ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brainpower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brainpower*, -brainpower-

brainpower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainpower (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, wit Ops. ignorance, stupidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brainpower
Back to top