ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fellowship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fellowship*, -fellowship-

fellowship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fellowship (n.) สัมพันธภาพ See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม Syn. comradeship, sociability, intimacy Ops. enmity, unsociability
fellowship (n.) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน See also: สมาคม, กลุ่ม Syn. alliance, club, league
English-Thai: HOPE Dictionary
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
English-Thai: Nontri Dictionary
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ
You shall be the Fellowship of the Ring.พวกเจ้าคือ พันธมิตรแห่งแหวน
The Fellowship awaits the Ring-bearer.กลุ่มพันธมิตรของเรายังรอผู้ถือแหวนอยู่
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว
Then it has all been in vain. The Fellowship has failed.ถ้ายังที่ทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่า พันธมิตรแห่งแหวนจบลง
May this food nourish our bodies and may the fellowship nourish our spirit.อาหารนี้อาจจะสนับสนุนร่างกายของเรา และอาจจะมิตรภาพ\สนับสนุนสปิริทของเรา
To see you interview five to seven well-qualified fellowship candidates.ที่ผ่านการคัดเลือก มีความสนใจร่วมงานกับเรา ผมไม่ต้องการทีม
I'd fire them all,Hire 40 new Fellowship applicants,Start the game All over again.ผมก็จะไล่พวกเค้าออกให้หมดแล้ว จ้างคนมาใหม่ 40 คนแล้วเริ่มเกมส์ใหม่
And because vampires killed that preacher from the Fellowship of the Sun church and his wife and baby.แล้วแวมไพร์ก็เป็นคนฆ่าบาทหลวง เมีย แล้วก็ลูกแดงๆของเขาด้วย
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ
When I was in jail, the Fellowship of the Sun, they came to visit me.ตอนกูติดคุก กลุ่มพันธมิตรแห่งตะวันมาพบกัว

fellowship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship

fellowship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship
親和[しんわ, shinwa] (n,vs) friendship; fellowship
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P)
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P)
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship)

fellowship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]

fellowship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forschungsstipendium {n}research fellowship
Stipendium {n} (allgemein)grant; fellowship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fellowship
Back to top