ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presentiment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presentiment*, -presentiment-

presentiment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presentiment (n.) ความสังหรณ์ใจ
presentiment (n.) ความรู้สึกว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น See also: ลางบอกเหตุ, สิ่งบอกให้รู้ Syn. expectation, omen, augury
English-Thai: HOPE Dictionary
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
English-Thai: Nontri Dictionary
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังหรณ์ใจ (v.) have a presentiment See also: have a premonition
สังหรณ์ใจ (v.) have a presentiment See also: have a premonition

presentiment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫が知らせる[むしがしらせる, mushigashiraseru] (exp,v1) to forebode; to have a presentiment
予感[よかん, yokan] (n,vs) presentiment; premonition; (P)

presentiment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลางสังหรณ์[n. exp.] (lāng sanghø) EN: presage ; premonition ; presentiment FR: prémonition [f] ; présentiment [m] ; présage [m]

presentiment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesahnung {f}presentiment of death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presentiment
Back to top