ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favor*, -favor-

favor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favor (n.) ความช่วยเหลือ See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ Syn. support
favor (n.) การยกย่อง See also: การชื่นชม, การเชิดชู Syn. admiration, esteem
favor (n.) ของขวัญ See also: ของสมนาคุณ, ของที่ระลึก Syn. souvenir
favor (vt.) ชื่นชอบ See also: เชิดชู, ยกย่อง Syn. honor, value Ops. dislike, disesteem
favor (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. advocate
favorable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favorable omen (n.) ฤกษ์ดี See also: มงคล, ศุภมงคล
favorably (adv.) อย่างสะดวก Syn. comfortably Ops. unfavorably
favorably (adv.) อย่างเป็นประโยชน์ Syn. profitably
favored (adj.) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ Syn. beloved, honorary
favored one (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling
favored one (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling
favorite (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling, favored one
favorite (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling, favored one
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
favorite (n.) ตัวเก็ง Syn. preference, choice
favorite (n.) ตัวเก็ง Syn. preference, choice
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
favoritism (n.) ความลำเอียง See also: การเล่นพรรคเล่นพวก Syn. bias, inequity, partiality
favorless (adj.) ซึ่งไม่พอใจในรสชาติ Syn. unappetizing
English-Thai: HOPE Dictionary
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกปาก (v.) ask a favor of
ความนิยม (n.) favor See also: appreciation, popularity, liking, approval Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม Ops. ความเกลียด, ความรังเกียจ
บุญคุณ (n.) favor See also: kindness Syn. พระคุณ
มงคล (n.) favorable thing See also: auspicious/propitious thing Syn. สิริมงคล
ตัวเก็ง (n.) favorite See also: favored to win, one who be expected to win Syn. ตัวเต็ง
เต็ง (n.) favorite Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง
โปรด (adj.) favorite Syn. ชอบ, ชื่นชอบ Ops. เกลียด
การเล่นพรรคเล่นพวก (n.) favoritism Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง
การเล่นพวกเล่นพ้อง (n.) favoritism
ก้นกุฏิ (n.) one´s favorite disciple See also: factotum, majordomo
เล่นพรรคเล่นพวก (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง
เล่นพวกเล่นพ้อง (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
I have a favor to askฉันอยากขอความช่วยเหลือสักอย่างหน่อย
If I get a chance, I'll return you a favor one dayถ้ามีโอกาส ฉันจะตอบแทนคืนคุณสักวัน
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
Could you do me a favor?คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
I did you a favorฉันช่วยเธอนะ
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
It's one of my favoritesมันเป็นหนึ่งในของโปรดของฉัน
I need you to do me one last favorฉันอยากให้คุณช่วยอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
Here comes my favorite partมาแล้วส่วนที่ฉันชอบมากที่สุด
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
Just come along, I'm doing you a favor!แค่แวะผ่านมา ฉันจะช่วยทำอะไรให้คุณสักอย่าง
You owe me a favorนายเป็นหนี้ความช่วยเหลือของฉันนะ
Can I ask you for a personal favor?ขอฉันขอความช่วยเหลือจากเธอเป็นส่วนตัวสักเรื่องได้ไหม
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what favor would your friend grant Mr. Woltz?และสิ่งที่โปรดปรานของเพื่อนของคุณจะให้นาย Woltz?
This favor I can't give him.ความโปรดปรานนี้ฉันไม่สามารถให้เขา
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก
That's why he'd like to ask a favor of you.That's why he'd like to ask a favor of you.
I was going to do your family a favor and hook up the Disney channel for free.ตอนแรก ผมว่าจะไปจูน ช่อง Disney Channel ให้ลูกคุณดูฟรีๆ
Frankly, I think the odds are slightly in your favor at hand-fighting.พูดตรงๆนะ ข้าว่ามันแปลก ที่เจ้าชอบให้สู้โดยใช้มือเปล่า
Could someone do me a big favor and trade places with me tonight?คืนนี้ใครแลกคิวกับฉันได้มั้ย
Brian, wouldn't you do me this favor and trade with me? I'll make it up to you.ไบรอัน แลกกันเถอะ แล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย
The Canadians, it's their home track. You gotta favor them too.ทีมแคนาดา ก็เป็นทีมเจ้าบ้าน เรามองข้ามพวกเขาไม่ได้เลย
If that favor means I gotta take shit, he can stick that favor straight up his ass.ถ้าโปรดปรานนั่นหมายความว่าฉันต้องใช้เวลาอึเขาสามารถติดโปรดปรานที่ตรงขึ้นตูดของเขา
You could argue he'd done it to curry favor with the guards.คุณสามารถเถียงเขาต้องการทำมันไปประจบกับยาม
Look, I'm asking a favor here.นี่ฟังนะ ฉันขอร้องให้ช่วยก็ได้

