ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friend*, -friend-

friend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friend (n.) มิตร See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง Syn. companion, comrade Ops. anemy, foe
friendless (adj.) ซึ่งไร้เพื่อน See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง Syn. companionless, forlorn, lonely
friendliness (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. amiability, cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
friendly (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน Syn. amiable, cordial, kindly Ops. hostile, inimical, unfriendly
friendly (adv.) อย่างเป็นมิตร See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
friendly feeling (n.) ความอบอุ่นเป็นกันเอง Syn. warm
friends (n.) เพื่อนๆ
friendship (n.) มิตรภาพ See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน Syn. camaraderie, companionship, fellowship Ops. enmity, hostility
English-Thai: HOPE Dictionary
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friend Virusเฟรนด์,ไวรัส,เฟร็นดไวรัส [การแพทย์]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตร (n.) friend See also: ally, companion, associate, buddy, fellow Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ Ops. ศัตรู
สหาย (n.) friend See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower Syn. เพื่อน Ops. ศัตรู, ข้าศึก
เพื่อน (n.) friend See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง
เพื่อนพ้อง (n.) friend See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย
เสี่ยว (n.) friend See also: comrade, chum, crony, confidant Syn. เพื่อน, เกลอ Ops. ศัตรู, ปรปักษ์
เพื่อนต่างเพศ (n.) friend of opposite sex Ops. เพื่อนเพศเดียวกัน
หัวเดียวกระเทียมลีบ (adj.) friendless See also: lonely and helpless, alone, lonely Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง
ไม่มีพวก (adj.) friendless See also: lonely and helpless, alone, lonely Syn. โดดเดี่ยว, ลำพัง
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ความประนีประนอม (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความรักใคร่, ความประนีประนอม
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิตมิตรใจ (n.) friendly feelings See also: cordiality, friendliness, sympathy Syn. น้ำใจ
พระราชไมตรี (n.) friendly relations See also: diplomatic relations
พวกพ้อง (n.) friends See also: relatives, companions, gang, adherent Syn. พรรคพวก, พวก
มิตรสหาย (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง
เพื่อนฝูง (n.) friends See also: company Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนฝูง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
What is your friend like?เพื่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
He was married to a friend of mineเขาแต่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งของฉัน
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
What did your friends think of it?เพื่อนคุณคิดอย่างไรกับมันบ้าง?
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, we're just good friendsไม่ เราเป็นแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
Yes, we are good friendsใช่ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
I'd like us to be better friendsฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้น
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
But I’ll miss my friendsแต่ฉันคงจะคิดถึงเพื่อนๆ
Just pretend to be my girlfriend for a couple of monthsแค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
He dumped me before all my friendsเขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
We've been friends a long timeพวกเราเป็นเพื่อนกันมานาน
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz was a friend of that barber.ชูลท์ซ เป็นเพื่อนกับ ช่างตัดผมยิว
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว.
This is a pleasure, my friend Hynkel.นี่แหละความสุข สหาย เฮนเคิล
And my friend the Garbitsch!และเพื่อนฉัน การ์บริทซ
It's me, your old friend Jiminy, remember?ก็ ฉัน, เพื่อนเก่าของคุณ จิมืนี จำได้ไหม?
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้"
"The fish is my friend too, " he thought.ปลาคือเพื่อนของฉันด้วยเขาคิด ว่า
"The wind is our friend anyway, " he thought.ลมเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วที่ เขาคิดว่า
A dear friend of mine from long ago.{\cHFFFFFF}เพื่อนรักของฉัน จากนานมาแล้ว
Well, Deong, it seems your friend Mr. MacWhite... has decided to become...{\cHFFFFFF}Well, Deong, it seems your friend Mr. MacWhite... {\cHFFFFFF}has decided to become...
Your friend is in mortal danger.เพื่อนของคุณตกอยู่ในอันตราย มนุษย์ ฉันสามารถพูดอีกไม่ได้

friend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, 妹妹] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival)
熟人[shú rén, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ, 熟人] acquaintance; friend
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
至交[zhì jiāo, ㄓˋ ㄐㄧㄠ, 至交] best friend
至好[zhì hǎo, ㄓˋ ㄏㄠˇ, 至好] best friend
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ, 密友] close friend
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship
[chóu, ㄔㄡˊ, 俦 / 儔] comrades; friends; companions
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
女朋友[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, 女朋友] female friend; girlfriend
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, 交契] friendship
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
[yǒu, ㄧㄡˇ, 友] friend
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 友人] friend
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, 友善] friendly
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, 友好] friendly (relations)
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, 友爱 / 友愛] friendly affection; fraternal love
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, 友军 / 友軍] friendly forces; allies
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, 友邦] friendly state; ally
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, 和气 / 和氣] friendly; polite; amiable
[jí, ㄐㄧˊ, 潗] friendly; harmonious
[mù, ㄇㄨˋ, 睦] friendly
[ǎi, ㄞˇ, 蔼 / 藹] friendly
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, 年谊 / 年誼] friendship between classmates; one's contemporaries
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, 情谊 / 情誼] friendship; camaraderie
[yì, ㄧˋ, 谊 / 誼] friendship

