ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enmity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enmity*, -enmity-

enmity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enmity (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. antagonism, hatred, hostility
English-Thai: HOPE Dictionary
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
English-Thai: Nontri Dictionary
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to see any enmityข้าไม่ต้องการเห็นความเป็นปรปักษ์
I smell the stench of enmity.ข้าได้กลิ่นเหม็นสาปของศัตรู

enmity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌意[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, 敌意 / 敵意] enmity; hostility
[chóu, ㄔㄡˊ, 雠 / 讎] enmity; feud
衅隙[xìn xì, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧˋ, 衅隙 / 釁隙] enmity
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, 前嫌] former hatred; bygone enmity
[chóu, ㄔㄡˊ, 仇] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, 仇恨] hatred; enmity; hostility
冤仇[yuān chóu, ㄩㄢ ㄔㄡˊ, 冤仇] rancor; enmity; hatred resulting from grievances

enmity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨みを買う;怨みを買う[うらみをかう, uramiwokau] (exp,v5u) to incur someone's enmity
敵愾心[てきがいしん, tekigaishin] (n) hostility; enmity
私怨[しえん, shien] (n) personal grudge or enmity
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility
反目嫉視[はんもくしっし, hanmokushisshi] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other)
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other)
怨恨[えんこん, enkon] (n) enmity; grudge
目の敵にする[めのかたきにする, menokatakinisuru] (exp) to hate the very sight of; to hold a grudge against; to treat like an enemy; to bear constant enmity; to be gunning for
遺恨[いこん, ikon] (n) grudge; ill will; enmity; (P)

enmity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enmity
Back to top