ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intending

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intending*, -intending-

intending ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intending (adj.) ซึ่งมีใจโน้มเอียง Syn. inclined, liking
intending (adj.) ซึ่งอยากจะเป็น See also: ซึ่งหวังว่าจะเป็น Syn. prospective

intending ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intending
Back to top