ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loo*, -loo-

loo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loo (n.) ห้องน้ำ (คำสแลง) See also: ห้องส้วม Syn. toilet
loofah (n.) ซังบวบที่ใช้ขัดตัว See also: เส้นใยบวบที่ใช้ขัดตัว Syn. luffa
loofah (n.) ฟองน้ำที่ใช้ขัดตัว Syn. luffa
look (n.) การค้นหา See also: การตรวจสอบ Syn. search, inspection
look (n.) การมอง See also: การดู, การมองดู
look (vi.) ค้นหา See also: มองหา Syn. search
look (vt.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
look (vi.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
look (vt.) ตัดสิน
look (vi.) เผชิญหน้า See also: เผชิญหน้า Syn. face, front
look (vi.) พิจารณา See also: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ Syn. consider
look (vi.) มีท่าทาง See also: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า Syn. seem, appear
look (vi.) มีแนวโน้ม See also: โน้มเอียง Syn. tend
look (n.) รูปร่างท่าทาง See also: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง Syn. appearance
look (n.) สมัยนิยม See also: แบบ, แฟชั่น Syn. fashion, style
look (n.) สีหน้า Syn. expression
look (vt.) แสดงออก See also: แสดงท่าทาง Syn. express
look a gift horse in the mouth (idm.) หาข้อตำหนิ See also: จับผิด
look about (phrv.) มองไปรอบๆ Syn. look around, look round
look about for (phrv.) พยายามค้นหา See also: มองหา Syn. look round for
look after (phrv.) เฝ้าดู See also: มองตามหลัง
look after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบต่อ
look after (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump off
look after (phrv.) ดูแล See also: เลี้ยงดู Syn. take care of
look after (phrv.) สนใจ
look after oneself (idm.) เป็นตัวของตัวเอง See also: เป็นอิสระและสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
look ahead (phrv.) มองไปข้างหน้าไกลๆ Syn. see ahead
look ahead (phrv.) คิดการณ์ไกล See also: วางแผนอนาคต
look ahead (phrv.) เกิดขึ้นจริงในอนาคต
look alike (phrv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
look alive (phrv.) เร็วเข้า See also: รีบเร่ง, รีบด่วน Syn. look sharp
look around (phrv.) มองไปรอบๆ Syn. look about
look around (phrv.) ค้นหา Syn. look round
look around (phrv.) มองดูรอบๆ
look around for (phrv.) พยายามค้นหา See also: มองหา Syn. look round for
look as if (vt.) ดูเหมือนว่า See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง Syn. look, look like, resemble
look aside (phrv.) มองไปด้านข้าง See also: เมินไปด้านข้าง Syn. look away
look aside (phrv.) หันเหจาก See also: เปลี่ยนความสนใจจาก
look askance at (idm.) มองอย่างไม่ไว้ใจ See also: มองอย่างระแวง
look at (phrv.) มองดูที่ See also: จ้องมอง Syn. look on
English-Thai: HOPE Dictionary
loo(ลู) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
looker-on(ลุคเคอะออน') n. คนมอง,คนดู pl. lookers-on
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
loom(ลูม) {loomed,looming,looms} n. เครื่องทอผ้า,หูก,กี่,ศิลปะและกระบวนการทอ,ส่วนของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย vi. ปรากฎขึ้น ลาง ๆ ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น n. การปรากฎขึ้นลาง ๆ
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
loopy(ลูพ'พี) adj. มีวงมาก,เป็นวงแหวน
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
loot(ลูท) {looted,looting,loots} n. ของที่ปล้นสะดมมา,ของที่แย่งชิงมา,ของขโมย,ของเชลย,ของขวัญ,เงิน,การปล้นสะดม,ของที่แย่งชิงมา. vt.,vi. ปล้นสะดม,แย่งชิง., See also: looter n., Syn. plunder
English-Thai: Nontri Dictionary
look(n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง
lookout(n) การเฝ้าดู,การระมัดระวัง,หอคอย,ป้อมยาม,ท่าทาง,ลาง
loom(n) หูกทอผ้า,กี่
loop(n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
loot(n) ของที่ปล้นมาได้,ของโจร,ของร้อน,ของที่โกงมา,ของเชลย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loop๑. วนซ้ำ๒.วง, วงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loose bipolarityสองขั้วไม่ตายตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lootingฉกชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Look West Policyนโยบายมองตะวันตก (ของไทย)
Loomsเครื่องทอผ้า [TU Subject Heading]
Loonzain riceข้าวกล้อง [การค้าระหว่างประเทศ]
Loop วนซ้ำ [คอมพิวเตอร์]
Looseค่อนข้างเหลว, หลวม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังบวบ (n.) loofah See also: dried tough fiber of the sponge-gourd
มอง (v.) look See also: eye, gaze, glance, stare, peer Syn. ดู, แลดู, มองดู
ยล (v.) look See also: gaze, regard, stare, scrutiny, contemplation, visual search, glance Syn. มองดู
เครื่องทอผ้า (n.) look See also: weaving machine Syn. หูก
ดูแล (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ดูแล (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแลรักษา (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ปรนนิบัติ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ปรนนิบัติวัตถาก (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, รับใช้
เฝ้าดูแล (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
เลี้ยงดู (v.) look after somebody/something See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of Syn. เลี้ยง
เป็นหูเป็นตา (v.) look after things (for someone) See also: act for
กวาดสายตา (v.) look around See also: sweep with one´s gaze, glance one´s eye over Syn. กวาดตา, ส่ายตา
ทอดตา (v.) look around Syn. แลไป, แลดู
แลไป (v.) look around Syn. แลดู
ควักค้อน (v.) look askance at See also: look at dissatisfiedly, give a cold stare, look up with disdain Syn. ค้อน, ค้อนควัก
มองเบิ่ง (v.) look at See also: gaze Syn. ดู, มอง
เบิ่ง (v.) look at See also: gaze Syn. ดู, มอง, มองเบิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
Look, why don't you go with him?ฟังนะ ทำไมไม่ไปกับเขา?
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
Look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
He looks much younger than he isเขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
Can you look at me for a minute?คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
Come take a look at thisมาดูอะไรนี่สิ
How do I look?ฉันดูเป็นไงบ้าง
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
I need you to take a look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่หน่อย
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
Hey guys! Take a look at this!เฮ้พรรคพวก มาดูอะไรนี่สิ
He went inside looking for youเขาเข้าไปหาคุณข้างใน
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as the loo doesn't back up again.ขอแค่ส้วมไม่ตันเป็นพอ
Youngchul, the boy of rice shop, you know.. I happen to ran into him today at the loo and it was a real embarrassment you know..คุณรู้ไหม เด็กผู้ชายที่อยู่ร้านขายข้าวที่ชื่อ ยองชุล วันนี้หนูบังเอิญเจอเขา อยู่หน้าห้องส้วม ช่างน่าอายจริงๆ
I'm gonna go to the loo and drown myself in it.ฉันจะไปห้องน้ำ แล้วจับตัวเองกดน้ำ
Unfortunately, my loo hasn't signed off on a joint investigation.หัวหน้าฉันยังไม่ได้เซ็นอนุมัติการสืบสวนร่วม
Using the homeowner's loo is a cardinal sin, no matter how desperate you are.การใช้ห้องน้ำของเจ้าของบ้าน เป็นเหมือนบาปร้ายแรง ไม่ว่าคุณจะปวดแค่ไหน
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่
And look, cobwebs everywhere!และมองใยแมงมุมทุกที่!
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่!
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง

