถูกประหารชีวิต
He doesn't regard her as a captive, though.กับท่านลอร์ด นางคงไม่ใช่แค่เชลย
I know that she has no conscience and no regard for anyone but herself.ผมรู้สิ รู้ว่าเธอขาดสติแล้วก็ไม่คิดถึงใครนอกจากตัวเอง
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย
I'm sure the feelings which hindered your regard will help you overcome it.ดิฉันคิดว่า ความคิดที่คัดค้านของคุณ จะช่วยคุณได้
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง.

regard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, 绝情 / 絕情] heartless; without regard for others' feelings
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看做] regard as; look upon as
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 筭] regard as; to figure
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 算] regard as; to figure; to calculate; to compute
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, 不当事 / 不當事] useless; regard as useless
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 眉毛胡子一把抓 / 眉毛鬍子一把抓] careless; any-old-how, regardless of the specific task
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
没日没夜[méi rì méi yè, ㄇㄟˊ ㄖˋ ㄇㄟˊ ㄧㄝˋ, 没日没夜 / 沒日沒夜] day and night; regardless of the time of day or night
[pàn, ㄆㄢˋ, 拚] disregard; reject
无视[wú shì, ˊ ㄕˋ, 无视 / 無視] ignore; disregard
不顾[bù gù, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 不顾 / 不顧] in spite of; regardless of
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, 看待] look upon; regard
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 關于] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 关于 / 關於] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, 不顾一切 / 不顧一切] reckless; regardless of everything
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 心意] regard; kindly feelings; intention
无冬无夏[wú dōng wú xià, ˊ ㄉㄨㄥ ˊ ㄒㄧㄚˋ, 无冬无夏 / 無冬無夏] regardless of the season; all the year round
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, 问好 / 問好] to say hello to; to send one's regards to
问安[wèn ān, ㄨㄣˋ ㄢ, 问安 / 問安] to pay one's respects; to give regards to
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 不论 / 不論] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss

regard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes)
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P)
同一視[どういつし, douitsushi] (n,vs) class with; put on par with; regard in the same light as
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P)
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P)
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P)
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not)
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
如何にかかわらず[いかんにかかわらず, ikannikakawarazu] (exp) (uk) (often XXのいかんに...) regardless of; irrespective of
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
於かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See に於いて) in respect of; in regards to; as for
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.)
民具[みんぐ, mingu] (n) everyday articles which have come to be regarded as folk art
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)
無視[むし, mushi] (n,vs) disregard; ignore; (P)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)

regard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of FR: en ; en matière de ; relatif à
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
ดูเบา[v.] (dūbao) EN: regard lightly FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
กะดู[X] (ka dū) EN: FR: approximativement ; à vue de nez ; à première vue ; au premier regard ; à peu près ; au jugé ; à l'estime
กายคตาสติ[n.] (kāiyakhatās) EN: mindfulness with regard to the body ; reflection or contemplation on the 32 impure parts of the body FR:
การดู[n.] (kān dū) EN: look FR: regard [m] ; observation [f]
การมอง[n.] (kān møng) EN: look FR: regard [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนให้[v. exp.] (khøn hai) EN: FR: jeter un regard méprisant
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
เหลียวมอง[v. exp.] (līo møng) EN: look around ; look over one's shoulder FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
ไม่ไว้หน้าใคร[v. exp.] (mai wainā k) EN: do not spare anybody ; have no regard for FR:
มอง[n.] (møng) EN: FR: regard [m]
มองดู[n.] (møng dū) EN: look (at) FR: coup d'oeil [m] ; regard [m]
มองด้วยสายตาเหยียดหยาม[v. exp.] (møng dūay s) EN: FR: jeter un regard désapprobateur
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux ; chercher ; rechercher
มองตาม[v. exp.] (møng tām) EN: follow (s.o.) with one's eyes FR: suivre du regard ; suivre (qqn.) des yeux
มองอย่างจะกลืนกิน[v. exp.] (møng yāng j) EN: FR: dévorer des yeux ; dévorer du regard ; fixer ardemment
ในการนี้[adv.] (nai kān nī) EN: in doing this ; in this regard ; in this matter FR:
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
สายตาเหลือบไปเห็น...[xp] (saītā leūap) EN: FR: le regard est attiré par ...
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]

regard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regard
Back to top