ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amiability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amiability*, -amiability-

amiability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amiability (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
amiability (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
amiability (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness Ops. kindlessness, ruthlessness

amiability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt

amiability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebenswürdigkeit {f}amiability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amiability
Back to top