favor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi, ㄇㄟˇ, 浼] ask a favor of
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, 受宠若惊 / 受寵若驚] overwhelmed by favor from superior (humble expr.)
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, 恩宠 / 恩寵] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite
偏袒[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, 偏袒] side with; discriminate in favor of
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, 蹇滞 / 蹇滯] awkward; ominous; unfavorable
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
恩德[ēn dé, ㄣ ㄉㄜˊ, 恩德] benevolence; favor
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, 恩赐 / 恩賜] favor; to give charity to sb out of pity
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 顺境 / 順境] favorable circumstances
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, 眼珠儿 / 眼珠兒] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, 眼珠子] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 时运不济 / 時運不濟] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, 偏爱 / 偏愛] favor; preference
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, 嘉许 / 嘉許] favorable; praise
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, 地利] favorable location; in the right place; productivity of land
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
宠臣[chǒng chén, ㄔㄨㄥˇ ㄔㄣˊ, 宠臣 / 寵臣] favored minister
心头肉[xīn tóu ròu, ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ ㄖㄡˋ, 心头肉 / 心頭肉] favorite
恩典[ēn diǎn, ㄣ ㄉㄧㄢˇ, 恩典] favor; grace
恩惠[ēn huì, ㄣ ㄏㄨㄟˋ, 恩惠] favor; grace
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
顺潮[shùn cháo, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄠˊ, 顺潮 / 順潮] favorable tide
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 风调雨顺 / 風調雨順] favorable weather (成语 saw); good weather for crops
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
最喜爱[zuì xǐ ài, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄞˋ, 最喜爱 / 最喜愛] favorite
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 讲閒话 / 講閒話] gossip; make unfavorable comments
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
[zhān, ㄓㄢ, 沾] infected by; moisten; receive favors
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan
失宠[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, 失宠 / 失寵] lose favor; be in disfavor; be disgraced

favor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior
人気稼業[にんきかぎょう, ninkikagyou] (n) popular occupation; occupation largely dependent on public favor
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P)
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of
特恵[とっけい, tokkei] (n,adj-no) preferential treatment; special favour or benefit; special favor or benefit
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n,vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor)
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai)
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality
偏頗[へんぱ, henpa] (adj-na,n) favoritism; favouritism; discrimination
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P)
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality
厚意[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P)
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)

favor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
ฉันทา[v.] (chanthā) EN: be partial to ; favour ; favor (Am.) ; bias in favour of ; bias in favor of (Am.) FR:
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
เลียแข้งเลียขา[v. exp.] (līa khaeng ) EN: curry favour ; curry favor (Am.) ; be an apple polisher ; fawn on FR:
เป็นที่นิยม[v. exp.] (pen thī niy) EN: be popular ; find public favor FR: être populaire ; être en vogue
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: be fond of ; like ; have a liking for ; prefer ; favour ; favor (Am.) FR: préférer
เสียคะแนน[v. exp.] (sīa khanaēn) EN: lose votes ; lose favour ; lose favor (Am.) FR: perdre des voix
ทำสอพลอ[v. exp.] (tham søphlø) EN: curry favor (with) ; curry favour (with) ; curry up to FR:
โต้หลง[v.] (tōlong) EN: help ; be kind ; favour ; favor (Am.) FR:
อาหารโปรด[n. exp.] (āhān prōt) EN: FR: plat favori [m]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly ; misshapen FR: affreux ; hideux
บุญคุณ[n.] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ชอบมากที่สุด[adj.] (chøp māk th) EN: favourite FR: favori ; préféré
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
เห็นชอบ[adj.] (hen chøp) EN: FR: favorable
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
จอน[n.] (jøn) EN: sideburns [pl] ; sideburn FR: favoris [mpl] ; pattes [fpl] ; pattes de lapin [fpl]
จอนหู[n.] (jønhū) EN: sideburns [pl] ; sideburn FR: favoris [mpl] ; pattes [fpl] ; pattes de lapin [fpl]
กันจอน[v. exp.] (kan jøn) EN: trim one's sideburns FR: couper ses favoris
การเล่นพรรคเล่นพวก[n. exp.] (kān len pha) EN: favoritism FR: favoritisme [m]
ขอบิณฑบาต[v.] (khøbinthabā) EN: ask for a favour/favor (Am.) FR:
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
ของโปรด[n. exp.] (khøng prōt) EN: favourite ; favorite (Am.) FR:
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet FR:
ขอพระราชทาน[v.] (khøphrarātc) EN: request the royal favour/favor (Am.) of FR:
คู่บารมี[n.] (khūbāramī) EN: court favorite ; longtime supporter FR:
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญใจ[adj.] (khwanjai) EN: favourite ; favorite (Am.) ; beloved FR:
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti = k) EN: one s favorite disciple FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
เลขมงคล[n. exp.] (lēk mongkho) EN: lucky number ; auspicious number FR: chiffre porte-bonheur [m] ; chiffre favorable [m]

favor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Auserwählten {pl}the favored few [Am.]; the favoured few [Br.]
Missfallen {n}disfavor [Am.]; disfavour [Br.]
Begünstigung {f}favor [Am.]; favour [Br.]
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable
Liebling {m}favorite [Am.]; favourite [Br.]
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.]
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favor
Back to top