loo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
赤潮[chì cháo, ㄔˋ ㄔㄠˊ, 赤潮] algal bloom
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
怒容[nù róng, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, 怒容] angry look
冷血[lěng xuè, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ, 冷血] cold-blood; cold-blooded (animal)
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 愧色] ashamed look
气球[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 气球 / 氣球] balloon
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
供血者[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 供血者] blood donor
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 凝血] blood clot
失血[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, 失血] blood loss
失血性贫血[shī xuè xìng pín xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 失血性贫血 / 失血性貧血] blood loss anemia
捐血者[juān xuè zhě, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 捐血者] blood donor; also called 供血者
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, 残忍 / 殘忍] bloody; merciless
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
浴血[yù xuè, ㄩˋ ㄒㄩㄝˋ, 浴血] blood-soaked
献血者[xiàn xuè zhě, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 献血者 / 獻血者] blood donor
碧血[bì xuè, ㄅㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, 碧血] blood shed in a just cause
血库[xuè kù, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨˋ, 血库 / 血庫] blood bank
血细胞[xuè xì bāo, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 血细胞 / 血細胞] blood cell
血型[xuè xíng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, 血型] blood group; blood type
脉压[mài yā, ㄇㄞˋ ㄧㄚ, 脉压 / 脈壓] blood pressure
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 血压 / 血壓] blood pressure
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
验血[yàn xuè, ㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, 验血 / 驗血] blood test
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, 血脉 / 血脈] blood vessels
血泊[xuè bó, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄛˊ, 血泊] bloodbath; pool of blood
血缘[xuè yuán, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, 血缘 / 血緣] bloodline
血污[xuè wū, ㄒㄩㄝˋ , 血污] bloodstain
血渍[xuè zì, ㄒㄩㄝˋ ㄗˋ, 血渍 / 血漬] bloodstain
血衫[xuè shān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄢ, 血衫] bloodstained shirt; bloody garment
血迹[xuè jī, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ, 血迹 / 血跡] bloodstain
血迹斑斑[xuè jī bān bān, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ ㄅㄢ ㄅㄢ, 血迹斑斑 / 血跡斑斑] bloodstained

