ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resemble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resemble*, -resemble-

resemble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resemble (vt.) คล้าย See also: คล้ายคลึง, เหมือน Syn. look like, imitate
resemble in (phrv.) ดูเหมือน See also: เหมือน
English-Thai: HOPE Dictionary
resemble(รีเซม'เบิล) vt. คล้ายคลึงกับ,เหมือนกับ, See also: resemblingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
resemble(vt) เหมือนกัน,คล้ายคลึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้าย (v.) resemble See also: similar, alike, look alike Syn. ละม้าย, คล้ายคลึง Ops. ต่าง
คล้ายๆ (v.) resemble See also: look like, like, analogous, similar to Syn. คลับคล้าย, คล้าย
คล้ายคลึง (v.) resemble See also: alike, look like, similar, be like Syn. ละม้าย, คล้าย
ละม้าย (v.) resemble See also: be similar to, be alike, look like, take after, be like Syn. คล้าย, คล้ายคลึง
แม้น (v.) resemble See also: look like, be similar to Syn. เหมือน, เช่น, คล้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I resemble my mom moreฉันเหมือนแม่มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It doesn't resemble any I've seen so far, and I've never seen a developmental speed or confiiguration like this.มันไม่คล้ายกับรูปแบบอื่นๆที่ผมเคยเห็น และผมก็ไม่เคยเห็นรูปร่าง ความเร็วหรือโครงสร้างแบบนี้มาก่อน
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา.
"while I fantasize about a life... that doesn't so closely resemble hell.""แล้วจินตนาการถึงชีวิต" "ที่ห่างไกลจากนรกนี่"
Look, Mr Ware, in your opinion does the cannon on this tie in any way resemble a...นี่ คุณแวร์ ในความเห็นของคุณ คุณว่าไอ้รูปปืนใหญ่เนี่ย มันเหมือน...
# did not resemble the terminator. # # but Jesus Christos, son of god, # # he opened up a heart. # # we've come to the end of the ten, oh, my. ## twin boys born to their creator # # did not resemble the terminator. #
Hey... doesn't it somehow resemble snow?นี่ เหมือนว่าหิมะตกเลยเนอะ
Doesn't it... somehow resemble snow?ว่าไหม ว่ามันดูคล้ายๆ หิมะตก
Anybody else think these marks resemble the ones made by an E-34?คิดไม่ว่าเครื่องหมายพวกนี้ เป็นการฝีมือของ E - 34
She says you resemble him.เค้าว่าแกเหมือนลูกชายเค้า
THAT RESEMBLE THE UNSUB'S M.O.? I MEAN, HE MAY HAVE STAGED PRACTICE RUNS.จากรายงานของหัวหน้าหน่วยดับเพลิง ปีที่แล้วไม่เหตุการณ์แบบนี้เลย
This body was made to resemble a particular human.ร่างกายนี้ถูกสร้างให้ดูเหมือนมนุษย์
David lyman to alter its face to resemble actor george laszlo.เพื่อปรับเปลี่ยนหน้าตามัน ให้ดูเหมือนนักแสดง จอร์จ ลาสซิโอ

resemble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕肖[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, 毕肖 / 畢肖] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of
[fù, ㄈㄨˋ, 偩] rely on; to resemble
相像[xiāng xiàng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤˋ, 相像] resemble; be similar
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 肖] similar; resembling; to resemble; to be like

resemble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods)
鬼子[おにご, onigo] (n) child born with teeth; child which does not resemble its parents
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P)
泉熱[いずみねつ, izuminetsu] (n) Izumi fever (resembles scarlet fever)
酷似[こくじ, kokuji] (n,vs,adj-no) resemblance; resemble; (P)
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)

resemble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely FR: ressembler
คล้าย ๆ = คล้ายๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to FR:
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleun) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like FR: être similaire ; être analogue
คล้ายคลึงกัน[v. exp.] (khlāikhleun) EN: resemble each other FR:
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāik) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to FR:
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[v. exp.] (lamāi khlāi) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like FR:
เหมือน[v.] (meūoen) EN: resemble ; be like ; be the same FR: ressembler à
มีเค้า[v. exp.] (mī khao) EN: look like ; resemble FR:
มีลักษณะคล้ายกับ[v. exp.] (mī laksana ) EN: resemble FR: ressembler à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resemble
Back to top