ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discompose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discompose*, -discompose-

discompose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discompose (vt.) ทำให้กระวนกระวาย See also: ร้อนใจ Syn. disturb, ruffle, agitate
discomposed (adj.) ซึ่งกระวนกระวายใจ See also: ซึ่งร้อนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

discompose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)

discompose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าเสีย[adj.] (nāsīa) EN: looking dismayed ; discomposed ; disconcerted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discompose
Back to top