ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warm*, -warm-

warm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warm (adj.) อุ่น See also: อบอุ่นสบาย Syn. lukewarm, tepid
warm (adj.) ที่ทำให้อุ่น See also: ที่ป้องกันความหนาวเย็น
warm (adj.) ที่เป็นมิตร See also: ที่มีไมตรีจิต Syn. cordial, friendly, gracious
warm (adj.) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง Syn. passionate
warm (adj.) ที่มีความกระตือรือร้น Syn. ardent, enthusiastic, fervent
warm (adj.) ที่โกรธได้ง่าย See also: ที่อารมณ์เสียง่าย
warm (adj.) (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)
warm (vt.) ทำให้อุ่นขึ้น See also: ทำให้อบอุ่น
warm (vi.) อุ่นขึ้น
warm (vt.) ทำให้มีความสุข
warm (vi.) มีความกระตือรือร้น
warm (vi.) มีความเป็นมิตร See also: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ
warm (n.) สถานที่ที่อบอุ่น
warm (n.) การทำให้อุ่นขึ้น
warm (adj.) ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่เกือบจะตอบถูก
warm body (sl.) คนที่ยังมีชีวิตอยู่
warm over (phrv.) อุ่นให้ร้อน See also: อุ่นอาหาร Syn. heat up, warm up
warm over (phrv.) คิดซ้ำ Syn. warm up
warm to (phrv.) เริ่มชอบ
warm to (phrv.) เริ่มพูดคุยออกรส See also: เริ่มพูดคุยอย่างกระตือรือร้น
warm towards (phrv.) เริ่มชอบ
warm towards (phrv.) เริ่มพูดคุยออกรส See also: เริ่มพูดคุยอย่างกระตือรือร้น
warm up (phrv.) ทำให้อุ่นขึ้น See also: ทำให้ร้อนขึ้น Syn. heat up, hot up, warm over
warm up (phrv.) (อากาศ) ร้อนขึ้น
warm up (phrv.) พร้อมทำงาน See also: เตรียมพร้อมสำหรับทำงาน
warm up (phrv.) เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขัน
warm up (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้น่าสนใจ Syn. heat up, hot up
warm up (phrv.) เตรียมให้พร้อมสำหรับการแสดง
warm up (phrv.) คิดซ้ำ Syn. warm over
warm-blooded (adj.) (สัตว์) ที่มีอุณหภูมิคงที่ See also: ที่มีเลือดอุ่น, ที่มีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
warm-blooded (adj.) ที่มีอารมณ์รุนแรง Syn. ardent, impetuous, passionate
warm-hearted (adj.) ซึ่งใจดี See also: ซึ่งมีความเมตตา Syn. compassionate, friendly, kind, sympathetic Ops. cold, unaffectionate, unloving
warm-heartedly (adv.) อย่างน่าอบอุ่นใจ
warm-heartedness (n.) น่าอบอุ่นใจ Syn. kindness, pity
warm-up (adj.) การอุ่นเครื่อง See also: การออกกำลังกายก่อนการแข่งขันจริง
warmbloodedness (n.) การมีอารมณ์รุนแรง
warmed-over (adj.) ทำให้ร้อนอีก See also: อุ่นให้ร้อนอีก Syn. reheated
warmer (n.) เครื่องทำความอุ่น See also: สิ่งที่ทำให้อุ่น
warmest season (n.) ฤดูร้อน See also: หน้าร้อน
warming (n.) การทำให้อุ่น Syn. heating
English-Thai: HOPE Dictionary
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
warm-hearted(วอร์ม'ฮาร์ทิด) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรี,ใจดี,กระตือรือร้น, See also: warm-heartedness n. warm-heartedness n., Syn. warmhearted., Syn. affectionate,kind
warmonger(วอร์'มังเกอะ) n. ผู้กระหายสงคราม,ผู้ค้าสงคราม
warmongering(วอร์'มังเกอะริง) n. การค้าสงคราม,ความกระหายสงคราม
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น,ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat,ardour,compassion
English-Thai: Nontri Dictionary
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warm colourสีอุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warmongerนักค้าสงคราม, ผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุม (adj.) warm Syn. รุมๆ
รุมๆ (adj.) warm
อบอุ่น (adj.) warm See also: genial, friendly, good-natured
อุ่น (adj.) warm See also: tepid, lukewarm
อุ่นๆ (adj.) warm
อุ่นเครื่อง (v.) warm up Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
เลือดอุ่น (adj.) warm-blooded Ops. เลือดเย็น
สัตว์เลือดอุ่น (n.) warm-blooded animal Syn. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Ops. สัตว์เลือดเย็น
ร้อนผะผ่าว (adv.) warmly See also: hot Syn. ร้อนผ่าว
รุ่ม (adv.) warmly See also: hot Syn. ร้อนผ่าว, ร้อนผะผ่าว
ความอบอุ่น (n.) warmth See also: proximity, closeness Ops. ความว้าเหว่
ความอบอุ่น (n.) warmth See also: heat
อุสุม (n.) warmth Syn. ไอ, ไออุ่น
ไออุ่น (n.) warmth
ขวักไขว่ (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
บินวนเวียน (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. ห้อมล้อม, รุมล้อม
บินวนเวียน (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. ห้อมล้อม, รุมล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is she warm enough?เธออบอุ่นพอไหม
It's warmอบอุ่น ชุ่มชื้น มีลมแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The water's so warm here that I could stay in all day.น้ำที่นี่อุ่น ฉันอยู่ได้ทั้งวันเลย
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ
So in your own mind, this warm friendship still prevails?{\cHFFFFFF}ดังนั้นในใจของคุณเองอบอุ่นนี้ มิตรภาพยังคงพัด?
And something warm to come toและกลับไปยังความอบอุ่น
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้
Maybe we'll just warm things up a little around here.Any way we can fix it?
I'll keep something warm for him.ดิฉันจะเก็บอาหารอุ่นๆ ให้ไว้เขาค่ะ
Let's have a nice warm welcome for Steven Gold. The comedy of Steven Gold!กรุณาปรบมือต้อนรับสตีเว่น โกลด์
All right. Well, go warm up.เอาล่ะ ไปอุ่นเครื่องได้
Get the fuck out of here! What, warm it up? Get out of here!ออกไปจากที่นี่ อุ่นห่าไรล่ะ ไปได้แล้ว
Ladies and gentlemen, a warm Agrabah welcome forสุภาพบุรัษ สุภาพสตรี ชาวอะกราบาห์ทุกท่าน
A warm place with no memory.สถานที่ที่อบอุ่นที่มีหน่วยความจำ

