ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

em

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *em*, -em-

em ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
em (n.) หน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์
em (prf.) ใน See also: เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง
em about (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem around
emaciate (vt.) ทำให้ซูบผอม See also: ทำให้ผอมแห้ง
emaciated (adj.) ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค) See also: ซูบผอม Syn. thin
emaciation (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. lessening
email (n.) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Syn. E-mail, e-mail
emanant (adj.) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก Syn. efflorescent
emanate (vi.) ฟุ้งออกมา Syn. come from
emanate (vt.) ส่งผ่าน (คำทางการ) See also: กระจายออกมา Syn. emit, radiate, send out
emanate from (phrv.) ไหลออกจาก See also: ออกมาจาก Syn. stem from
emanation (n.) การส่งผ่านออกมา Syn. emission, radiation
emanation (n.) สิ่งที่ผ่านออกมา See also: สิ่งที่กระจายออกมา
emancipate (vt.) ปลดปล่อย See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก Syn. free, liberate, release
emancipate from (phrv.) ปล่อยให้เป็นอิสระจาก See also: เลิกราจาก
emancipation (n.) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ See also: การปลดแอก
emasculate (vt.) ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ) Syn. castrate, geld, unman
emasculate (vt.) ทำให้อ่อนกำลัง See also: ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ Syn. devitalize, enervate, weaken
emasculation (n.) การทำหมัน See also: การตอน Syn. gelding
emasculation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม
emasculation (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. feminity
embalm (vt.) ดองศพ Syn. mummify, preserve
embalming fluid (sl.) เหล้าแรง
embank (vt.) สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น Syn. dam
embankment (n.) การสร้างเขื่อนกั้น
embankment (n.) เขื่อน See also: ทำนบ Syn. bulwark, dam, dike
embargo (n.) การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ Syn. prohibition, restriction
embargo (vt.) สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ
embark (vi.) ลงเรือ See also: ขึ้นเครื่องบิน Syn. board
embark (vt.) เอาลงเรือ See also: พาขึ้นเครื่องบิน
embark for (phrv.) เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark on (phrv.) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark upon (phrv.) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embarrass (vt.) ทำให้ขวยเขิน See also: ทำให้กระดากอาย, ทำให้รู้สึกอาย Syn. chagrin, discomfit, discompose
embarrass (vt.) ทำให้ลำบาก See also: ทำให้เกิดปัญหา, ขัดขวาง Syn. hamper, hinder, obstruct
embarrassed (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed, humiliated
embarrassing (n.) การทำให้อับอาย Syn. humiliating
embarrassment (n.) ความขวยเขิน See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ Syn. humiliation, shame, uncomfortableness
embassy (n.) คณะทูต See also: ราชทูต
embassy (n.) สถานเอกอัครราชทูต Syn. consular office
English-Thai: HOPE Dictionary
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
em picaตัวพิมพ์ขนาด1/6 นิ้วใช้เป็นหน่วยวัดตัวพิมพ์
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate
embabbr. ethambutol
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
embassy(เอม'บะซี) n. สถานเอกอัครราชฑูต
embattlevt. เตรียมสงคราม
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
embed(เอมเบด') {embedded,embedding,embeds} vt. ฝัง,ตรึง., Syn. imbed
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embern. ถ่านที่คุอยู่,ถ่านที่ยังไม่มอด
emberday dayวันสวดมนต์และอดอาหารในศาสนาโรมันคาทอลิก
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter
emblaze(เอมเบลซ') vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ลุกเป็นไฟ, See also: emblazer n. ดูemblaze
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
embodyvt. ปรากฎในรูปร่าง,ทำให้เป็นรูปร่างขึ้น,สิ่งอยู่ในตัว,ทำให้เป็นตัวตน,รวบรวม,ประมวล., See also: embodier n. ดูembody, Syn. imbody
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน
emboskvt. ซ่อน,ปิดบัง
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
English-Thai: Nontri Dictionary
emaciate(vt) ทำให้ผอม,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ผอมแห้ง
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
ember(n) เถ้าถ่าน,ถ่าน
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
emend(vt) แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ
emerald(n) มรกต,นิลสีเขียว
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emaciationอาการผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embalmingการฉีดดองศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การห้ามเรือ (เข้าหรือออก)๒. การห้ามสินค้า (นำเข้าหรือส่งออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embedฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embezzlementการยักยอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embolismภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolusสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embrasureช่อง(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embryoเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emetic๑. -ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitive]๒. ยาอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EMG (electromyogram)อีเอ็มจี (ภาพคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emigrantผู้ย้ายถิ่นออก, ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrationการอพยพออกจากประเทศ, การย้ายถิ่นออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminent domainอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emission๑. การทำให้แพร่หลาย๒. การปล่อยของเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emittanceความเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
emmenia; catamenia; mensesระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmetropiaสายตาปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emollientสารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotiveเชิงอาเวค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู impanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
empathyความร่วมรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emภายใน [การแพทย์]
Emaciatedผอมแห้ง [การแพทย์]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Embalmingการดองซากศพ,ศพ,การดอง [การแพทย์]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
embassyสถานเอกอัครราชทูต
Embedฝังลง [การแพทย์]
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Embolismเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Embolusเอมโบลัส,สิ่งอุดกั้นในหลอดเลือด [การแพทย์]
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embryoตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Embryologyคัพภวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
Emergeมุมบรรจบ [การแพทย์]
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Emergencyทันที [การแพทย์]
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Emetic Factorsปัจจัยทำให้อาเจียน [การแพทย์]
Emetineอีมีตีน,ยา,อีมีตีน,อีมีติน [การแพทย์]
Emigrantผู้ย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Emigrationการย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]
Eminent domainการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Emissionการปล่อยแสง [การแพทย์]
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Emmetropiaสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ [การแพทย์]
Emollientความชุ่มชื้น,ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Empathyอารมณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Emperorsจักรพรรดิ [TU Subject Heading]
Emphasis (Linguistics)การเน้นข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Emphysemaหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง [การแพทย์]
Empiricalสูตรเอมไพริคอล [การแพทย์]
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอ (n.) embankment See also: breakwater
ลงเรือ (v.) embark See also: get into (a vessel), board Ops. ขึ้นท่า
ขวยเขิน (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, เคอะเขิน Ops. กล้า
ขัดเขิน (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
ตะขิดตะขวง (v.) embarrass See also: hesitate, be reluctant, be bashful, shy, be shamed Syn. กระดาก, กระอักกระอ่วน, อับอาย, กระดากอาย, ละอายใจ Ops. สนิทใจ, สะดวกใจ
สะเทิ้นอาย (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
หน้าจืด (v.) embarrass See also: pale Syn. หน้าเจื่อน, หน้าซีด
อับอาย (v.) embarrass See also: hesitate, be reluctant, be bashful, shy, be shamed Syn. กระดาก, กระอักกระอ่วน, กระดากอาย, ละอายใจ Ops. สนิทใจ, สะดวกใจ
เก้อ (v.) embarrass See also: disconcert, frustrate, abash, faze Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน
เหนียมอาย (v.) embarrass See also: shy, be timid Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน Ops. กล้า
คับอกคับใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ Ops. สบายใจ
หน้าเจื่อน (adj.) embarrassed See also: shy, ashamed Ops. หน้าตาย
อึดอัดใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ Ops. สบายใจ
เจี๋ยมเจี้ยม (adj.) embarrassed See also: shy
เจื่อน (adj.) embarrassed See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed
ความตะขิดตะขวงใจ (n.) embarrassing See also: hesitation, fluster, confusion
ซุ่มซ่าม (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. เงอะงะ, เซ่อซ่า
เซ่อซ่า (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เปิ่น (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า
ความขวยเขิน (n.) embarrassment Syn. อุธัจ, ความประหม่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
Soon she has no time for themในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
I never tired of themฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
Do you remember him?คุณจำเขาได้ไหม
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
He had spent ten years with themเขาใช้เวลา 10 ปี กับพวกเขา
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
They are angrier than I've ever seen themพวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
I have to keep reminding myself that…ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aunt Em says she's gonna stew you up for supper.ป้าเอ็มบอกว่าจะจับแกต้มกินเย็นนี้ซะเลย
Thought maybe you could read em to the girls.ฉันคิดว่านายน่าจะ อ่านให้เด็กๆฟัง
Now, we've I.D.'d the 10 most likely buyers... and we have em under full surveillance.เราจิ้มรายชื่อ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า 10 คน และคอยสังเกตการณ์ไว้แล้ว
Good Lord, help em all.พระเจ้าช่วยกล้วยหักมุก
If you favor those eyes, I suggest you keep em on the road.ตาน่ะอย่าซน กรุณามองถนนข้างหน้าโน่น
You mean keep em so busy that they don't realize that you and your husband are never around?คุณหมายถึงทำให้เด็ก ๆ ไม่ว่าง แกจะได้ไม่รู้ว่า... . คุณกับสามีไม่เคยอยู่บ้านเหรอ
Malcolm, Malcolm, I got him! Molly, why don't you take your brother and sister down to the concession stand... and get em some ice cream?มอลลี่ พาน้อง ๆไปซื้อ ไอศกรีมกินที่ร้านขนมนะ
Okay. Okay. Well, then, you get em out of the house.โอเค งั้นดึงพวกเขาออกมานอกบ้าน
An EM pulse annihiIates all electrical activity.before he even bIows up the boat.
I found em bouncing around in the jacuzzi.ฉันเห็นพ่อแม่คุณ เด้งดึ๋งกันอยู่ในอ่างจากุซซี่
So all of em stood there and laughed, you see...ก็เลยยืนดูอยู่อย่างนั้น อย่างขำขัน เห็นมั้ย
Kill em, bury em in the yard and cash their social security checks.ฆ่าพวกเค้่า, ฝังพวกเค้าในสวนและ เอาเช็คค่าประกันสังคมของพวกเค้าไปขึ้นเงิน

em ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, 绝对高度 / 絕對高度] absolute temperature
中央研究院[Zhōng yāng Yán jiū yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 中央研究院] Academia Sinica
学年[xué nián, ㄒㄩㄝˊ ㄋㄧㄢˊ, 学年 / 學年] academic year
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, 学术界 / 學術界] academic circles; academia
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 教育界] academic world; academic circles; academia
专科院校[zhuān kē yuàn xiào, ㄓㄨㄢ ㄎㄜ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, 专科院校 / 專科院校] academy
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 科学院 / 科學院] academy of sciences
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 会计制度 / 會計制度] accounting system
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, 功德] achievements and virtue
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
功烈[gōng liè, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, 功烈] achievement
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
[ā, ㄚ, 锕 / 錒] actinium Ac89, actinoid element
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
行政救济[xíng zhèng jiù jì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, 行政救济 / 行政救濟] administrative remedy
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
[lì, ㄌㄧˋ, 栗 / 慄] afraid; trembling
亚格门农[Yà gé mén nóng, ㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, 亚格门农 / 亞格門農] Agamemnon
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
[fū, ㄈㄨ, 砆] agate; inferior gem; a kind of jade
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
总需求[zǒng xū qiú, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 总需求 / 總需求] aggregate demand
集合体[jí hé tǐ, ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 集合体 / 集合體] aggregate; ensemble; bundle
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium

em ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有用微生物群[ゆうようびせいぶつぐん, yuuyoubiseibutsugun] (n) effective microorganisms; EM
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P)
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
アールデービーエムエス[あーるでーびーえむえす, a-rude-bi-emuesu] RDBMS
アイシーエムピー[あいしーえむぴー, aishi-emupi-] ICMP
アイテム[あいてむ, aitemu] item
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs)
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386
イーエムシー[いーえむしー, i-emushi-] EMC
イーモール[いーもーる, i-mo-ru] EMALL
イフシェム[いふしえむ, ifushiemu] IFSHEM
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs)
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system)
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs)
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system
エーアイエムエム[えーあいえむえむ, e-aiemuemu] AIMM
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7
エーディーピーシーエム[えーでいーぴーしーえむ, e-dei-pi-shi-emu] ADPCM
エイチエムエー[えいちえむえー, eichiemue-] HMA
エイチティーエムエル[えいちていーえむえる, eichitei-emueru] HTML
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
エスエムティーピー[えすえむていーぴー, esuemutei-pi-] SMTP
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements
エックスエムエス[えっくすえむえす, ekkusuemuesu] XMS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
システム[しすてむ, shisutemu] Thai: ระบบ English: system
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
九月[くがつ, kugatsu] Thai: เดือนกันยายน English: September
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
国子[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
微笑む[ほほえむ, hohoemu] Thai: ยิ้ม English: to smile
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
眠る[ねむる, nemuru] Thai: หลับ English: sleep
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember

em ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทคโนโลยี EM (อีเอ็ม)[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: EM technology FR:
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanra) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอกทิเนียม = แอ๊กทิเนี่ยม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium FR: actinium [m]
แอละแบมา[n. prop.] (Aēlabaēmā) EN: Alabama FR: Alabama [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมานุแอล มาครง[n. prop.] (Aēmānu-aēl ) EN: Emmanuel FR: Emmanuel
แอร์เมส[TM] (Aēmēs) EN: Hermès FR: Hermès
แอมเฟตามีน[n.] (aēmfētāmīn) EN: amphetamine FR: amphétamine [f]
แอมโมเนีย[n.] (aemmōnīa) EN: ammonia FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]
แอมโมเนียม[n.] (aemmōnīem) EN: ammonium ; NH4 FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aemmōnīem n) EN: ammonium nitrate FR: nitrate d'ammonium [m]
แอมโมนอยด์ [n.] (aēmmōnøi) EN: ammonoid FR: ammonoïde [m]
แอมแปร์[n.] (aempaē) EN: ampere FR: ampère [m]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude FR: amplitude [f]
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
แอมพูลลา[n.] (aēmphūllā) EN: ampulla FR:
แอมพูล[n.] (aēmphūn) EN: ampul FR: ampoule [f]
แอมเวย์[TM] (Aēmwē ) EN: Amway [TM] FR: Amway [TM]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent

em ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azeton {n} [chem.]acetone
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation
Abbau {m}; Demontage
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
abbaubar {adj} [chem.]degradable
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abhorchen {n} (mit einem Stethoskop); Auskultation
Ableben {n}decease; demise; death
Abmachung {f}arrangement
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
Systemabsturz {m}; Systemzusammenbruch
Abonnement {n} | Abonnements
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Acetylen {n} [chem.]acetylene
Acetylierung {f} [chem.]acetylation
Akademieschrift {f}academic publication
Akademiker {m} | Akademiker
Studienjahr {n}academic year
Wissenschaftsfach {n}academic discipline
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
Kunstakademie {f} | Kunstakademien
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß
Buchungsgebühr {f}account management fee
Leistungsmotivation {f}achievement motivation
Leistungspotenzial {n}achievement potential
Leistungsprinzip {n}achievement principle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า em
Back to top