ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peer*, -peer-

peer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peer (n.) ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ) Syn. associate, colleague, comrade
peer (n.) เพื่อน Syn. mate
peer (n.) ขุนนาง
peer (vt.) มองหา Syn. look, watch, observe
peer (vi.) ปรากฏขึ้นรางๆ
peer at (phrv.) จ้องมองอย่างใกล้ชิด
peer into (phrv.) จ้องมอง See also: จ้องเขม็ง
peer out (phrv.) มองฝ่า
peer through (phrv.) มองผ่าน See also: มองลอด
peerage (n.) ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง Syn. lordship, lords
peeress (n.) ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนางตำแหน่ง peer See also: ขุนนางหญิง Syn. aristocrat, baroness
peerless (adj.) ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด Syn. unmatch, foremost, exemplary Ops. worst
English-Thai: HOPE Dictionary
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
peer-to-peerเพียทูเพียหมายถึง วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) เท่านั้น วิธีการจัดอีกลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า client-server นั้น คือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการแฟ้ม หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้น ดู file server ประกอบ
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง,กลุ่มขุนนางของประเทศ,รายชื่อขุนนาง
peeress(เพีย'เรสฺ) n. ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของpeer (ดู) ,ขุนนางหญิง
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
English-Thai: Nontri Dictionary
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
peeress(n) ภรรยาท่านเพียร์,ท่านผู้หญิง
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดุล (adj.) peerless See also: incomparable Syn. อดุลย์
อดุลย์ (adj.) peerless See also: incomparable
peeress (n.) ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนางตำแหน่ง peer See also: ขุนนางหญิง Syn. aristocrat, baroness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด
I'm trying to resist peer pressure to do all sorts of things... that I know that I shouldn't do, but some of them I kind of want to do.หนูพยายามต่อต้านแรงกดดัน จากเพื่อนๆ ที่ยุให้ทำ สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ
He then, it was peer pressure, later with the washerman- yeah, because the washerman-เรื่องเกิดหลังจากนั้น เรื่องของคนรับจ้างซักผ้า -ใช่ เพราะคนรับจ้างซักผ้า-
I'm a peer counselor for the Police Employees Assistance Programเป็นผู้ให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน ในโครงการผู้ช่วยตำรวจ
To peer across the world and know the enemy's secrets.เดินทัพไปทั่วโลก โดยที่รู้ความลับของศัตรู
But I really struggle with the same thing other kids do. Peer pressure, backne.แต่ผมก็ดิ้นรนเหมือนคนอื่นๆ เพื่อชนชั้น ความดัง
Even if that peer is an annoying as rachel. You know,แม้ว่าจะเป็นคนน่ารำคาญ อย่าง เรเชล
"Who's this cool peer of mine up in front the class?"นั่นใครนะ เจ๋งดี ที่หน้าห้อง
I foresee an army of force-talented spies in my service, trained in the dark side to peer into every corner of the galaxy from afar.ข้ามองเห็นกองทัพ แห่งสายลับซึ่งมีพรสวรรค์ด้านพลัง อยู่ใต้บังคับบัญชาข้า ฝึกฝนในด้านมืด
It's factual. It's peer reviewed. It's like... anyway, whatever.ที่จริงมันได้ถูกพิจารณาไปแล้ว มันเหมือนกับ...
AND ITS TASK IS TO PEER FURTHER OUT ACROSS SPACEที่จะค่อยๆเป่าจักรวาล ออกจากกัน

peer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
同辈[tóng bèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄟˋ, 同辈 / 同輩] peer
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ, 细看 / 細看] peer; scan
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, 绝品 / 絕品] peerless artwork; absolute gem

peer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language
ピア[, pia] (n) {comp} peer
ピアアドレシッング[, piaadoreshitsungu] (n) {comp} peer addressing
ピアグループ[, piaguru-pu] (n) peer group
ピアグループリーダ[, piaguru-puri-da] (n) {comp} peer group leader
ピアシステム[, piashisutemu] (n) {comp} peer system
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement)
覗き込む;覗きこむ;のぞき込む[のぞきこむ, nozokikomu] (v5m,vt) to look into; to peer in
闇を透かす[やみをすかす, yamiwosukasu] (exp,v5s) to peer into the darkness
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications
ピアキャッシュ[, piakyasshu] (n) {comp} peer-caching
ピアツーピア[, piatsu-pia] (n) {comp} peer-to-peer
ピアトゥーピアネットワーク[, piatou-pianettowa-ku] (n) peer-to-peer network (P2P network)
ビットトレント[, bittotorento] (n) {comp} BitTorrent peer-to-peer file sharing protocol
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled
勲爵[くんしゃく, kunshaku] (n) peerage and order of merit
叙爵[じょしゃく, joshaku] (n) conferring a peerage
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless
天下無双[てんかむそう, tenkamusou] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無敵,天下無比) peerless; unequaled; unequalled
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無比) peerless; unequalled; unequaled
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
授爵[じゅしゃく, jushaku] (n,vs) elevation to peerage
栄爵[えいしゃく, eishaku] (n) peerage
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
無二[むに, muni] (n,adj-no) peerless; matchless
無双[むそう, musou] (n,adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
爵位[しゃくい, shakui] (n) peerage; court rank
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless
襲爵[しゅうしゃく, shuushaku] (n,vs) succession to the peerage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication

peer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
หลิ่วตา[v.] (liutā) EN: look with one eye; peer with one eye; squint FR:
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
พิศ[v.] (phit) EN: examine ; peer at FR: observer
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
หาตัวจับยาก[adj. (loc.)] (hātūajapyāk) EN: incomparable ; peerless ; unparalleled FR: incomparable
ไม่มีใครสู้[adj.] (mai mī khra) EN: incomparable ; peerless FR:
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī ) EN: incomparable ; without parallel ; unparalleled ; matchless ; peerless ; beyond compare FR: incomparable ; sans comparaison ; sans égal
พีระพงษ์[n. prop.] (Phīraphong ) EN: Peerapong FR: Peerapong
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:

peer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beaufsichtigende {m,f}; Beaufsichtigenderpeer
Bibliotheksexperten {pl}peers
Kollegen {pl}peers
Peer {m}; Mitglied des englischen Hochadelspeer
Peering {n} [comp.]peering
Begutachtung {f}peer review
Druck {m} von Kollegenpeer pressure
Gruppendruck {m}; Erwartungsdruck (von Gleichaltrigen)peer pressure
Speer {m} | Speere

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peer
Back to top