warm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
[shū, ㄕㄨ, 淑] warm and virtuous; used in given names; Taiwan pr. shu2
暖流[nuǎn liú, ㄋㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, 暖流] warm current
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, 暖色] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 燖] warm up (food)
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 热烈 / 熱烈] warm (welcome etc)
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
大气暖化[dà qì nuǎn huà, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 大气暖化 / 大氣暖化] atmospheric warming
气候暖化[qì hòu nuǎn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 气候暖化 / 氣候暖化] climate warming
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 温馨 / 溫馨] comfort; soft and fragrant; warm
[hōng, ㄏㄨㄥ, 薨] death of a prince; swarming
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, 热心 / 熱心] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted
[xuān, ㄒㄩㄢ, 暄] genial and warm
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 世界变暖 / 世界變暖] global warming
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 全球暖化] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC
全球气候升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, 全球气候升温 / 全球氣候升溫] global warming
全球气候变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 全球气候变暖 / 全球氣候變暖] global warming
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 全球变暖 / 全球變暖] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
热乎乎[rè hū hū, ㄖㄜˋ ㄏㄨ ㄏㄨ, 热乎乎 / 熱乎乎] nice and warm
[huó, ㄏㄨㄛˊ, 和] soft; warm
和暖[huó nuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄋㄨㄢˇ, 和暖] soft and warm
一拥而上[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, 一拥而上 / 一擁而上] to swarm around; flocking (to see)
和煦[hé xù, ㄏㄜˊ ㄒㄩˋ, 和煦] warm; genial
[nuǎn, ㄋㄨㄢˇ, 暖] warm
暖化[nuǎn huà, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 暖化] warming
暖和[nuǎn huo, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄛ˙, 暖和] warm; nice and warm
[wēn, ㄨㄣ, 温 / 溫] warm; lukewarm; to review; surname Wen
温暖[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, 温暖 / 溫暖] warm
温煦[wēn xù, ㄨㄣ ㄒㄩˋ, 温煦 / 溫煦] warm
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 变暖 / 變暖] warming; changing to become warmer

warm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
ウォーム[, uo-mu] (n) (1) worm; (2) warm
ウォームスタート[, uo-musuta-to] (n) {comp} warm start
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
ウォームブート[, uo-mubu-to] (n) {comp} warm boot
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite)
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
メジロザメ科[メジロザメか, mejirozame ka] (n) (See レクイエムシャーク) Carcharhinidae (family of migratory live-bearing requiem sharks found in warm seas)
三寒四温[さんかんしおん, sankanshion] (n) alternation of three cold and four warm days
予熱[よねつ, yonetsu] (n,vs) preheat (oven, etc.); warm up (engine, etc.)
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
大歓迎[だいかんげい, daikangei] (n) warm welcome
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm
春暖[しゅんだん, shundan] (n) warm spring weather; spring warmth
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy
暖冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter
暖機[だんき, danki] (n,vs) warm up (e.g, engine)
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality
沸きが早い[わきがはやい, wakigahayai] (exp,adj-i) quick to warm up (e.g. of a kettle)
温まる(P);暖まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(温まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P)
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness)
温情[おんじょう, onjou] (n) warm heart; kindliness
温色[おんしょく, onshoku] (n) warm colour; warm color; angry countenance
温野菜[おんやさい, onyasai] (n) heated vegetables; warm vegetables
温風[おんぷう, onpuu] (n) (1) warm air (e.g. from a heater); (2) (arch) spring breeze
煮返す[にかえす, nikaesu] (v5s,vt) to warm over
燗をつける[かんをつける, kanwotsukeru] (exp,v1) to warm up sake
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer
ウォーミング[, uo-mingu] (n) warming
ウォーミングアップ;ウオーミングアップ[, uo-minguappu ; uo-minguappu] (n,vs) warming-up
ウォームアップ;ウオームアップ[, uo-muappu ; uo-muappu] (n,vs) warm-up
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with

