ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cordial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cordial*, -cordial-

cordial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cordial (adj.) ด้วยความจริงใจ See also: ที่ทำออกมาจากใจ Syn. hearty, fervent
cordial (adj.) ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร Syn. genial, warm, welcoming
cordial (n.) เหล้า See also: สุรา
cordiality (n.) ความอบอุ่นเป็นกันเอง Syn. friendly feeling, warm
cordially (adv.) อย่างจริงใจ
cordially (adv.) อย่างอบอุ่น Syn. warmly, genially
English-Thai: HOPE Dictionary
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่
Well, that's where Rose's Lime Cordial originated...นี่ ที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิด มะนาวควายที่ใช้ทำยาบำรุงด้วยนะ
I couldn't help but notice, uh, things were kind of cordial between you and your assistant.ผมช่วยอะไรไม่ได้ แต่จะบอกให้ว่า ความรักใคร่กันระหว่างคุณกับผู้ช่วย รู้สึกดีใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้น คุณสตาร์ค?
Should this meeting take a less than cordial turn...เผื่อว่าการเจรจานี้ จะมีตุกติก
However, today down at Glades Memorial, he was met with a far less cordial homecoming.อย่างไงก็ตาม วันนี้ ที่เกลดส์เมมเมอร์รัล เขาได้พบกับการต้อนรับอย่างจริงใจ
It smells like cherry cordial, this stuff.กลิ่นยังกับน้ำเชอร์รี่เลย
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู
"Stanford's Honors Program cordially...""โครงการเข้าค่ายเกียรตินิยมของม.แสตนฟอร์ด..."
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์"
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists in residence at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันอยากจะเชิญเธอมาร่วม กับกลุ่มนักเขียนที่อยู่ที่นั่น ที่องค์กรศิลปะแห่งโรม
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันต้องการเชิญคุณอย่างจริงใจ ในการเข้ารวมกลุ่มนักเขียนในช่วงหน้าร้อน ที่สถาบันศิลปะและงานเขียนของอิตาลีในกรุงโรม
If we're going to be in each other's lives, it's time we start being cordial.ถ้าพวกเราจะเข้ามาเป็น /Nส่วนหนึ่งของกันและกัน ถึงเวลาที่พวกเราจะเริ่มต้นด้วยความจริงใจ

cordial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, 热情 / 熱情] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 衷心] heartfelt; wholehearted; cordial

cordial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate
盛んな歓迎[さかんなかんげい, sakannakangei] (n) cordial reception
親身[しんみ, shinmi] (n) (1) relation; relative; (adj-na) (2) kind; cordial
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P)
懇篤[こんとく, kontoku] (adj-na,n) cordial; kind
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care

cordial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā pr) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with FR: causer
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong) EN: amicable agreement ; entente cordiale FR:
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) EN: friendly FR: amical ; cordial
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingja) EN: sincerely ; truly ; cordially FR: sincèrement

cordial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstencordial | more cordial | most cordial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cordial
Back to top