friend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミ[, ami] (n) (1) friend (fre
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
トモロク;ともろく[, tomoroku ; tomoroku] (n) (abbr) (sl) (from ともだちとうろく) Internet friend or buddy list
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station)
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend
仁兄[じんけい, jinkei] (pn,adj-no) term of address for a friend
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help
友チョコ[ともチョコ, tomo choko] (n) chocolate given to a friend (on Valentine's day)
友人を訪ねる[ゆうじんをたずねる, yuujinwotazuneru] (exp,v1) to call on a friend
女友達[おんなともだち, onnatomodachi] (n) girlfriend; woman (lady) friend
学兄[がっけい, gakkei] (n) my learned friend
幼なじみ(P);幼馴染み;幼馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P)
悪知識[あくちしき, akuchishiki] (n) (See 善知識) bad friend (who leads one away from Buddhism)
旧友[きゅうゆう, kyuuyuu] (n) crony; old friend
男友達[おとこともだち, otokotomodachi] (n) boyfriend; man friend
畏友[いゆう, iyuu] (n) one's esteemed friend
益友[えきゆう, ekiyuu] (n) good friend; useful friend
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend
詩友[しゆう, shiyuu] (n) one's friend in poetry
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
ガールフレンド[, ga-rufurendo] (n) girl friend; girlfriend; (P)
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P)
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P)
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship
フレンドリー(P);フレンドリ(P)[, furendori-(P); furendori (P)] (adj-na) friendly; (P)
マイミク[, maimiku] (n) (abbr) (See マイミクシィ) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list)
マイミクシィ[, maimikushii] (n) (See マイミク) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list)
ユーザーフレンドリ[, yu-za-furendori] (n) {comp} user-friendly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
友達[ともだち, tomodachi] Thai: เ English: friend
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิตมิตร[n.] (hitamit) EN: good friend FR:
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend FR:
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend ; good friend FR:
เขือ[n.] (kheūa) EN: friend FR:
คนกันเอง[n. exp.] (khon kan-ēn) EN: one of us ; among friends ; intimate ; friend FR: entre amis
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā sam) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เกลอแก้ว[n. exp.] (kloē kaēo) EN: best friend FR: meilleur ami [m]
กุลุปกะ[n.] (kulupaka) EN: family friend monk ; family mentor FR:
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism FR: favoriser son entourage
มิ่งมิตร[n.] (mingmit) EN: valued friend ; beloved woman FR: chérie [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตร-[pref.] (mittra-) EN: friend FR: ami [m]
เป็นเพื่อน[v. exp.] (pen pheūoen) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion FR: accompagner ; tenir compagnie
เป็นเพื่อน[v. exp.] (pen pheūoen) EN: be a friend FR: être ami
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนแก้ว[n. exp.] (pheūoen kaē) EN: buddy ; dear friend FR:
เพื่อนเก่า[n. exp.] (pheūoen kao) EN: old friend FR: vieil ami [m]
เพื่อนคนไทย[n. exp.] (pheūoen kho) EN: Thai friend FR: ami thaï [m] ; amie thaïe [f]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนกิน[n. exp.] (pheūoen kin) EN: fair-weather friend ; false friend FR:
เพื่อนเกลอ[n.] (pheūoenkløe) EN: buddy ; intimate friend FR: ami intime [m]
เพื่อนเล่น[n.] (pheūoenlen) EN: playmate ; companion at play ; friend FR: camarade de jeux [m] ; compagnon de jeu [m]
เพื่อนพ้อง[n.] (pheūoenphøn) EN: friend FR:
เพื่อนรัก[n. exp.] (pheūoen rak) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend FR: ami proche [m] ; ami intime [m]
เพื่อนรุ่นเดียวกัน[n. exp.] (pheūoen run) EN: classmate ; friend at the some age FR:
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
เพื่อนต่างเพศ[n.] (pheūoentāng) EN: friend of opposite sex FR:
เพื่อนแท้[n. exp.] (pheūoen tha) EN: true friend FR: véritable ami [m] ; ami sûr [m]
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older) ; [general term for s.o. older] ; you ( to s.o. older – inf.) FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; [terme général pourr désigner qqn de plus âgé] ; tu (pour s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
ผู้หวังดี[n. exp.] (phū wang dī) EN: well-wisher ; well-intentioned person ; friend FR:
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]

friend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busenfreund {m}bosom friend
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
ich {ppron} (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine
Jugendfreund {m}school day friend
Kinderfreund {m}friend of children
Freundschaftsspiel {n}friendly game
freundlich {adj} | freundlicher | am freundlichstenfriendly | friendlier | friendliest
Purpurschultertaube {f} [ornith.]Friendly Quail Dove
Graubauch-Fächerschwanz {m} [ornith.]Friendly Fantail
Freundin {f} | seine Freundingirlfriend | his young lady
Tunfischfang {m} | delfingerechter Tunfischfangtuna fishing | dolphin-friendly tuna fishing
unfreundlich {adv}unfriendly
unfreundlich; unhold {adv}unfriendly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friend
Back to top