ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consider*, -consider-

consider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consider (vt.) พิจารณา See also: คิดอย่างละเอียด Syn. think, reconsider, study
consider (vi.) พิจารณา See also: คิดอย่างละเอียด
consider as (phrv.) คิดว่าเป็น See also: พิจารณาว่าเป็น
considerable (adj.) สำคัญ Syn. important, significant
considerably (adv.) อย่างพอประเมินค่าได้ Syn. markedly
considerably (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. hugely, exceedingly
considerate (adj.) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น Syn. thoughtful
consideration (n.) การคิดพิจารณา Syn. deliberation, thought, forethought
consideration (n.) ความคิดเห็นใจผู้อื่น
considered (adj.) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน Syn. determined, carefully, thought about
considering (prep.) ในความคิดของ See also: ในมุมมองของ Syn. in view of
English-Thai: HOPE Dictionary
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ,ในด้าน,เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates
ผู้พิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates Syn. คนพิจารณา
ขบคิด (v.) consider See also: think, bring to mind Syn. คิด, ตรึกตรอง, ครุ่นคิด
คำนึง (v.) consider See also: contemplate, think of, mediate Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง
คำนึงถึง (v.) consider See also: take into consideration, think over Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง
คิด (v.) consider See also: reflect, contemplate, meditate Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา
คิดคำนึง (v.) consider See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด
จัด (v.) consider See also: regard, count Syn. นับ, นับว่า, ถือว่า
ชั่งใจ (v.) consider See also: think over, weigh up, weigh in the mind
ตรอง (v.) consider See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose Syn. ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด
นึก (v.) consider See also: think, bring to mind Syn. คิด, ตรึกตรอง, ครุ่นคิด, ขบคิด
นึกคิด (v.) consider See also: think out, reason about, ponder Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา
นึกตรอง (v.) consider See also: contemplate, think of, mediate Syn. พิจารณา, ทบทวน
บวกลบคูณหาร (v.) consider See also: think over, meditate, ponder, deliberate Syn. คิด, พิจารณา
พิจาร (v.) consider See also: inquire, meditate, examine, investigate Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิจารณา (v.) consider See also: inquire, meditate, examine, investigate Syn. พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์
พิจารณาถึง (v.) consider See also: take into consideration, think over Syn. คิดถึง, นึกถึง
พิจารณ์ (v.) consider See also: inquire, meditate, examine, investigate Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิเคราะห์ (v.) consider See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา
ไต่ตรอง (v.) consider See also: inquire, meditate, examine, investigate Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
We have to consider the possibilityพวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
If you consider me a friend, tell me your problemsถ้านายเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็ บอกปัญหาของนายมา
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
Please consider them said.โปรดพิจารณามันกล่าวว่า
You can sure consider yourself much luckier than your pal.นายมั่นใจได้เลยว่า โชคดีกว่าเพื่อนนาย
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone
One cannot consider what is obviously inferiorหนึ่งไม่สามารถคิดว่า is obviously อะไร ด้อยกว่า
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย
You want to maybe consider going after the Blues Brothers?คุณต้องการไล่ตาม เตอะบลุสบรัเดอส
Ask Panditji to consider what we've discussed.บอกให้พันดิตพิจารณา เรื่องที่เราคุยกันด้วยนะ
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
Let's consider each murder one by one.ลองพิจารณาคดีฆาตกรรมทีละอัน
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย

consider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, 冥思苦想] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, 反共] anti-communist (often considered criminal)
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, 可观 / 可觀] considerable
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
就﹍而言[jiù ér yán, ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 就﹍而言] considering
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 揆] consider; estimate
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 有心眼] considerate; thoughtful
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚巨] considerable; substantial; very great
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚钜 / 甚鉅] considerable; substantial; very great
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, 算是] considered to be; at last
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, 体贴 / 體貼] considerate (of other people's needs)
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, 审议 / 審議] deliberation; pondering; due consideration
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, 宋襄公] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
忠厚[zhōng hòu, ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ, 忠厚] honest and considerate
勾践[Gōu Jiàn, ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, 勾践 / 勾踐] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
吴王阖闾[Wú wáng Hé Lǘ, ˊ ㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ, 吴王阖闾 / 吳王闔閭] King Helu of Wu (-496 BC, reigned 514-496 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸; also called 吳王闔廬|吴王阖庐
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, 支那] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, 忖] ponder; consider; guess
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting
安全考虑[ān quán kǎo lǜ, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, 安全考虑 / 安全考慮] security consideration
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, 顾及 / 顧及] take into account; take into consideration
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, 周到 / 週到] thoughtful; considerate

consider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
思い合わせる;思い合せる[おもいあわせる, omoiawaseru] (v1,vt) to consider (all the circumstances); to bear (a number of things) in mind
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P)
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P)
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
コンシダレーション[, konshidare-shon] (n) consideration
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
とされる[, tosareru] (exp) ... is considered to ...
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone)
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration
一義[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P)
一考[いっこう, ikkou] (n,vs) consideration; thought
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P)
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal
勘例[かんれい, kanrei] (n) considering old precedents
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P)
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs)
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs)

consider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully FR:
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งใจ[v.] (changjai) EN: consider carefully ; think it over FR:
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung t) EN: consider ; take into consideration ; think over FR: considérer ; prendre en considération ; évaluer
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; think about ; consider ; ponder ; contemplate ; reflect FR: penser à ; considérer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully FR: considérer avec attention
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize ; verify FR:
มีมูลความผิด[X] (mī mūn khwā) EN: having grounds to consider a person to be guilty FR:
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall FR: penser ; s'imaginer ; imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกดู[v. exp.] (neuk dū) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect FR:
นึกคิด[v. exp.] (neukkhit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder ; imagine FR: imaginer
พิจารณ์[v.] (phijān) EN: consider FR: considérer
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā k) EN: consider a proposal FR: étudier une proposition
พิจารณาอย่างสุขุม[v. exp.] (phijāranā y) EN: consider carefully FR:
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon FR:
สำคัญ[v.] (samkhan) EN: understand ; surmise ; consider FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold oneself ; hold ; consider ; regard FR: considérer ; se considérer ; prendre pour
ถือเป็น[v. exp.] (theū pen) EN: be treated as ; consider ; regard FR: considérer comme
ถือว่า[v.] (theūwā) EN: regard ; consider ; assume FR: considérer ; regarder
ไตรตรา[v.] (traitrā) EN: inspect and decide ; consider careffully FR:
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate ; consider ; mull over FR: considérer ; juger ; peser ; réfléchir ; délibérer ; penser à la chose ; ruminer (fig.) ; remâcher (fig.)
ตรึก[v.] (treuk) EN: consider ; think over ; think about ; reflect ; ponder FR:
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyse ; analyze (Am.) ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อนุปัสนา[n.] (anupatsanā) EN: consideration FR: considération [f]
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
เอาแต่ได้[v. exp.] (ao tāe dāi) EN: be inconsiderate FR:

consider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unumgänglich; notwendig; unabdingbar {adj} | etw. für unabdingbar haltenindispensable | to consider sth. (to be) indispensable
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
unüberlegt; unbedacht {adj}ill-considered
unbedacht; unaufmerksam {adj} | unbedachter | am unbedachtesteninconsiderate | more inconsiderate | most inconsiderate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consider
Back to top