warm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัง[v.] (ang) EN: warm over a fire FR:
การต้อนรับอย่างอบอุ่น[n. exp.] (kān tønrap ) EN: warm welcome FR: accueil chaleureux [m]
ขาง[v.] (khāng) EN: warm FR: réchauffer
กระอุ[v.] (kra-u) EN: be very warm ; be very hot FR:
กระอุก[v.] (kra-uk) EN: be very warm ; be very hot FR:
น้ำอุ่น[n. exp.] (nām un) EN: warm water FR: eau tiède [f]
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild FR: tempéré ; tiède ; clément ; chaud
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
ผิง[v.] (phing) EN: warm oneself ; warm ; bake FR: se réchauffer
ผิงแดด[v. exp.] (phing daēt) EN: warm oneself in the sun ; sun oneself FR: se réchauffer au soleil
ผิงไฟ[v. exp.] (phing fai) EN: warm oneself by a fire FR:
ระงม[adj.] (ra-ngom) EN: hot ; warm ; heated ; fumigated FR:
ระอุ[adj.] (ra-u) EN: very warm ; very hot ; torrid FR: très chaud ; torride
ร้อน[adj.] (røn) EN: hot ; warm FR: chaud
ร้อนชื้น[adj.] (røn cheūn) EN: muggy ; warm and humid FR: lourd ; chaud et humide
รุ่ม[adj.] (rum) EN: warm FR:
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
สีร้อน[n. exp.] (sī røn) EN: warm tone ; warm colour = warm color (Am.) FR: ton chaud [m] ; couleur chaude [f]
ทำให้ร้อนขึ้น (ทำให้...ร้อนขึ้น)[v. exp.] (thamhai røn) EN: warm up ; heat up FR: réchauffer
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up FR: réchauffer ; tiédir
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm FR: tiède
อุ่นเครื่อง[v.] (unkhreūang) EN: warm up FR: s'échauffer
วอร์ม[adj.] (wøm) EN: warm FR: chaud
อย่างอบอุ่น[adj.] (yāng op-un) EN: warm FR: chaleureux
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
บินว่อน[v. exp.] (bin wǿn) EN: swarm FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: stand in for (s.o. else) ; act as a seatwarmer (for) FR:
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
ขึ้นบ้านใหม่[v.] (kheunbānmai) EN: have a housewarming FR: pendre la crémaillère
กลุ่มจำนวนมาก[n. exp.] (klum jamnūa) EN: swarm FR:
เลือดอุ่น[adj.] (leūat-un) EN: warm-blooded FR: à sang chaud

warm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung
Schwarm {m} | Schwärme
Brennwert {m}; Wärmewert
Wärmemesser {m} | Wärmemesser
Leitung {f} (Strom; Wärme) | Leitungen
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Erderwärmung {f}global warming
Schwärmer {m} | Schwärmer
Belastung {f} (mit Schadstoffen) | thermische Belastung; Wärmebelastung
Herzwärme {f}heart warming
Rückkühler {m}; Wärmetauscher
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat
Lochcode {m} (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger)
Warmwasserheizung {f} | Warmwasserheizungen
Warmwasserversorgung {f} | Warmwasserversorgungen
Einweihungsparty {f}housewarming party
Isolation {f} (Elektrizität; Wärme; Schall ...)insulation
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Menge {f}; Schwarm
Schwarm {m} | Krähenschwarm
Wärmetauscher {m}; Wärmeaustauscher
Rudel {n}pack; herd; swarm; horde
Bienenschwarm {m} | Bienenschwärme
Wärmeeinheit {f} | Wärmeeinheiten
Thermodynamik {f}; Wärmelehre
Thermoregulation {f}; Wärmeregulation
Warmstart {m}warm start
Wiederanlauf {m}warm restart
warm {adj} | wärmer | am wärmstenwarm | warmer | warmest
warm {adv}warmly
warmherzig {adj} | warmherziger | am warmherzigstenwarm-hearted; warmhearted | more warm-hearted | most warm-hearted
Anlaufzeit {f}warm-up time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warm
Back to top