ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

geniality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *geniality*, -geniality-

geniality ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมฐิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality Syn. ธัมธิติ
ธัมธิติ (n.) the existence of spontaneity or of congeniality
ใจเดียวกัน (n.) congeniality See also: same mind, same feeling, same thought
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Miss Congeniality of the bowling pageant.เหมือนนางงามมิตรภาพ ของการประกวดโบลว์ลิ่งไม่มีผิด
The best moats are made of good manners and filled with congeniality.คูน้ำที่ดี ต้องทำขึ้นด้วยมารยาทที่งดงาม และเต็มไปด้วยความเป็นมิตร

geniality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P)
同性[どうせい, dousei] (n,adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P)
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality

geniality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
นางงามมิตรภาพ[n. prop.] (Nang-ngām M) EN: Miss Congeniality FR:
ธรรมฐิติ[n.] (thammathiti) EN: the existence of spontaneity or of congeniality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า geniality
Back to top