ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

esteem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *esteem*, -esteem-

esteem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
esteem (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ, ความนิยม, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, regard, respect
esteem (vt.) เคารพ See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ Syn. appreciate, respect, value
esteemed (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, regarded, respectable
English-Thai: HOPE Dictionary
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกย่อง (v.) esteem See also: respect, value, admire, praise Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน
All too well. I still carry a token of his esteem from navel to collarbone.ดีเกินไป ข้ายังมีของดูต่างหน้าจากเขาอยู่เลย
The esteem Prince Alcott of Valencia.เจ้าชายอัลคอร์ท แห่ง วาเลนเทีย
The esteem we've received for getting to the regional finals is priceless.การสนับสนุนที่เราได้จาก การชนะระดับชาติประเมินค่าไม่ได้
The fact that you would voluntarily go back into the place where you almost died, that's why you were held in such high esteem by all of America and your peers.ข้อเท็จจริงที่ว่า คุณต้องการ สมัครใจกลับเข้าไปในสถานที่ที่คุณเกือบตายมาแล้ว สาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้รับความเคารพอย่างสูง
It is unusual for an American to hold such a position of esteem in our organization.มันเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวอเมริกัน ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะมีคุณค่า ในองค์การของเรา
It is with benevolent wisdom and esteem that the Emperor proclaims these noble warriors as heroes of the people.font color = "# 804040" MAN มันขึ้นอยู่กับความเมตตา สติปัญญาและความภาคภูมิใจ ที่จักรพรรดิประกาศ เหล่านักรบขุนนาง เป็นวีรบุรุษของคน
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ...
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ!
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ

esteem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 敬服] deference; esteem; to admire
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, 嘉宾 / 嘉賓] esteemed guest
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
敬佩[jìng pèi, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 敬佩] esteem
自豪感[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, 自豪感] pride in sth; self-esteem
自我评价[zì wǒ píng jià, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 自我评价 / 自我評價] self-esteem
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, 自尊] self-respect; self-esteem; ego; pride
自尊心[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 自尊心] self-respect; self-esteem; ego
[shàng, ㄕㄤˋ, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone

esteem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem
セルフエスティーム[, serufuesutei-mu] (n) self-esteem
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks)
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks)
止ん事無い;止ん事ない[やんごとない, yangotonai] (adj-i) (uk) high class; esteemed; cherished
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P)
聖の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign
自尊[じそん, jison] (n) self-respect; esteem; (P)
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P)
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university
貴見[きけん, kiken] (n) your (esteemed) opinion
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion

esteem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเห็นคุณค่า[n. exp.] (kān hen khu) EN: appreciation ; esteem FR: estime [f]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ประเคราะห์[v.] (prakhrǿ) EN: esteem ; support FR:
สัมมาคารวะ[n. exp.] (sammā khāra) EN: respect ; esteem ; regard ; deference FR: civilité [f] ; déférence [f] ; respect [m]
เสียผู้เสียคน[v. exp.] (sīa phū sīa) EN: fall into disrepute ; lose esteem FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
การเห็นคุณค่าในตนเอง[n. exp.] (kān hen khu) EN: self-esteem FR:
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir

esteem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochachtung {f}high esteem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า esteem
Back to top