loo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.)
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.)
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
アーミールック[, a-mi-rukku] (n) army look
アイビールック[, aibi-rukku] (n) ivy look
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour)
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB
アンダースコート;アンダースカート[, anda-suko-to ; anda-suka-to] (n) (See 見せパン) bloomers (wasei
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
ウォーキールッキー[, uo-ki-rukki-] (n) walkie-lookie
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking
ガウチョルック[, gauchorukku] (n) gaucho look
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
カレントループ[, karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.)
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
キンキールック[, kinki-rukku] (n) kinky look
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test
フラッディング[ふらっでいんぐ, furaddeingu] flooding
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook
ループ[るーぷ, ru-pu] loop (vs), ring network
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant
ループ変数[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs)
ルックアップ機能[ルックアップきのう, rukkuappu kinou] lookup function
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point
折り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell)
抜ける[ぬける, nukeru] to exit (a program loop)
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] to break (out of a loop)
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
検索機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop
環状ネットワーク[かんじょうネットワーク, kanjou nettowa-ku] ring network, loop
環状網[かんじょうもう, kanjoumou] ring network, loop
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no)
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop
非対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] asymmetric digital subscriber loop (ADSL)
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
検索[けんさく, kensaku] Thai: ค้นหาข้อมูล English: lookup
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook

loo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาเลือดกับปู[v.] (aoleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
อปราชิต[v.] (aparachit) EN: not loose FR:
อับเฉา[adj.] (apchao) EN: dreary ; bleak ; gloomy FR:
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
บ้าเลือด[adj.] (bāleūat) EN: bloodthirsty FR:
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
บาล[v.] (bān) EN: care for ; look after FR:
บัลลูน[n.] (banlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāo) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower FR:
เบ่งบาน[v.] (beng bān) EN: bloom FR:
เบ่งบาน[adj.] (beng bān) EN: blooming ; in full bloom FR:
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look FR: se détourner ; détourner les yeux
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
บอลลูน[n.] (bǿnlūn) EN: balloon FR: ballon [m]
บอลลูนอากาศร้อน[n. exp.] (bǿnlūn ākāt) EN: hot air balloon FR: ballon à air chaud [m]
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริจาคเลือด[v. exp.] (børijāk leū) EN: donate blood FR: donner du sang
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōh) EN: donate blood FR: donner du sang
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
ชอ่ำ[adj.] (cha-am) EN: dark ; gloomy FR:
ชอื้อ[adj.] (cha-eū) EN: gloomy FR:
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชั้น[n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.) FR: étage [m] ; niveau [m]
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นไหน[X] (chan nai) EN: which floor? FR: à quel étage ?

loo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algenblüte {f}algal bloom
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Kaltblüter {m}cold blooded animal
Ballonfahrt {f}balloon ride
Ballonreifen {m}balloon tyre
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles
Blase {f} (Sprech-)balloon
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate
Blutprobe {f}blood test
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance
Blutspender {m}blood donor
Blutspendewesen {n}blood donor service
Blutspendezentrale {f}blood donor centre
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Blutvergiftung {f}blood poisoning
Blutzucker {m}blood sugar
Blutzuckerwert {m}blood sugar level
Durchblutung {f}blood flow; circulation
Rotwurst {n}blood sausage
Blutbild {n} [med.]blood picture
Bloomer-Kostüm {n}; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer
Blüte {f} | in Blüte; blühend | in voller Blütebloom | abloom | in full bloom
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches)
blaublütig {adj}blue-blooded
Bodenablauf {m}floor drainage
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Fesselballon {m}captive balloon
Autofußmatte {f} [auto]car floor mat
Parallel-Übertragung {f}carry look
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit
Kaltblütigkeit {f}cold bloodedness
kaltblütig {adj} | kaltblütiger | am kaltblütigstencold blooded; coldblooded | more cold blooded | most cold blooded
Sitzkissen {n}floor cushion
Superballonreifen {m}super balloon tyre; super cushion tyre
Debattenführer {m}floor leader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loo
Back to top