ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chum*, -chum-

chum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chum (vi.) ที่ไปด้วยกัน
chum (n.) เพื่อนร่วมห้อง Syn. roomate
chum (n.) เพื่อนสนิท Syn. close friend
chum up (phrv.) เข้ากันได้ดี See also: เป็นมิตรกับ Syn. pal up
chummy (adj.) ที่สนิทสนมกัน See also: ที่คุ้นเคยกันดี Syn. intimate
chump (n.) คนโง่ Syn. fool, dupe
chump (n.) ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump (sl.) คนโง่
chump change (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนยาก (n.) chum See also: faithful friend, true friend Syn. เพื่อนแท้
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
ชุมพร (n.) Chumphon Syn. จังหวัดชุมพร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
# Count on me to be your chum #ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอ
Her chum said that South Korea is a scary place.เขาบอกว่า เกาหลีใต้เป็นสถานที่น่ากลัว
I'm going to chum the water with your head!ฉันจะลอยบนน้ำด้วยหัวนายเลย
All anybody can prove is that a couple of brownies swallowed your chum and died hiding from the fire.ไม่ว่าใครก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า สมภารของนายกินไก่วัด และซ่อนตัวจนไฟครอกตาย นายไม่ได้ฆ่าใคร
* Old chum * Boring!- ฉันจะอาเจียน * เพื่อนเกลอ *
A chum of mine was sledging down Claxby Hill.เพื่อนของฉัน เขาตกลงมาจากรถเลื่อน ที่เนินเขาสลักบี้น่ะ
And nobody would even notice a fisherman tossing chum into the water.และไม่มีใครจะแจ้งให้ชาวประมงทราบ โยนเพื่อนสนิทลงไปในน้ำ
Hey, you've been in a chum box, pal.เฮ้ นายอยู่ ในกล่องปลาเน่า พวก ไม่มีใครไปอยู่
Mom, we made a birthday cake for Doby out of seal meat and chum icing.แม่เราทำเค้กวันเกิดสำหรับ Doby ออกมาจากเนื้อสัตว์และประทับตราชุมไอซิ่ง

chum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新慕道团[xīn mù dào tuán, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, 新慕道团 / 新慕道團] neo Catechumenal way

chum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
白鮭[しろざけ, shirozake] (n) (See 鮭・2) chum salmon (Oncorhynchus keta)
[さけ;しゃけ, sake ; shake] (n) (1) salmon (any fish of the family Salmonidae); (2) chum salmon (Oncorhynchus keta)
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo)
沼杉[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum)
落羽松[らくうしょう, rakuushou] (n) (uk) bald Cypress (Taxodium distichum)
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)

chum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมแพ ; อำเภอชุมแพ = อ.ชุมแพ[n. prop.] (Chum Phaē ;) EN: Chum Phae ; Chum Phae District FR: Chum Phae ; district de Chum Phae
ชุมพวง ; อำเภอชุมพวง = อ.ชุมพวง[n. prop.] (Chum Phūang) EN: Chum Phuang ; Chum Phuang District FR: Chum Phuang ; dsitrcit de Chum Phuang
ชุมแสง ; อำเภอชุมแสง = อ.ชุมแสง[n. prop.] (Chum Saēng ) EN: Chum Saeng ; Chum Saeng District FR: Chum Saeng ; district de Chum Saeng
ชุมตาบง ; อำเภอชุมตาบง = อ.ชุมตาบง[n. prop.] (Chum Tā Bon) EN: Chum Ta Bong ; Chum Ta Bong District FR: Chum Ta Bong ; district de Chum Ta Bong
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
กุดชุม ; อำเภอกุดชุม = อ.กุดชุม[n. prop.] (Kut Chum ; ) EN: Kut Chum ; Kut Chum District FR: Kut Chum ; district de Kut Chum
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ; วัดพระธาตุเชิงชุม[n. prop.] (Wat Phra Th) EN: Wat Phrathat Choeng Chum FR:
ยางชุมน้อย ; อำเภอยางชุมน้อย = อ.ยางชุมน้อย[n. prop.] (Yāng Chum N) EN: Yang Chum Noi ; Yang Chum Noi District FR: Yang Chum Noi ; district de Yang Chum Noi
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา[n. prop.] (Āt-ong Chum) EN: Atong Chumsai Na Ayutthaya FR: Atong Chumsai Na Ayutthaya
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum FR: Bochum
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum. FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุกชุม[adv.] (chukchum) EN: plenty of ; lots of FR: en abondance
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
ชุมชนบ้านบุ[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bu Community FR:
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ชุมชนชนบท[n. exp.] (chumchon ch) EN: FR: communauté rurale [f] ; communauté paysanne [f]
ชุมชนเมือง[n. exp.] (chumchon me) EN: FR: quartier urbain [m]
ชุมชนนิยม[n.] (chumchonniy) EN: comunitarian FR: communautarisme [m]
ชุมชนท้องถิ่น[n. exp.] (chumchon th) EN: FR: communauté locale [f]
ชุมเห็ด[n.] (chumhet) EN: ringworm bush FR:
ชุมเห็ดเล[n. exp.] (chumhet lē) EN: Dodonaea viscosa FR: Dodonaea viscosa
ชุมเห็ดเล็ก[n. exp.] (chumhet lek) EN: Senna occidentalis FR: Senna occidentalis
ชุมเห็ดไทย[n. exp.] (chumhet Tha) EN: Senna tora FR: Senna tora
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ชุมเขาปามีร์[n. prop.] (Chum Kao Pā) EN: Pamir Knot FR:
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chum
Back to top