ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crony*, -crony-

crony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crony (n.) เพื่อนสนิท Syn. buddy, comrade
English-Thai: HOPE Dictionary
crony(โคร'นี) n. เพื่อนสนิท, Syn. buddy
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can have their fucking title And the acronym that goes with it --เอาตำแหน่งกับชื่อย่อคืนไปเลย
Non-Biological Extraterrestrials. Try and keep up with the acronyms.วัตถุอชีวภาพจากต่างดาว ทำใจหน่อยเรื่องศัพท์เฉพาะ
Probably not the best acronym.แต่ไม่เรียกชื่อย่อจะดีกว่า
The military and their acronyms.พวกตัวย่อของกองทัพอีกแล้ว
I don't care what acronym it is.ผมไม่สนว่าตัวย่อมันจะเป็นอะไร
My old crony, the trusty ICP.เพื่อนเก่าของผม มักใช้ ICP
Pick your acronym...เลือกชื่อย่อคุณ -- โอซีดี พีซีพี
Yeah, I'm not familiar with the acronym "KMN""เอ่อ, ฉันไม่เข้าใจคำว่า "ฆฉด" นะ
Three-letter acronyms are your specialty, suit.อักษรย่อสามตัวคืองานถนัด ของคุณนะสูท
Yeah, that was dad's favorite acronym.รู้ นั่นเป็นอักษรย่อชุดโปรดของพ่อ
Actually, it makes a better acronym.ที่จริง มันทำให้ผสมชื่อย่อได้ดีกว่า
NSA, Interpol, FBI, CIA, DOD, every other acronym you can think of-- and I've come up with exactly zero.เอ็นเอสเอ ตำรวจสากล เอฟบีไอ ซีไอเอ ดีโอดี ชื่อย่อทุกชื่อที่คิดออก แต่ไม่เจออะไรเลย

crony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 首字母缩写 / 首字母縮寫] acronym; abbreviation using initial letters
交警[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, 交警] traffic police; acronym for 交通警察

crony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government
アクロニム[, akuronimu] (n) acronym
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym)
旧友[きゅうゆう, kyuuyuu] (n) crony; old friend
略字[りゃくじ, ryakuji] (n) (1) simplified character (i.e. kanji); (2) (col) (See 頭字語,略語) acronym; abbreviation
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] (n) {comp} acronym
略語[りゃくご, ryakugo] (n) abbreviation; acronym; (P)
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)
頭字語[とうじご, toujigo] (n) acronym; initialism
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P)
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] (n) {comp} acronym
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym)
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] acronym
略語[りゃくご, ryakugo] acronym
頭字語[とうじご, toujigo] acronym
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym

crony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรย่อ[n. exp.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
กะอวม[n.] (ka-uam) EN: Acronychia pedunculata FR: Acronychia pedunculata
คำย่อ[n. exp.] (kham yø) EN: abbreviation ; acronym FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
กระเบื้องถ้วย[n.] (krabeūangth) EN: Acronychia pedunculata FR: Acronychia pedunculata

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crony
Back to top